Technický týdeník č. 10/2019

Workshop Technologické platformy Strojírenská výrobní technika spojený se setkáním technických a výrobních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie v Plzni

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni se dne 9. dubna 2019 stala hostitelem workshopu, který je významnou součástí projektu TPSVT. Ing. Leoš Mačák (SST) zahájil workshop informací o plnění jednotlivých etap projektu a Ing. Jan Smolík, Ph.D. pak seznámil třicítku zúčastněných managerů i akademických pracovníků s odbornými aktivitami platformy a především s formami spolupráce výzkumného centra Fakulty strojní ČVUT Praha (RCMT) s výzkumnými pracovišti Fakulty strojní ZČU v Plzni, jakými je výzkumné centrum Nové technologie (NTC), Regionální technologický institut Fakulty strojní (RTI), a akciová společnost COMTES FHT Dobřany.

Prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D., která při své práci spojuje výzkumné a pedagogické aktivity, představila ve svém vystoupení profil katedry konstruování strojů a aktuální formy její spolupráce s průmyslem.

Cílem vystoupení Doc. Ing. Milana Čechury, CSc. bylo přiblížit výsledky spolupráce Centra výzkumu konstrukce tvářecích strojů (CVTS) s výrobními podniky v oblasti konstrukce tvářecích strojů.

K hlavním cílům CVTS patří budování vysoce profesionální výzkumné základny poskytující své služby průmyslu tvářecích strojů v České republice. CVTS je současně i vzdělávací institucí, která zajišťuje transfer informací mezi akademickým prostředím a průmyslem. Zvyšování technické úrovně tvářecích strojů a jejich konkurenceschopnosti je posláním CVTS. Za tím účelem je spolupráce s průmyslem a dalšími výzkumnými pracovišti v popředí aktivit tohoto pracoviště.

Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.. přednesl odborný příspěvek na téma infračervených technologií (laser, záření) a jejich významu při vývoji nové generace výrobních strojů a v prediktivní údržbě.

Po odeznění tohoto příspěvku absolvovali účastníci setkání exkurzi v prostorách Výzkumného centra nových technologií (NTC).

Další blok odborných přednášek zahájil Doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. příspěvkem nazvaným Aditivní technologie v konstrukci a výrobě obráběcích nástrojů.

Aditivní výroba (AM) neboli 3D tisk je jedním z pilířů Průmyslu 4.0, který zásadním způsobem mění paradigma průmyslové výroby ve 21. století. I proto jsou aditivní technologie jedním z klíčových výzkumných programů Regionálního technologického institutu (RTI), výzkumného centra Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Rozvoj této technologie právem patří mezi priority evropské strategie pro konkurenceschopnost a udržitelnost výroby, neboť umožňuje redukci spotřeby energie a materiálu.

RTI se výzkumu AM věnuje již řadu let a i díky tomu patří mezi uznávané výzkumné týmy v českém, ale i celoevropském měřítku. Svědčí o tom fakt, že Laboratoř experimentálního obrábění RTI, pod kterou výzkum AM spadá, je původcem několika patentů, užitných vzorů a ověřených technologií a její členové jsou zváni k odborným přednáškám o 3D tisku na konference s celosvětovou účastí.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.