Technický týdeník č. 06/2019

CECIMO ve věci kontroly exportu strojů duálního užití

Tento příspěvek objasňuje pozici CECIMO, Evropské asociace reprezentující sektor výrobních strojů, vůči Evropským parlamentem a Evropskou radou zamýšlené revizi režimu kontroly exportu, transferu, zprostředkování, technické asistence a transitu duálně využitelných produktů.

CECIMO souhlasí s tím, že legislativa EU má přispět k modernizaci současného kontrolního režimu exportu a harmonizovat jeho implementaci napříč členskými státy. Domnívá se však, že tento návrh přinese legitimním evropským výrobcům výrobních strojů významnou konkurenční nevýhodu v globálním měřítku tím, že jim vytvoří další administrativní překážky. Zavedení tzv. „catch-all provision“ (všeobecné zajištění formou obecného ustanovení) povede k nekvantifikovatelné, subjektivní, potenciálně nekonzistentní povinnosti autorizace, jdoucí nad rámec kontrolního seznamu. Pro evropské výrobce to znamená zdržování dodávek, finanční ztráty a překážku jejich konkurenceschopnosti. Odkládání rozhodnutí o nedovoleném obchodování povede navíc v konkurenčním prostředí k rozdílným interpretacím, což negativně ovlivní přijímání strategických rozhodnutí a firmy se nakonec budou obávat rizik z následné obchodní ztráty.

Přestože CECIMO podporuje evropské tvůrce politiky v jejich snaze o zdůrazňování aspektu lidských práv a prevence terorismu, neměli by podnikatelé odpovídat za politická rozhodnutí náležející politickým aktérům. Sankční režimy/embarga jsou záležitostí orgánů dohlížejících na prosazování demokracie a respektování lidských práv.

Naše stanovisko se zakládá na rozsáhlé zkušenosti výrobců obráběcích a tvářecích strojů při obchodování s výrobky duálního užití a na ochotě prosazovat zájem na globální konkurenceschopnosti evropského průmyslového sektoru. Proto CECIMO doporučuje:

• Nahradit „catch-all provision“ seznamem sankcionovaných zemí a produktů, aby se předešlo nesmyslným a zatěžujícím administrativním procedurám.
• Termín „due dilligence“ je příliš vágní a měl by být nahrazen seznamem nedvojznačných kritérií, jimiž bude obchodní partner poměřován, aby se zajistila právní jednoznačnost a bylo ponecháno méně prostoru pro subjektivní interpretace.
• Revidovaná regulace by měla zajistit vyšší stupeň harmonizace a konzistence v implementaci kontroly exportu napříč členskými státy.
• Vítáme zavedení Všeobecné exportní autorizace (EUGEA), jediné autorizace vhodné pro velké projekty s delší dobou udržitelnosti.
• Rozhodnutí výkonných orgánů EU by měla být zacílena na zajištění spravedlivějšího globálního prostředí pro exportéry duálně využitelných strojů a vytvořit regulativní rámec kontroly exportu, který nebude znamenat konkurenční nevýhodu pro firmy EU.

/pokračování v dalším čísle/

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.