Technický týdeník č. 02/2019

Pozice CECIMO k Evropské direktivě o zaměstnávání zahraničních dělníků

Při příležitosti porady k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a spotřebě, která se konala v prosinci v Bruselu, a na ni navazující diskuse, upozornilo CECIMO ministry zodpovědné za politiku zaměstnanosti Evropské unie na nedostatky předložené Direktivy EU o podmínkách zaměstnávání zahraničních pracovníků.

CECIMO ocenilo úsilí Evropské komise zajistit přiměřené mzdy a garantovat dodržování pravidel ve vztahu mezi zahraničními a lokálními firmami. Avšak, jak CECIMO zdůrazňuje, sektor strojírenství nesouhlasí s tím, aby revidovaná pracovní direktiva vytvářela zbytečné zábrany podnikatelům při poskytování transnacionálních služeb. Jedná se zde o závažný problém vnitřního trhu EU.

„Podnikatelé a členské asociace CECIMO jsou znepokojeny protekcionistickou povahou revidované direktivy. Direktiva omezuje rozhodování podnikatelů v oblasti zajišťování služeb a svobodu volného pohybu pracovníků – a přitom by tyto principy měly být garantovány napříč Evropou“ říká Filip Geerts, generální ředitel CECIMO.

CECIMO chápe význam pracovní mobility a přeshraničního poskytování služeb jako základního kamene jednotného evropského trhu. Z pohledu rostoucího nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve strojírenském sektoru je pro firmy zásadní mít přístup ke zdrojům pracovních sil napříč EU. To odpovídá potřebám výroby a může velmi prospět růstovému potenciálu podniků. Výrobci MT často spoléhají na mobilitu pracovníků při zajišťování technických asistenčních aktivit nebo dalších technických služeb, jež nemohou být vykonávány místními pracovníky. Pro kontinuitu podnikání je životně důležité, aby výrobci MT byli schopni včas zajistit přeshraniční služby (např. instalaci strojů v cizí zemi) a to s minimální mírou byrokracie.

Bohužel, nová pravidla, která revidovaná direktiva aplikuje, jsou příkladem tzv. legislativního „pozlacování“. Ve skutečnosti mnohé z 28 členských států již přijaly speciální notifikační požadavky pro zahraniční pracovníky, včetně dokumentace v jejich národním jazyce a určení právního zástupce v hostitelské zemi. Tato opatření navíc v každé jednotlivé zemi ukládají firmám, aby si důkladně prostudovaly legislativu a požadavky hostitelské země.

V důsledku toho není podnikání malých a středních podniků (SME) v rámci evropského jednotného trhu vůbec jednoduché. Právní nejistota a rostoucí byrokracie odrazují tyto podniky, které tvoří páteř evropského strojírenství (80 % evropského sektoru MT spadají mezi SME), od najímání zahraničních pracovníků. Nová Direktiva povede k významnému růstu administrativních zábran pro firmy, pokud musí porovnávat balíčky předpisů při využití zahraničních pracovních sil. To představuje jasné omezení svobody při zajišťování služeb.

CECIMO vyzývá Evropskou komisi, aby zaručila členským státům výjimky, které současná Direktiva umožňuje ve fázi počáteční kompletace nebo instalace stroje, jakož i při všech krátkodobých výrobních operacích. Výrobní společnosti potřebují praktické nástroje pro další zjednodušování předepsaných postupů a snižování finančních nákladů při naplňování byrokratických procedur. Krokem správným směrem by například bylo odsouhlasení jednotných požadavků kladených na zahraniční pracovníky na evropské úrovni a schválení dokumentů předkládaných ve všech členských státech v anglickém jazyce.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.