Technický týdeník č. 08/2017

Budování evropské ekonomiky dat

Asociace CECIMO uvítala iniciativu Evropské komise nazvanou „Budování evropské ekonomiky dat“, protože vyzdvihuje do popředí konektivitu a výrobní technologie a předjímá dialog se subjekty usilujícími o průzkum možností, jak by měla Evropa přistoupit ke strojově generovaným datům. Ale průmysl zdůrazňuje, že nelegislativní přístup, jako třeba stimulace sdílení dat mezi reprezentanty oborů, by měl mít prioritu před legislativní iniciativou. CECIMO připomíná, že ukvapené schvalování zákonů může vytvořit závažné bariéry proti novým byznys modelům, protože výrobní byznys se rychle transformuje a inovační cykly se zkracují, aby odpovídaly rychle se měnící poptávce spotřebitelů.

„Je pozitivní, že zpráva EU obrací pozornost na velký potenciál evropského strojírenství pro rozvoj ekonomiky dat“ tvrdí Filip Geerts, generální ředitel CECIMO. V současnosti zdůrazňuje CECIMO potenciál strojově generovaných dat pro vyspělé evropské strojírenství a ekonomiku EU. Šetření, provedené CECIMO během Římského generálního shromáždění (listopad 2016), ukázalo, že většina firem, jež se průzkumu zúčastnila, se domnívá, že datově orientované byznys modely budou v příštích 10 letech nejvyšší prioritou.

Zatímco zpráva Komise o ekonomice dat se zaměřuje na podporu strojově generovaných dat a zabývá se možnými přístupy, evropští výrobci výrobních strojů podtrhují, že striktně regulativní přístup by je dlouhodobě nepodpořil. Aby průmysl byl nadále stabilní a technologicky neutrální, potřebuje, spíše než detailní opatření, vytvořit celkový rámec a poradenství o strojovém generování dat.

Zpráva dochází k závěru, že existující regulace v EU se hlavně zaměřuje na personální data a nevěnuje se komplexním pokročilým výrobám v B2B sektoru. CECIMO zdůrazňuje, že momentálně je přístup k datům generovaným stroji definován bilaterálními smlouvami mezi dodavateli a uživateli, což se pro současnost zdá jako dostačující. Současně množství typů dat sbíraných z výrobních strojů roste, což znesnadňuje udělat si detailní obrázek o budoucích byznys modelech. Proto striktně legislativní přístup brání výrobcům zavádět nové byznys modely a vyvíjet inovativní řešení.

„Sektor výrobních strojů prochází rychlou digitální transformací. Průmysl vyvíjí a investuje do nových byznys modelů spolu se zákazníky. Je jasné, že výrobní stroje jsou klíčové pro ostatní výrobní sektory a disponují obrovským potenciálem pro daty hnanou ekonomiku. Sběr a analýza dat od výrobních strojů by měly značné přínosy v podobě rostoucí produktivity, energetické a zdrojové efektivnosti pro celou evropskou výrobní základnu“ zdůrazňuje pan Geerts.

Evropský rámec pro strojově generovaná data by též měl věnovat zvláštní pozornost SME a zajistit, aby se vyhnuly situacím, z nichž není východiska. SME tvoří kostru evropského výrobního sektoru (80 % evropského sektoru výrobních strojů tvoří SME) a vyžadují prakticky použitelné vodítka, průpravu a výměnu nejlepších postupů ke zvládnutí zapojení do nových byznys modelů. Konečně, identifikace a šíření nejlepších praktik předních výrobců by mělo být podporováno veřejnými autoritami, včetně reprezentantů sektoru.

CECIMO oceňuje iniciativu usilující o volný tok dat a rostoucí zájem EU na koordinaci regulativů mezi členskými státy, stejně jako aktivit stojících mimo regulaci. Ale EU by měla hrát výraznější vedoucí úlohu a zajistit, aby panevropské principy byly přijaty členskými státy dříve, než vyvinou divergentní lokální regulace a politické nástroje, jež by blokovaly přeshraniční partnerství mezi průmyslovými hráči a vedly k různým bezpečnostním procedurám v Evropě. Pro mnoho výrobců jsou otázky kolem postupů zabezpečení dat podmínkou pro investování do analýzy dat. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že budoucí evropská konkurenceschopnost bude výsledkem konektivity mezi systémy, měla by EU zajistit, aby kyberprostor pro výrobce byl zcela bezpečný a harmonizovaný. CECIMO též upozorňuje, že jakákoli iniciativa sledující tok dat by měla být projektována s globální vizí, protože každý druhý exportovaný výrobní stroj vznikl v Evropě a stále více strojů je propojováno na nadnárodní úrovni.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.