Technický týdeník č. 04/2016

Ing. Miroslav Šabart rozšířil řady členů představenstva SPČR

Členové představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky na svém prvním letošním zasedání s vysokou převahou hlasů kooptovali nového člena – Ing. Miroslava Šabarta, prezidenta Svazu strojírenské technologie a generálního ředitele akciové společnosti ŽĎAS Žďár nad Sázavou.
Pan Miroslav Šabart patří už po celou

řadu let k výrazným osobnostem oboru tvářecích strojů, je člověkem vysokých odborných i mravních kvalit a mimořádně úspěšným manažerem.
Profesní dráha Ing. Šabarta je už od jeho absolutoria na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně, kde vystudoval obor ekonomika a řízení strojírenské výroby, úzce spjata s podnikem ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou – tehdy Žďárské strojírny a slévárny, národní podnik, kam v roce 1986 nastoupil. Po absolvování základní vojenské služby byl pověřen realizací významného zahraničního projektu – vybudování střední profilové trati v Indii.
Jeho kariéra v rámci podniku pak postupovala v devadesátých létech poměrně rychle: od funkce asistenta generálního ředitele, vedoucího oddělení zahraničního obchodu a obchodního ředitele, až po funkci generálního ředitele, kterou od roku 2005 zastává dodnes.
Od vstupu akciové společnosti ŽĎAS do řad členských subjektů Svazu strojírenské technologie v roce 1993 se Ing. Šabart významným způsobem podílel na koncipování náplně jeho činnosti a realizaci aktivit z ní vyplývajících. Po několik volebních období pracoval jako člen představenstva a v roce 2011 byl rozhodnutím Správní rady SST zvolen prezidentem Svazu, respektive předsedou jeho představenstva. Vykonával rovněž funkci delegáta Svazu strojírenské technologie v Evropské asociaci výrobců obráběcích a tvářecích strojů CECIMO se sídlem v Bruselu.
Jeho kooptace do představenstva SPČR byla podpořena také skutečností, že Ing. Miroslav Šabart není jen předním specialistou ve svém oboru a uznávaným manažerem, ale především člověkem, jehož diplomatické vystupování a vyjednávací schopnosti budou nepochybně znamenat velký přínos pro řešení úkolů, které Svaz průmyslu a obchodu v nadcházejícím období čekají například v oblasti podpory exportu, aplikovaného výzkumu a reformy systému technického vzdělávání, nebo ve sféře zaměstnavatelské politiky a kolektivního vyjednávání v rámci tzv. Tripartity.
Zapojení Ing. Šabarta do práce představenstva SPČR znamená rovněž uznání významného postavení oboru obráběcích a tvářecích strojů a jeho profesní asociace SST nejen v rámci strojírenství a českého průmyslu vůbec, ale i mezi členskými státy Evropské unie a rovněž v celosvětovém měřítku. V produkci i exportu výrobních strojů se Česká republika pravidelně umisťuje v první patnáctce mezi zeměmi světa, což odpovídá stopadesátileté tradici strojírenství v Čechách, na niž se členským subjektům Svazu strojírenské technologie podařilo úspěšně navázat.
Ing. Šabartovi přejeme hodně úspěchů při plnění aktuálních strategických úkolů Svazu průmyslu a dopravy České republiky a prosazování zájmů českých strojařů v rámci této klíčové instituce.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.