Svaz strojírenské technologie – zájmové sdružení (dříve Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky – zájmové sdružení) byl založen 22. června 1990. Zakladatelem bylo 21 organizací z České a Slovenské republiky zabývajících se výrobou, výzkumem a prodejem obráběcích a tvářecích strojů. Mezi zakladatele patřily i nositelé proslulých značek jako TOS, MAS, ZPS, Šmeral atd.
Svaz byl založen zejména na podporu a ochranu společných zájmů svých členů, s cílem koordinovat jejich součinnost ve všech oblastech, kdy je společný postup účelný při realizaci podnikatelských záměrů. V současné době SST sdružuje většinu společností a organizací působících v oboru České republice. V rámci České republiky pokrývají podniky sdružené ve Svazu více než 70% produkce obráběcích a tvářecích strojů. Zanedbatelná není ani ostatní produkce podniků SST, jako jsou dřevoobráběcí stroje, tlakové licí stroje, hydraulická zařízení, kuličkové šrouby a matice, motory, nářadí a  měřidla.

Strategie SST pro období 2019 – 2023

Cíl:

Sdružovat výrobce a dodavatele obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a komponentů za účelem jejich podpory s cílem vytvořit silné oborové seskupení a podporovat tento obor tak, aby se ČR do roku 2021 posunula ze současného 15. místa (produkce 2017) výše mezi producenty SVT na světě.

Strategické aktivity k dosažení cíle:

 

1. Podpora inovačních aktivit v oboru obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a jejich technologií - podpora konkurenceschopnosti členských podniků SST.

 • Využití aktuálních dokumentů Technologické platformy strojírenská výrobní technika (TPSVT), tj. Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu oboru strojírenské výrobní techniky (OS a TS) pro období 2015 – 2020 a Technologického foresightu oboru SVT pro horizont 2030.
 • Podpora členských podniků při získávání dotačních projektů (EU, MPO, TAČR atd.) ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi, dále při jejich činnosti v projektech výzkumu a vývoje v oblasti OS a TS a podpora spolupráce při využití výsledků těchto projektů.
 • Organizování setkání technických a výrobních ředitelů s odborným programem (2 x za rok).
 • Spolupráce při zpracování prognóz oboru OS a TS.
 • Využití koncepce Průmysl 4.0.
 • Podpora nových výrobních technologií (aditivní technologie atd.).

 

2. Prosazování zájmů členských podniků SST v dialogu se státní správou a společenskými organizacemi v ČR

 • Prosazování zájmů členů SST přímým dialogem se zástupci státní správy (MPO, MMR, MŠMT, CzechTrade, CzechInvest, HK ČR), společenských organizací, EU a               mezinárodních institucí zejména v oblastech:
 • Podpory exportu, podpory investic, technického vzdělávání, zvyšování produktivity práce, snižování personálních nákladů a zvyšování flexibility lidských zdrojů.
 • Prosazování zájmů SST v rámci spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR a s ostatními svazy v ČR.

 

3.Podpora marketingových aktivit členských podniků

 • Spolupráce s Veletrhy Brno, a.s. při zajišťování účasti členských podniků na MSV/IMT, zajištění doprovodného programu a mediální propagace MSV a IMT v ČR i v zahraničí.
 • Spolupráce se SP, MPO a CzechTrade při výběru oficiálních účastí a společných výstav a veletrhů pro členské podniky SST a spolupráce s dalšími pořadateli a realizátory výstav   a veletrhů.
 • Účast SST na schválených výstavách a veletrzích, zastupování vybraných členských subjektů.
 • Aktualizace webových stránek SST.
 • Organizování a zajištění setkání obchodních ředitelů s odborným programem (2 x za rok).
 • Pořádání tiskových konferencí (pro MSV/IMT a EMO).

                   

4. Propagace oboru a členských podniků SST v mediích

 •      Mediální prezentace SST a jeho členů v odborných časopisech, rozhlase, TV a také v zahraničních médiích (publikace zahraničních svazů).
 •      Vydávání časopisu SST 3 x ročně, sběr informací z odborných medií, CECIMO, Oxford Studies, Gardner Research, překlady.
 •    Organizování (spoluorganizování) konferencí propagujících obor.
 •      Každoroční vyhlašování členského podniku, který dosáhl největšího meziročního absolutního a relativního růstu objemu výroby.

 

 5. Aktivní spolupráce s CECIMO

 •    Propagace členských subjektů SST v materiálech publikovaných CECIMO.
 •    Spolupráce s CECIMO resp. s VDW a UCIMU při zajišťování účasti členských subjektů SST na EMO Hannover resp. EMO Milano.
 •    Spolupráce s národními svazy sdruženými v CECIMO.
 •   Účast na jednáních General Managers, General Assembly a doprovodných akcích CECIMO.
 •   Aktivní spolupráce v oblasti přípravy podkladů pro jednání CECIMO včetně výměny statistických dat.
 •   Sběr a předávání statistických dat pro CECIMO (Barometr, National activity form).

 

 6. Podpora rozvoje technického vzdělávání

 •   Komunikace se státní správou (MŠMT, MMR) a dalšími organizacemi v oblasti technického školství (učňovské, střední a vysoké školy).
 • Ve spolupráci se SpOS, RCMT a TPSVT organizovat vzdělávací kurzy a informační semináře pro technické pracovníky podniků SST a tak významně podpořit jejich další vzdělávání (aktualizace a prohloubení jejich technického vzdělání).
 • Spolupráce se čínskými subjekty SST při provádění statistických šetření v této oblasti.
 • Zapojení do vzdělávacích projektů v rámci OPPI/OPPIK.
 • Organizace soutěže studentů středních technických škol a učilišť v programování CNC strojů v rámci MSV/IMT Brno.
 • Propagace oboru mezi mladými lidmi na všech stupních vzdělávání.
 • Komunikace a spolupráce se středními školami a dalšími institucemi v rámci udržitelnosti v CNC programování.
 • Prezentace výsledků práce studentů a doktorandů v časopise SST, MM a na MSV Brno.

 

7. Poskytování informačních služeb

 •  Zajištění statistických údajů o produkci, vývozu, dovozu a spotřebě v ČR, v CECIMO a ve světě.
 •   Zpracování čtvrtletních studií o produkci, vývozu, dovozu a spotřebě.
 •   Vydávání Zprávy o stavu oboru za předchozí rok k 31. 8. běžného roku.

 

8 Rozšiřování členské základny

 • Usilovat o rozšiřování členské základny zejména o výrobce OS a TS a výrobce nástrojů a komponentů.

 

Pro dosažení cíle strategie se předpokládá, že všichni členové SST budou v maximální míře využívat výše uvedené strategické aktivity a že se budou na dosažení cíle strategie významně podílet nezbytným úsilím o zvýšení objemu svých výrob (své konkurenceschopnosti) a tak svého rozvoje a udržitelnosti.

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.