Technický týdeník 08/2018

Pozice CECIMO k problematice kontroly exportu zboží dvojího užití (2. část)

Navrhované změny a jejich důsledky pro sektor výrobních strojů
Návrh zavádí široce pojaté univerzální opatření, povinnost autorizace jdoucí nad rámec kontrolního seznamu, navíc zavádí ve svém článku 4 „možné zneužití ve spojitosti s akty terorismu nebo porušení lidských práv“. V důsledku toho jsou exportér a tradiční licenční autority povinni pracně odhadovat, zda je záměrem klienta exportovaný stroj zneužívat. To znamená, že se zavádějí nekvantifikovatelné subjektivní podmínky, jež se mohou během doby realizace projektu měnit. Současný sankční režim EU, upravující licencování exportu duálně použitelných výrobků, je daleko lepším nástrojem a je běžně členskými státy aplikován.
Podle CECIMO je přesun odpovědnosti za verifikaci duálního užití z hlediska respektu k lidským právům v zemi užití na exportéra a národní licenční úřad sporný, zejména z toho důvodu, že neodhadnutelné lokální odlišnosti ponechávají volný prostor pro různé interpretace.
CECIMO rozhodně podporuje evropské tvůrce politiky v boji proti šíření zbraní, terorismu a ve vytváření podmínek pro ochranu lidských práv, ale podnikatelé nemohou nést důkazní břemeno takových politických rozhodnutí, která jasně náležejí do sféry kontroly aktérů evropské a světové politiky.
Je třeba upozornit na to, že už v roce 2012 navrhl Evropský parlament podobnou směrnici, která se z pochopitelných důvodů nedostala do Nařízení 599/2014, které doplnilo Nařízení 428/20. Vágní dosah tohoto opatření nastoluje atmosféru neurčitosti a převádí odpovědnost za zachovávání lidských práv na exportéry, kteří jsou nejméně vhodnými subjekty pro to, aby se ujali realizace takového poslání.
Představitelé evropského průmyslu výrobních strojů se obávají, že zamýšlená opatření uvedou evropské producenty do značně nevýhodné pozice, způsobené dodatečnými kontrolními procesy na různých úrovních, pomalostí příslušných administrativních procesů a již existující globální nerovností, pokud jde o pravidla hry.
Většina pro byznys problematických aspektů spočívá v „posouzení užití“ při důležitých strategických rozhodovacích procesech. Producenti výrobních strojů mají obavy z rizik a budou posuzovat dvojí užití přísně, s ohledem na potenciální ztrátu byznysu vůči konkurenci při různé interpretaci pravidel. Ponechání takto velkého prostoru pro jejich interpretaci podnikatelům by mělo globálně negativní dopad na zdravou konkurenci v rámci jednotného trhu, ale i mimo něj.

CECIMO hledí do budoucna

Jarní setkání generálních managerů členských asociací CECIMO proběhlo na pozvání švédské strojírenské asociace MTAS (Machine and Tool Association of Sweden) ve dnech 23. a 24. března 2018 ve Stockholmu.

Jednalo se o první zasedání pod novým vedením CECIMO – prezidentem se těsně před Vánoci 2017 stal Rakušan Dr. Roland Feichtl, který ve své obsáhlé prezentaci přednesl svou představu o budoucím fungování CECIMO. Jeho prioritami je především:

  •  Podporovat strategické postavení našeho oboru v rámci Evropské unie, ale i globálně.
  •  Reindustrializace Evropy se musí stát hlavní součástí evropské hospodářské politiky – „CECIMO je hlavní zbraní národních asociací v rámci evropských struktur.“
  •  Snižovat vliv průmyslové výroby na životní prostředí.
  •  Trvale zlepšovat služby CECIMO pro nár. asociace účinné lobování, pečlivá příprava veletrhů EMO, zajištění kvalitních statistických údajů, příprava technických norem a prosazování Průmysl 4.0.
  •  Učinit z CECIMA platformu pro výměnu best practice.
  •  Výrazně zkonkrétnit témata projednávaná na GM Meetings a na Valných shromážděních.
  •  Vytvořit prostor pro aktuálně zaměřené pracovní skupiny a pro lepšíí zapojení delegátů do práce výborů CECIMO s konkrétní odpovědností členů představenstva pro oblast technickou,          ekonomickou, komunikaci a obhajobu zájmů.
  •  Vytvořit podmínky pro fungování společných projektů se zapojením většího počtu národních asociací a možností projednat jejich výsledky na tematicky zaměřených fórech.

Zpráva Ekonomického výboru CECIMO se tentokrát soustředila na problematiku zkvalitnění statistických údajů, jejich eventuální rozšíření na oblast second hand strojů, údajů o spotřebě a čísel týkajících aditivní výroby v jednotlivých zemích.

Dalším tématem byl kontrolní režim vývozu zboží dvojího užití, který se ve stávající podobě již přežil (viz předchozí materiál).

Nadále by mělo být poskytováno více informací o výzkumných a inovačních projektech, které probíhají na národních úrovních.

Technický výbor CECIMO projednával aktivity v oblasti technické standardizace, udržitelné výroby, cirkulární (bezodpadové) ekonomiky a postupu procesu digitalizace.

Výbor CECIMO pro komunikaci a obhajobu zájmů pod vedením Dipl. Ing. Georga Blahy projednával následující témata:

- Evropská průmyslová politika
- Výsledky pracovní skupiny CECIMO pro digitalizaci
- Obsahové zaměření nového čísla Magazínu CECIMO
- Postup iniciativy Nová Blue Competence
- Elektrické a hybridní automobily ve vazbě na ochranu životního prostředí
- Aditivní výroba a problematika „High Tech Skills for Europe“

Pravidelnou součástí jednání je zpráva o významných mezinárodních strojírenských veletrzích (PRODEX ve Švýcarsku a přípravě červnového Valného shromáždění v Mohuči.

Jako velice zajímavá se jeví informace o postupu žádosti Polska o vstup do CECIMO – zatím byla polská strana požádána o předložení stanov strojírenské asociace, které budou v Bruselu prostudovány a posouzeny. Prozatím byl český Svaz strojírenské technologie jedinou strojírenskou profesní asociací ze zemí bývalého „východního bloku“, která byla do CECIMO přijata, a to dokonce ještě dříve, než se Česká republika stala součástí Evropské unie.

Příští schůzka generálních managerů proběhne v říjnu v Ankaře a Valné shromáždění CECIMO pak v listopadu v Barceloně.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.