Technický týdeník č. 23-24

Plán práce CECIMO na období prosinec 2022 - prosinec 2023

1. Hospodářský výbor

KLÍČOVÁ TÉMATA:

Relevantní informace o trhu. Volný a spravedlivý obchod.

PRIORITY:

1. Poskytovat relevantní tržní informace o odvětví a jeho hodnotovém řetězci.

▪ Poskytovat pravidelné hospodářské a statistické zprávy na čtvrtletní, pololetní a roční bázi.

▪ Spolupracovat s Oxford Economics a s prognostickým oddělením HPO, pokud jde o prognózy spotřeby a objednávek.

▪ Pokračovat v pravidelném sledování odvětví souvisejících s obráběcími stroji, jako je automobilový a letecký průmysl, a v podávání zpráv o nich.

▪ Pokračovat v práci na harmonizovaném přístupu ke sběru dat a pravidelném podávání zpráv o aditivní výrobě na evropské úrovni s cílem poskytnout realistický obraz o trendech v odvětví.

▪ Sledovat aktualizaci revize Harmonizovaného systému celní nomenklatury z roku 2022 a nového systému harmonizované celní nomenklatury výrobních kódů (Prodcom).

Vyměňovat si národní statistiky podle dohodnutého harmonogramu.

▪ Dále rozvíjet výměnu tržních statistik s mezinárodními obchodními asociacemi s cílem vytvořit komplexnější globální databázi a zprávy o oboru výrobních strojů (s rozdělením na obrábění a tváření kovů).

2. Zajistit volný a spravedlivý obchod v hodnotovém řetězci odvětví MT.

▪ Sledovat a prosazovat volné obchodní vztahy mezi státy Evropské unie a hlavními domácími trhy, jako jsou například Velká Británie a Švýcarsko, a spolupracovat s úředníky Evropské unie s cílem zprostředkovat jim náš názor na tyto trhy, pokud jde o potřeby a zájmy tohoto odvětví.

▪ Podporovat podmínky obchodu bez třecích ploch pro evropské odvětví obráběcích a tvářecích strojů (například omezení negativních dopadů na toto odvětví způsobených mimo jiné ochrannými opatřeními EU, restriktivními opatřeními EU vůči Rusku a dalšími negativními dopady na odvětví způsobenými ochrannými opatřeními EU a evropským mechanismem prověřování přímých zahraničních investic).

▪ Podporovat rovné podmínky v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího užití a lobbovat proti novým požadavkům na podniky v tomto směru.

▪ Monitorovat vývoj obchodní politiky, poskytovat relevantní informace o trhu pro toto odvětví a podávat zprávy o nových příležitostech vyplývajících z dohod o volném obchodu.

2. Technický výbor

KLÍČOVÁ TÉMATA:         Vhodné technické politiky (sdělení, směrnice a nařízení) a jejich účinné prosazování. Přiměřené a funkční normy. Příslušné výzkumné a inovační projekty.

 PRIORITY:

1.    Zajistit vhodné technické politiky (sdělení, směrnice a nařízení) a jejich účinné prosazování

▪ Chránit zájmy odvětví v souvislosti s přijetím nového návrhu nařízení o strojních zařízeních.

 ▪ Zajistit, aby politiky související s udržitelností, a to zejména Iniciativa pro udržitelný produkt, Nařízení o taxonomii a Směrnice o ekodesignu, Zelená dohoda pro Evropu a Akční plán oběhového hospodářství, nebránily rozvoji odvětví, ale vytvářely pro něj nové příležitosti.

▪ Sledovat hlavní vývoj týkající se dozoru nad trhem s obráběcími stroji na evropském jednotném trhu.

▪ Vypracovávat, revidovat a šířit příručky CECIMO CE Guides pro různé zúčastněné strany, především pro orgány dozoru nad trhem.

2.    Zajistit odpovídající a použitelné normy

▪ Sledovat a podporovat vypracování norem (na evropské a mezinárodní úrovni), které budou relevantní a potřebné pro toto odvětví (a související s novými technologiemi), včetně standardů pro ekologickou a digitální transformaci, včetně univerzálního rozhraní pro strojní technologie (UMATI).

▪ Podporovat rozvoj norem na mezinárodní úrovni.

▪ Ucházet se o členství ve Fóru EU na vysoké úrovni pro normalizaci.

Zajistit příslušné evropské projekty v oblasti výzkumu a inovací.

▪ Informovat náš průmysl o stávajících evropských finančních prostředcích a projektech v oblasti výzkumu a inovací, konkrétně sledování rámcového programu Horizont Evropa.

