Technický týdeník č. 02/2017

Setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie na jižní Moravě. (dokončení)

Společnost EXX, s.r.o., která byla založena v roce 1995, představil Ing. Miloslav Zpěvák. Společnost je součástí skupiny Eurolux Group a.s. a věnuje se projekci a realizaci interiérů a osvětlení ve všech tržních segmentech. Ve své prezentaci se ředitel střediska Morava soustředil na problematiku modernizace osvětlení v průmyslových a logistických areálech.

Firma Foyo Bussines, kterou na setkání obchodních ředitelů zastupoval její jednatel Bc. Pavel Zajíc, se zabývá prodejem malých a středních podniků. Společnost byla založena v roce 2010 jako zprostředkovatel prodeje podniků v České republice. Prostřednictvím neveřejného webového portálu foyo.cz nabízí vybraným investorům možnosti investic do českých a slovenských výrobních a obchodních podniků. V dalších letech rozšířila své služby i o akviziční a právní poradenství v tomto oboru. Know-how firmy spočívá především v osobním a individuálním přístupu ke každé akvizici, či obchodnímu případu. Pro investory nabízí vyhledávání obchodních příležitostí a firem ze zvoleného oboru. Prodávajícím pak nabízí možnost přípravy jejich podniku k prodeji. Podle přání klienta i na základě vlastní databáze osloví makléři firmy investory, popřípadě podnikatele z konkrétního regionu a odvětví. Prodávajícímu poté poskytne asistenci při všech krocích prodejního procesu, včetně přítomnosti u due diligence. Díky rozsáhlé partnerské síti jsou pracovníci firmy schopni zajistit poradenství v oblasti evropských dotací, benchmarkingu, zakládání fondů, faktoringu, přípravy na veřejnou dobrovolnou dražbu atd. V roce 2015 se společnost Foyo business s.r.o. stala součástí skupiny Arios. V následujících letech má firma ambice stát se veřejnou internetovou platformou pro investory i prodávající, a tudíž i předním poskytovatelem služeb v tomto segmentu.

Po bloku prezentací přizvaných zástupců firem následovalo vystoupení pracovníka Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při Strojní fakultě Českého vysokého učení technického v Praze (RCMT), Ing. Martina Mareše Ph.D., v němž komentoval průběžné výsledky výzkumných projektů řešených v rámci Centra kompetence – Strojírenská výrobní technika. Konkrétně se věnoval tématu Zlepšování užitných vlastností obráběcích strojů změnou konstrukce a technologie.

Ve své zajímavé prezentaci zdůraznil Ing. Mareš skutečnost, že základními požadavky na výrobní stroje a technologie a také na veškeré procesy související s jejich výrobou je v dnešní době přesnost, jakost, produktivita, spolehlivost, hospodárnost a minimální dopad na životní prostředí, a to vše při vědomí, že jednotlivé požadavky jdou často vzájemně proti sobě.

Zákazníka pak zajímají hlavní užitné vlastnosti stroje a cena, kterou za něj musí zaplatit. Zlepšit poměr užitných vlastností a ceny je možno změnou konstrukce stroje nebo změnou technologie. V obou případech je možno dobře uplatnit reálné výsledky výzkumu a vývoje, které generují přidanou hodnotu využitelnou ve prospěch koncového uživatele. Výsledkem spolupráce výrobních firem s univerzitami, jak lze dokázat na příkladu VCSVTT (RCMT), jsou právě inovativní řešení jednotlivých konstrukčních a technologických témat.

Blok vystoupení věnovaných aktivitám Svazu strojírenské technologie zahájili pracovníci expertního úseku SST Ing. Bedřich Musil a Ing. Pavel Čáp, kteří podali účastníkům setkání obchodních ředitelů obsáhlou informaci o mezinárodních strojírenských veletrzích, které proběhly v roce 2016, ale i o těch, jichž se členské firmy mohou zúčastnit v létech 2017 a 2018. Vybrané veletrhy budou zařazeny mezi akce podporované Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci projektu tzv. oficiálních účastí, jiné pak budou finančně zaštítěny projektem NOVUMM, který je v gesci vládní agentury CzechTrade. Ing. Čáp zhodnotil nejvýznamnější veletržní akci roku – účast SST a členských podniků na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2016. Před zahájením diskuse, která se vztahovala prakticky ke všem uvedeným tématům, vystoupil ještě náměstek ředitele SST Ing. Leoš Mačák s přehledem statistických výsledků oboru výrobních strojů.

Příjemné setkání pak bylo završeno neformálním posezením při společné večeři a při dobrém moravském víně.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.