Technický týdeník č. 12/2018

CECIMO vydalo optimistickou prognózu na rok 2018

V průběhu nedávného valného shromáždění v Mohuči oznámilo CECIMO, že v roce 2017 výroba obráběcích a tvářecích strojů zaznamenala růst o 8 %, takže překročila předešlý odhad. Obrat produkce CECIMO dosáhl 26 mld. euro, což znamená mimořádné oživení ve srovnání se slabým poklesem v předchozím roce, a zajišťuje CECIMU 33% podíl na globálním trhu. Pro rok 2018 je výhled rovněž velmi optimistický: naši největší výrobci očekávají 7 – 9% růst, protože objednávky nenaznačují pokles prodejů. Pokud jde o nejnovější politické kroky EU, diskutovalo se na valném shromáždění o obsahu posledního balíčku Evropské komise obsahujícím základní materiály věnované otázkám umělé inteligence, a vytýčilo trojí směr přístupu: investice, příprava socio-ekonomických změn a etický rámec.

Ekonomická situace a výhled
Příznivá ekonomická atmosféra se postupně přenáší do spotřeby a průmyslové produkce. Poptávka po investičním zboží je na rekordní úrovni a v roce 2018 pozorujeme jasné známky udržitelného globálního momentu. Průmyslová síla expanduje za hranice Německa. Naše předpověď počítá s 3,9% růstem globální produkce v roce 2018 a 3,7% v roce 2019.
Globální obchod v roce 2017 také zrychlil svůj růst a očekává se, že dále poroste, i když nejspíš pomalejším tempem. V roce 2017 vyvezli výrobci MT stroje za cca 20 mld. euro, což znamená růst o 9,1 % oproti roku 2016. Hlavními exportními destinacemi mimo země CECIMO byla Čína (15,4 %), USA (10,6 %), Polsko (4,2 %) a Mexiko (3,4 %). Růst zahraničních objednávek ukazuje na kontinuální zlepšování exportu MT v roce 2018. Podle indikátoru podnikatelské důvěry pro Evropu se očekává v průběhu roku 2018 další růst poptávky.
V roce 2017 dosáhla spotřeba MT CECIMO 16,5 mld. euro (o 5 % více než tomu bylo v roce 2016), pro rok 2018 se očekává meziroční růst o 8,2 % a pro rok 2019 o dalších 4,9 %. Jisté geopolitické riziko nicméně existuje. USA jsou velkým zdrojem nejistoty nejen v zahraniční politice, ale i v mezinárodním obchodu, což má potenciálně dopad na business v oboru MT. Trhy na tuto skutečnost zatím ještě nereagují. Další riziko pro exportéry představuje Brexit. Marcus Burton, předseda Ekonomického výboru CECIMO, tvrdí, že „udržení konkurenceschopnosti evropského podnikání by mělo být prioritou pro evropské tvůrce politiky. Protože čelíme těmto výzvám, musíme pro Evropu zajistit pozitivní obchodní a investiční vztahy.“
Čína, hlavní hnací síla spotřeby MT, bude profitovat z obchodního oživení a dalšího růstu spotřeby MT, třebaže, jak se zdá, investice tam poněkud oslabují. Americká daňová reforma zřejmě posílí výhled a zisky evropských firem. Proto byla předpověď celosvětové spotřeby MT upravena na růst o 6,1 % v roce 2018 a 4,4 % v roce 2019. Růst poptávky po MT a postupné dožívání v minulosti pořízeného strojního vybavení představují významné kapacitní výpadky a představují hlavní příčinu toho, že nové investice se jeví jako klíčové.

Umělá inteligence aneb Jak udržet evropské prvenství?
Umělá inteligence (AI) má obrovský potenciál pro realizaci mimořádných zisků podnikatelů. Aplikace AI technik a technologií může současně vést k přesunu pracovníků mezi různými typy zaměstnání a k využívání jiných dovedností, jakož i k vyloučení pracovníků s nedostatečnými dovednostmi v oblasti matematické gramotnosti.
Proto se jarní valné shromáždění CECIMO v Mohuči zaměřilo na AI a budoucnost práce v oboru. Průmyslníci, úředníci EU, zainteresované subjekty a experti poskytli přehled dopadů AI na různé sektory ekonomiky a také na zaměstnanost.
Debatu na téma nedávného sdělení Evropské komise nazvaného „Umělá inteligence pro Evropu“ je nutno považovat za pozitivní krok k vytvoření otevřenějšího prostředí pro stimulaci investic do AI a udržení zemí EU na špici v tomto procesu. Evropa potřebuje společný přístup, pokud chce být konkurenceschopná na globální úrovni. Proto je třeba přivítat iniciativu EU ke zvýšení investic do výzkumu a inovací AI minimálně na 20 mld. euro do konce roku 2020. Evropa potřebuje systematický přístup k inovacím, výzkumné politice a investicím do AI, aby byly posíleny technologické a průmyslové kapacity napříč celou ekonomikou.
„Sektor MT prochází rychlou digitální transformací. Průmysl se vyvíjí a investuje do nových business modelů na základě změněných potřeb zákazníků. Aby výrobci zajistili budoucnost svých továren, technologie, procesů a zaměstnanců, měli by být schopni čelit nadcházejícím výzvám a držet se na špici konkurence“ říká Filip Geerts, generální ředitel CECIMO.
Každé období ve vývoji industrializace mělo obrovský dopad na zaměstnanost a pracovní sílu. Proto CECIMO podporuje rozvoj kooperace mezi vládami a průmyslem. Nová pracovní místa budou v budoucnu vyžadovat nové dovednosti: je nutno vytvořit pozitivní prostředí, které zajistí, aby naše pracovní síly byly připraveny využívat benefity plynoucí z těchto změn. Aby byla uspokojena poptávka průmyslu, bude nutno investovat do obnovy souboru požadovaných dovedností a do celoživotního vzdělávání.
V tomto kontextu je třeba ocenit přístup paní Marianne Thyssen, evropské komisařky pro zaměstnanost, sociální záležitosti, dovednosti a pracovní mobilitu, která říká:
„CECIMO může být silný spojenec v prosazování iniciativ EU zaměřených na vzdělání a trénink při aktivnějším zavádění evropských projektů, zaměřených na podnikatelské dovednosti v MT průmyslu a rozvoji pracovního tréninku a učňovského školství“ .
„Podle našeho názoru bude spolupráce robotů a lidí představovat největší výrobní inovaci: budou se učit pracovat jeden vedle druhého na montážních linkách efektivněji, bezpečněji a přesněji. Budoucnost práce není v náhradě lidí roboty, ale v propojení jejich dovedností,“ tvrdí Dr. Roland Feichtel, prezident CECIMO.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.