▪ Zajistit, aby bylo pro odvětví a jeho hodnotový řetězec k dispozici konzistentní a relevantní evropské financování výzkumu a inovací, aby se podpořily nové digitální technologie v průmyslu MT a urychlily se inovační procesy, zejména v malých a středních podnicích.

Šířit výsledky evropských výzkumných a inovačních projektů, například jejich propagací prostřednictvím akcí, veletrhů, publikací, tiskových zpráv, a využívat všech komunikačních prostředků k šíření výsledků do našich sítí odvětvových odborníků, společností a sdružení.

3. Výbor pro komunikaci a propagaci

KLÍČOVÁ TÉMATA:         Zajistit účinnou a efektivní komunikaci. Propagovat a využívat EMO. Identifikovat a řešit výzvy, které přináší digitální transformace. Usilovat o evropskou průmyslovou politiku, která je příznivá pro odvětví MT a jeho hodnotové řetězce. Zajistit uspokojení poptávky průmyslu po kvalifikovaných lidech.

 PRIORITY:

1. Zajistit účinnou a efektivní komunikaci

▪ Podporovat povědomí o odvětví a jeho image prostřednictvím zapojení do různých akcí, konferencí, veletrhů a účastí na dalších akcích zaměřených na urychlení ekologické a digitální transformace.

▪ Zajistit zviditelnění a vliv sektoru prostřednictvím komunikačních kanálů CECIMO. Udržovat a pravidelně aktualizovat webové stránky i extranet CECIMO a stimulovat jejich návštěvnost. Budovat strategii sociálních médií zaměřenou na zvýšení povědomí o asociaci a zvýšení míry zapojení. Šíření informací o aktivitách CECIMO prostřednictvím Newsletteru. Provádět aktivní propagaci digitálního a písemného publikování (například časopis CECIMO, přehledy událostí a další zprávy) přizpůsobeného cílovému publiku.

▪ Zlepšit komunikaci se členy: Pravidelně vypracovávat dokument s klíčovými sděleními a také informační dokumenty pro každou z otázek sledovaných CECIMO, které mohou být pro členy zajímavé.

▪ Zabývat se řízením znalostí asociace udržováním efektivního systému řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management, CRM).

2. Propagace a využití veletrhu EMO

Vytvořit společnou značku pro oba veletrhy, EMO Hannover a EMO Milano, například zajištěním opakujících se akcí.

▪ Udržovat dobré pracovní vztahy s ostatními asociacemi výrobců obráběcích strojů z celého světa vedle národních členských asociací CECIMO.

▪ Využívat veletrh EMO ke zvyšování povědomí o sektoru obráběcích strojů a propagačních akcí k prosazování zájmů CECIMO vůči tvůrcům politik EU a dalším relevantním zainteresovaným stranám.

3. Identifikovat a řešit výzvy, které přináší digitální transformace.

▪ shromažďovat a sdílet relevantní informace týkající se průmyslové digitální transformace s cílem posílit ekonomickou konkurenceschopnost a přispět k dosažení cílů udržitelnosti (prostřednictvím národních programů členských sdružení a členských společností).

▪ Jako důležitý uživatel a vývojář nových technologií je nezbytné, aby se odvětví stalo referenčním místem pro zúčastněné strany v oblasti vývoje a šíření nových technologií na úrovni malých a středních podniků a v oblasti nových obchodních modelů.

Aktivně sledovat a prosazovat směrnice a nařízení EU (týkající se např. digitalizace se zvláštním důrazem na data, umělou inteligenci, dodávky mikročipů, kybernetickou bezpečnost a udržitelnost), které přímo či nepřímo ovlivňují naše odvětví, a usilovat o dosažení co nejlepších tržních podmínek pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů a související sektor výrobních technologií.

 4. Usilovat o evropskou průmyslovou politiku, která je příznivá pro naše odvětví a jeho hodnotový řetězec.

▪ Podporovat výrobní konkurenceschopnost našeho průmyslu na evropské úrovni a poskytovat užitečný politický kontext pro tvůrce politik ve vztahu k průmyslovým cílům.

Prostřednictvím činnosti Průmyslového fóra Evropské unie aktivně podněcovat diskuse o průmyslových výzvách a ve spolupráci s Evropskou komisí připravovat příležitosti a politické reakce. Informovat o širších politických rozhodnutích na úrovni EU, která se týkají i odvětví MT.

Propagovat obráběcí stroje a další řešení reprezentovaná CECIMO jako klíčové technologie pro přechod k udržitelnější výrobě.

