Technický týdeník č. 02/2018

Nový prezident CECIMO

Na Valné hromadě Evropského výboru pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO, konané v závěru roku 2017 v Bruselu, byl zvolen Rakušan Dr. Roland Feichtl prezidentem CECIMO na období dvou let.

Dr. Feichtl nastupuje v této funkci po panu Luigi Galdabinim, výkonném řediteli společnosti CESARE GALDABINI S.p.A. Dr. Feichtlovi je tak svěřena odpovědnost za vedení asociace, jež representuje více než třetinu světové produkce výrobních strojů.

Během svého prezidentství se dr. Galdabini přednostně věnoval problematice takzvané „investiční mezery“. Podle něho nedosahují investice v evropských průmyslových podnicích dostatečné výše. V důsledku morálního opotřebení strojního parku pak v řadě zemí existuje riziko nástupu sestupné spirály: nízká produktivita – nízká přidaná hodnota – nízká ziskovost.

Nový prezident CECIMO Dr. Feichtl ve shodě s předešlým prezidentem potvrdil, že „s maximální odpovědností vůči evropským autoritám a hlavně vůči občanům členských zemí Evropské unie bude pokračovat v podpoře strategického významu průmyslu a bude i nadále zdůrazňovat, že průmyslová výroba a reindustrializace patří k hlavním prioritám aktuální politiky EU“.

Podtrhl, že v současných složitých podmínkách čelí evropský byznys takovým výzvám jako je globalizace, klimatické změny, udržitelnost zdrojů, regulativní tlaky a rostoucí váha nově se rozvíjejících ekonomik.

„Před několika desetiletími bylo snad ještě možné, aby firmy, země a regiony řešily různé problémy po svém, ale to je dnes už zcela nemyslitelné. Stroje, továrny, společnosti i celé státní útvary jsou propojeny více než kdy jindy.“ CECIMO by mělo svým členům pomoci vypořádat se s těmito výzvami společnými silami.

Během svého dvouletého prezidentství hodlá Dr. Feichtl sledovat především iniciativy, které Evropská komise iniciuje na poli jednotného digitálního trhu a které směřují k zajištění zásadních efektů, jež by měla digitální ekonomika přinést ve výrobní sféře. Během jeho mandátu bude CECIMO „poskytovat průmyslové informace a expertízy v nově se formujících oblastech primárního významu, jako je například digitalizace, formování digitálních platforem, datová bezpečnost a důvěra, jakož i monitorovat nové technologické výzvy v takových oborech, které zákazníci členských firem evropských národních asociací aktuálně považují za nejnaléhavější.“

CECIMO bude orientovat zájem evropských autorit směrem k podpoře úsilí výrobních podniků zajišťovat taková řešení, která pomohou například zvyšovat energetickou efektivnost spalovacích motorů. Těmito a dalšími aktivitami může také sektor obráběcích strojů přispět k dosažení cílů v redukci CO2.

„Vždy bychom měli porovnávat různá technická a technologická řešení počínaje výrobou až k užití, chceme-li, aby i sektor automobilového průmyslu přispěl ke zlepšování životního prostředí,“ řekl Dr Feichtl.

V tržně orientované ekonomice je úkolem evropských autorit zadávat vhodně volené cíle, nikoli však selektovat speciální technologie, protože to se týká komplikovaných technických otázek, které budou řešeny na jiných odborných úrovních.

Dr. Feichtl se bude podle svého vyjádření snažit „aplikovat i v dalších evropských zemích zkušenosti z úspěšné italské kampaně při prosazování daňových a dalších stimulů na podporu modernizace infrastruktury průmyslu MT“ a bude podporovat diskusi s podnikateli ve sféře průmyslu o cirkulární ekonomice v rámci CECIMO, aby byly vytvořeny podmínky pro úspěšnou realizaci záměrů programu udržitelnosti průmyslové výroby.

