Technický týdeník č. 01/2019

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST v Šumperku.

Na pozvání vedení společnosti Dormer Pramet s.r.o. se obchodní ředitelé členských firem Svazu strojírenské technologie sešli v závěru roku 2018 v Šumperku.
V dopoledních hodinách přivítal účastníky setkání Ing. Vladimír Šamšula, který je v hostitelské společnosti zodpovědný za obchodní aktivity v oblasti jižní a východní Evropy, ale řídí také velice perspektivní a pro firmu důležitý obchod s Indií. Ve svém úvodním slově nicméně prezentoval aktivity společnosti na základě komplexního pohledu a zdůraznil také skutečnost, že nové vedení společnosti tvoří doslova mezinárodní tým – na řízení se kromě místních podílejí Švéd, Dán žijící v Itálii, Francouzka, Ital, Brit, Číňan a Američan. Porady vedení proto probíhají většinou ve formě Skype Meetingů s velikým časovým rozptylem.

V prezentaci společnosti Dormer Pramet pokračoval po obědě Ing. Marek Kotrlý, zodpovědný za oblast výroby. Jeho přednáška se soustředila k aktuální problematice Průmyslu 4.0 v podnikové praxi. Jeho tvrzení, že firma Dormer Pramet je ve všech hlavních směrech na špičce svého oboru, jen potvrdila následná prohlídka výrobních provozů. Sortiment firmy je zaměřen na oblast všeobecného strojírenství, primárně na nástroje pro soustružení, frézování, vrtání a závitování. Společnost nabízí také logistický systém pod značkou Pramet Prolog. Nástroje Dormer Pramet jsou vyráběny ve dvou výrobních závodech, přičemž vyměnitelné břitové destičky značky Pramet jsou vyráběny právě v Šumperku.

Odpolední blok odborných vystoupení zahájil Ing. Bedřich Musil – hlavní moderátor setkání. Ten předal slovo řediteli SST Ing. Oldřichu Paclíkovi, který seznámil přítomné obchodní ředitele s výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za rok 2017 a 1. pololetí roku 2018. Statistické údaje doplnil komentářem k celkovým aktuálním trendům oboru v Evropě a ve světě, především na základě ekonomických analýz CECIMO a společnosti Oxford Economics.

Následně se ujal slova host ze společnosti Ayming Česká republika, s.r.o., Ing. Jiří Veverka. Ve svém vystoupení se zabýval velice zajímavým a často diskutovaným tématem nejnovějších změn v legislativě týkající se daňových odpočtů na podporu výzkumu a vývoje. Jedná se o tzv. nepřímou podporu, která je firmám poskytována prostřednictvím daňové úlevy z výdajů vynaložených na vývojové a výzkumné aktivity. Odpočet na výzkum a vývoj je upraven zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmu a Metodickým pokynem Ministerstva financí ČR – Pokyn D 288. Na jeho základě si může každá společnost v ČR splňující zákonná kritéria odečíst prostřednictvím tohoto nástroje od základu daně 100% výdajů vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Vzhledem k tomu, že v ČR činí sazba daně z příjmu právnických osob 19%, lze prostřednictvím této daňové úlevy z každého milionu Kč výdajů na takové projekty uspořit až 190 000 Kč. Je zajímavé, že Česká republika zavedla tento efektivní nástroj financování inovací jako sedmá na světě už v roce 2005. Teprve po nás byly odpočty zavedeny například na Slovensku nebo v Maďarsku.

Ayming je dlouhodobě nejvýznamnější poradenskou společností v oblasti financování inovací v ČR. Pracovníci společnosti disponují potřebnými znalostmi legislativy v oblasti výzkumu a vývoje, ale také se aktivně podílejí na nutných změnách, které v letošním roce vedly k zásadní pozitivní revizi této legislativy.

Po této prezentaci dostali slovo hosté z České spořitelny, a.s., která je už po několik let partnerem Svazu strojírenské technologie. Ing. Radek Novák, analytik České spořitelny, Ing. Antonín Kopecký, vedoucí týmu prodeje Oddělení projektového a exportního financování, a Ing. Kettner, vedoucí týmu prodeje Oddělení Trade Finance, hovořili ve svém společném, velice živou formou podaném vystoupení, o trendech ve financování a zajišťování exportu pro firemní klientelu.

Ing. Leoš Mačák shrnul ve svém referátu aktivity oborové Technologické platformy Strojírenská výrobní technika TPSVT a první odborný blok uzavřelo vystoupení CAM specialisty Ing. Petra Vavrušky, PhD., a technologa Ing. Jana Malého, z Výzkumného centra RCMT při Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze na téma Zvyšování produktivity obrábění úpravou NC kódu a intenzifikací řezných podmínek.

Marketingové aktivity SST zhodnotili a o odborné postřehy z mezinárodních strojírenských veletrhů se podělili Ing. Pavel Čáp a Ing. Bedřich Musil. Jednalo se celkem o 6 veletrhů, na kterých pracovníci SST zastupovali zájmy členských firem: IESS Chennai (Indie), CCMT Šanghaj, Metalloobrabotka Moskva, IMTS Chicago, IMT/MSV Brno, a JIMTOF Tokyo. Ing. Musil seznámil účastníky setkání s možnostmi dotační podpory účasti firem na mezinárodních veletrzích v roce 2019, a to jednak ze strany projektů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (České oficiální účasti), ale i z finančních prostředků vyčleněných na projekt NOVUMM, respektive NOVUMM KET, které kordinuje vládní agentura CzechTrade.

Následná bohatá diskuse svědčila o tom, že projednávaná témata vzbudila u účastníků setkání upřímný zájem. Neformální debata a užitečná výměna názorů a zkušeností pokračovala při společné večeři uspořádané v příjemných prostorách hotelu Josef v Sobotíně.

V pátečních dopoledních hodinách byla hostitelskou firmou Dormer Pramet zajištěna pro zájemce exkurze do unikátního provozu Ruční papírny ve Velkých Losinách.

Průběh odborné i společenské části setkání byl ze strany obchodních ředitelů členských firem SST hodnocen velice pozitivně, za což je třeba poděkovat nejen všem, kdo vystoupili v rámci připraveného programu, ale především pracovníkům firmy Dormer Pramet, kteří se svého hostitelského úkolu již podruhé zhostili více než se ctí.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.