Technický týdeník č. 06/2018

 Průmyslová politika je jedním z hlavních témat Evropské komise

  • Ve své poslední publikaci "Evropa je znovu tady – urychlení průlomových inovacít" předkládá Evropská komise všechny důvody, které evropský průmysl opravňují k tomu, aby byl optimistický, sebevědomý a pozitivní. Evropská Komise by měla usilovat o formulaci průmyslové politiky zaměřené do budoucna, včetně akčního plánu doprovázeného konkrétními opatřeními. Stávající cíl dosáhnout do roku 2020 dvacetiprocentního podílu průmyslu na evropském hrubém domácím produktu je pro průmysl zásadní, ale jeho realizace by měla být podpořena správně volenými nástroji umožňujícími implementaci zásad společné průmyslové politiky EU.
  • Pro účinnou realizaci průmyslové politiky EU bude klíčovým problémem zlepšení administrativního řízení a transparentnost. Evropská komise by měla s jednotlivými členskými státy úzce spolupracovat při vytváření budoucí vize průmyslové politiky a rozvoje průmyslu do roku 2030. Evropský Den průmyslu a kulatý stůl na vysoké úrovni organizovaný k tématu „Průmysl 2030“ jsou velmi důležitými kroky k vyvolání pocitu odpovědnosti za budoucnost evropského průmyslu, a proto by měla mít nejširší veřejnost přístup k informacím o průběhu a závěrech těchto diskusí.
  • Političtí činitelé EU by se měli uchylovat k vydávání závazné legislativy pouze tehdy, kdy dojde k selhání trhu. Lepší právní úprava a prověrky konkurenceschopnosti mohou výrazně přispět k vytvoření prostředí přátelského vůči podnikatelským aktivitám. Dlouhodobá předvídatelnost tržního prostředí poskytuje podnikům potřebnou jistotu nezbytnou k tomu, aby mohly investovat do dovedností, inovací a přizpůsobit se trendům nových technologií, globální konkurence, nízkouhlíkové ekonomiky a dalším fenoménům doby.
  • Pro bezproblémový přístup k technologiím je nezbytná finanční podpora. Revize průmyslové politiky by měla zajistit, aby finanční nástroje EU byly nasměrovány do klíčových oblastí a podporovaly "reálnou ekonomiku", což znamená investování do nových technologií a infrastruktury.Vládní pobídky pro realizaci konceptu Průmysl 4.0.
  • Vzniká naléhavá potřeba daňových úlev umožňujících investice do digitalizace. Zpomalení poptávky po nových zařízeních brzdí rozvoj průlomových výrobních technologií, protože zavádění inovací je urychlováno především požadavky zákazníků a spoluprací mezi dodavateli a uživateli v odvětví obráběcích strojů. S cílem odpovědět na tuto výzvu, přijala například italská vláda v loňském roce praxi hyperodpisů, která se stala součástí plánu realizace národního konceptu Průmyslu 4.0 v rámci národního průmyslu. Toto opatření účinným způsobem stimuluje investice do digitalizace a interkonektivity strojů a systémů. Podobná ustanovení by měla být přijata také vládami dalších členských států EU, aby zůstaly v čele globální soutěže mezi zeměmi s vyspělou výrobu a přispěly k udržení silné dodavatelské základny v Evropě.

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.