Kromě toho bude prezident CECIMO “pokračovat v diskusích na úrovni EU zaměřených na objasňování strategické úlohy sektoru MT při vytváření nových pracovních míst. Stejně významný se jeví i jeho vliv na celkový hospodářský růst a zvyšování investičních aktivit napříč Evropou. Proto je rovněž nezbytné průběžně zlepšovat podnikatelské prostředí, aby byl zajištěn dynamický rozvoj evropské výrobní průmyslové základny s cílem udržet konkurenceschopnost a zabezpečit vhodné právní prostředí pro evropský průmysl.“
Kdo je Dr. Roland Feichtl?

Narodil se 26. března 1957. Po absolvování Střední technické školy (Höhere Technische Lehranstalt) v Linci (Rakousko) zahájil v roce 1976 svou profesní dráhu ve společnosti VOEST-ALPINE Group. Po úspěšně realizovaných procesech automatizace výroby MT, například multifunkčních frézovacích a soustružnických center v dnešním WFL Millturn Technologies Linz, se stal viceprezidentem, prokuristou a rovněž ředitelem závodu Montážní a transportní systémy, nyní TMS Linz, mezi jehož produkty patří například svařovací linky karoserií automobilů, montážní linky elektrických lokomotiv, automaticky řízené přepravní vozíky AGV a visuté jednokolejnicové dráhy.

Od roku 1978 studoval při zaměstnání Univerzitu Johanna Keplera v Linci, kterou absolvoval v roce 1982 s titulem „Diplom-Ingenieur“. Následně ukončil i studia na Institutu výrobních technologií Technické univerzity ve Vídni s titulem Doktor technických věd.

Od roku 1993 odpovídá Dr. Feichtl za MT a automatizaci v MTB-Group (tržby 1 mld. Euro, 5 500 zaměstnanců) a jako výkonný ředitel působí postupně v několika MT firmách s dlouhou tradicí, jako například ve společnosti Mauser-Werke Oberndorf (Německo), která má za sebou už dvousetletou historii, nebo jako specialista na přesné vrtání ve firmě Krauseco ve Vídni (Rakousko), jež disponuje více než stoletou zkušeností strojírenské výroby. Dr. Feichtel velkou měrou přispěl k tomu, že se společnost Krause+Mauser Group vypracovala na pozici předního světového lídra ve výrobě strojů na spojovací táhla využívající laserovou krakovací technologii a jednoho z hlavních dodavatelů mezinárodních automobilových koncernů.

Dr. Feichtel je též spolumajitelem a předsedou dozorčí rady firmy Feiba v Traunu (Rakousko), specializované na automatizaci a aplikaci robotů.

Po mnoho let byl předsedou Vienna Industry a v současnosti je předsedou profesní skupiny Austrian Machine-Tools.

Od roku 2000 je Dr. Feichtel delegátem rakouské národní asociace FMTI, kde vykonával funkci předsedy Technického výboru, viceprezidenta CECIMO a sedmnáct let byl také členem dozorčí rady.

Významné jubileum

Dne 30. prosince se dožil významného jubilea, 75 let, Ing. Ivan Čapek, dlouholetý ředitel Strojimportu a bývalý ředitel Svazu strojírenské technologie.

Rodák z Dačič nastoupil po ukončení studia na obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze do funkce obchodního referenta v podniku STROJIMPORT. Této firmě zůstal věrný neuvěřitelných dvaačtyřicet let a svou pracovní kariéru zde zakončil na pozici nejvyšší – ve funkci generálního ředitele.

Úzké profesní vztahy, které ho vázaly ke Svazu strojírenské technologie, vyvrcholily jeho dvouletým působením ve funkci ředitele této asociace. Přestože si nyní již užívá zasloužilého odpočinku, neztratil zájem o strojírenský obor ani kontakty na své bývalé spolupracovníky.

Jménem pracovníků SST a Strojimportu přejeme hodně zdraví a štěstí v rodinném životě, hlavně spoustu radosti ze sedmi vnuků a malého pravnuka.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.