Technický týdeník č. 17/2017

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST

Na svém jarním setkání se 22. června 2017 sešli techničtí a výrobní ředitelé členských firem SST. Tentokrát to bylo na půdě Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.

Program setkání byl tematicky zaměřen na vybrané aspekty kampaně Průmysl 4.0 a jejich specifický dopad pro obor obráběcích a tvářecích strojů - Koncept Industry 4.0 v oboru Machine Tools.

Jednání zahájil za hostitel Ing. Jan Smolík, PhD. ze Společnosti pro obráběcí stroje, z.s. Hlavnímu tématu odborného semináře – Industry 4.0 v oboru Machine Tools – se jako první ve svém vystoupení věnoval Ing. Petr Kolář, Ph.D., vedoucí výzkumného centra RCMT při FS ČVUT v Praze.

V další části programu byl dán prostor hostům ze společnosti SIEMENS s.r.o. Jako první se ujal slova Ing. František Podzimek, který představil projekt Testbed Industry 4.0 na pracovišti CIIRC ČVUT. Po něm vystoupil Ing. Leoš Dvořák, který je nově jmenovaným ředitelem pro digitalizaci, jehož úkolem bude posílit působení firmy Siemens na poli Průmyslu 4.0 a tzv. Chytrých měst. Seznámil účastníky setkání se základními nástroji digitalizace výroby u firmy SIEMENS.

Ing. Tomáš Duba, ředitel obchodního úseku Motion Control, průmyslové divize Digital Factory, Siemens s.r.o. je toho názoru, že právě míra digitalizace bude v blízké budoucnosti rozhodovat o úspěchu výrobní firmy na trhu. I tak relativně konzervativní prostředí, jako je podle Duby oblast konstrukce, výroby a provozu obráběcích strojů, nemůže zůstat digitalizací nedotčena. Kromě implantace převratných a doposud vskutku novátorských výrobních postupů dochází zde k implementaci pokrokových výrobních technologií, jako je tzv. aditivní obrábění, anebo permanentní 3D tisk. Kromě toho ale dochází zejména k zásadním změnám v oblasti organizace průmyslové výroby. Dříve solitérní výrobní buňky, jakou jsou jednotlivé obráběcí stroje, se stávají součástí integrálního řešení, kdy jsou sdružovány do pružných výrobních celků, které spolu tvoří tzv. inteligentní továrny.

Firma Siemens má v současné době připravena digitalizační řešení k okamžité implementaci a je jen a pouze na trhu samotném, zda taková řešení bude vyžadovat. Přitom je to právě neuvěřitelná míra přidané hodnoty, charakterizovaná vysokou mírou individualizace a pružné reakce na nestandardní požadavky zákazníků, která vždy až doposud české výrobce obráběcích strojů na světových trzích odlišovala od jejich šedivé mainstreamové konkurence.

SINUMERIK INTEGRATE jako součást Industry 4.0. Tak nazval svůj příspěvek Ing. Tomáš Kopeček obchodně technický poradce Mechatronics Concept. Efektivním krokem k Digitální továrně je inovativní, jednoduché řešení Sinumerik Integrate Run MyRobot pro připojení robotů KUKA k obráběcím strojům. Integrované řešení Run MyRobot odpovídá průmyslovým trendům a potřebám na zvýšení produktivity a dosažení plné automatizace. Průmysloví roboti se v průmyslu prosazují stále více a zejména tam, kde jsou zvýšené nároky na přesnost a kvalitu vyráběných dílů. Počet robotů nasazovaných ročně v průmyslu se jen v letech 2009-12 zvýšil o 50 %. Jsou velmi často nasazovány v provozech s vysokými nároky na kvalitu výroby. V oboru obráběcích strojů se zvětšuje obliba zavádění robotů především u projektantů strojů, a to pro zajištění automatické výměny nástrojů u větších obráběcích strojů a automatické výměny obrobků u menších strojů.

Ing. Jan Burian, senior manažer podnikového poradenství společnosti Ernst&Young, vnesl na závěr do dopoledního přednáškového bloku zajímavé téma: Ekonomický a personální pohled na koncept Industry 4.0 a na moderní průmyslovou výrobu. Společnost Ernst&Young uskutečnila nedávno na téma Průmysl 4.0 rozsáhlý průzkum v českých firmách. Z jeho výsledku vyplývá, že Průmysl 4.0 nebo čtvrtá průmyslová revoluce představuje především významný faktor s vlivem na konkurenceschopnost společností. V souvislosti s jeho rozvojem plánují firmy změny business modelu napříč většinou zúčastněných sektorů, tedy i oblast personalistiky. Jako hlavní očekávaný přínos manažeři vidí zvýšení efektivity práce.

Pozitivní pohled na Průmysl 4.0 je třeba v rámci organizace prosadit jako příležitost a prostřednictvím konkrétních pilotních projektů jej dostat do každodenních úkolů, zařadit jej do každodenní agendy.

Odpolední část setkání technických a výrobních ředitelů zahájil ředitel Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřich Paclík, CSc. Informací o stavu oboru a současném ekonomickém vývoji. Na jeho vystoupení navázal Ing. Jan Smolík, Ph.D. z výzkumného centra RCMT Informací o stavu výzkumu a vývoje v oboru obráběcích strojů.

Po živé diskusi ke stavu zakázek, vývojovým trendům a inovacím, které budou mít v budoucnu největší vliv na proměny oboru, vystoupil Ing. Leoš Mačák, náměstek ředitele SST a manažer Technologické platformy Strojírenská výrobní technika, s informací o míře zapojení členských firem SST do odborného programu TPSVT. Konkrétní přehled o zapojení členských podniků TPSV do projektu NUCLEi přinesl na závěr celého programu setkání opět Ing. Jan Smolík, Ph.D.

V rámci kuloárních diskusí, které navázaly na samotný program setkání, se účastníci kromě výměny názorů na nastolené odborné otázek pochvalně vyjadřovali o organizaci i programové náplni setkání.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.