5. Zajistit uspokojení poptávky průmyslu po kvalifikovaných pracovnících.

▪ Úzce spolupracovat s institucemi EU a členskými státy při řešení problémů v oblasti dovedností, které ovlivňují náš průmysl.

▪ Podporovat význam partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) v opatřeních týkajících se zvyšování a rekvalifikace lidí.

▪ Monitorovat nabídku/poptávku po kvalifikovaných pracovnících a předvídat jejich potřeby.

4. Výbor pro aditivní výrobu

KLÍČOVÁ TÉMATA:  Podporovat zavádění aditivní výroby, umožnit odpovídající legislativní prostředí a normy

 PRIORITY:

1. Podporovat zavádění aditivní výroby

▪ Vypracovávat technické a informační materiály o aditivní výrobě.

▪ Pořádat tematické akce a akce na vysoké úrovni, účastnit se příslušných odvětvových konferencí, přispívat do publikací a zajišťovat mediální pokrytí iniciativ v oblasti AM.

▪ Zlepšovat systém dovedností a vzdělávání v oblasti aditivní výroby a certifikaci aditivních dovedností v oblasti aditivní výroby.

2. Vytvářet odpovídající legislativní prostředí a normy.

▪ Zastupovat zájmy odvětví AM v otázkách souvisejících s právy duševního vlastnictví, s odpovědností za výrobek, směrnicí o strojních zařízeních, oběhovým hospodářstvím, kontrolou vývozu zboží dvojího užití, mezinárodními výrobkovými předpisy a jinými právními předpisy, například s nomenklaturou Světové celní organizace (WCO) atd.

▪ Zajistit odpovídající a funkční normy pro aditivní výrobu.

 

Průmyslové fórum: Pracovní skupina 5 pro pokročilou výrobu

Členové skupiny TF5 stanovili politiku pro následujících šest oblastí společného zájmu pro odvětví pokročilé výroby (Advanced Manufacturing, AM):

Každý oddíl politiky popisuje kontext a zdůvodnění konkrétního faktoru nebo překážky pro urychlení AM a je dále obohacen o podrobné a připravené návrhy politiky. CECIMO pracovalo na současné verzi dokumentu, která je výsledkem kompromisů a diskusí s více než dvaceti zúčastněnými stranami (průmysl, akademická obec, národní a unijní politici). Z každého z uvedených bodů vyplývá několik otázek, které bude nutno řešit.

Cíle EU v oblasti udržitelnosti

 • Co nejlépe využít iniciativu RepowerEU - Jakou roli může hrát AM při podpoře realizace přechodu na novou energetiku?
 • Vyzdvihnout význam environmentálních výzev, pro které existují řešení AM - Jaké výzvy lze řešit pomocí AM?
 1. Umožnění přístupu ke kapitálu:
 • Zvyšování veřejných investic pro zavádění technologií AM - Kde jsou veřejné investice nejpotřebnější? Ve výzkumu a vývoji nebo při zavádění na trh.
 • Opatrné uplatňování státní podpory - Měla by být státní podpora vůbec používána na podporu AM?
 1. Přístup k surovinám a komponentům
 • Zajistit, aby navrhované požadavky na náležitou péči byly proveditelné. Investovat do nových materiálů a posílit druhotné kritické suroviny - Mohou být druhotné suroviny skutečným řešením pro AM?
 1. Jednotný evropský trh a standardizace

 Usnadnění přístupu k informacím a propojení s elektronickou veřejnou správou - Řeší toto doporučení hlavní výzvy pro vstup na trh a podnikání v oblasti AM v různých zemích EU?

 • Podpora digitální standardizace výrobků - Jak může EU usnadnit digitalizaci výrobků?
 • Dohled nad trhem - vstupy k tomuto tématu v současné době chybí - Co by měla EU v této oblasti zlepšit?
 1. Příležitosti a výzvy v oblasti dat
 • Ochrana práv duševního vlastnictví a obchodního tajemství - Jaké informace by nikdy neměly být zpřístupněny orgánům dozoru nad trhem?
 • Zajištění cenově dostupných datových toků (a ukládání dat) - Jsou náklady stále hlavním problémem pro datové toky a ukládání dat mezi odvětvími?
 • Přijmout vhodnou logistiku dat - Doporučení přímo odkazuje na Asset Administration Shell.
 1. Nedostatky v oblasti profesních dovedností
 • Zvýšit úsilí v oblasti dovedností a odborné přípravy v Evropě - Jsou body uvedené v tomto doporučení relevantní? Máte nějaké další návrhy?
 • Podporovat kulturu podnikání v Evropě - Zaznamenali jste, že ve vaší zemi klesá počet nově založených společností/start-upů?

 

it.

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.