Technický týdeník č. 13 - 14/2022

Členské asociace CECIMO čelí novým výzvám

Během posledního zasedání valného shromáždění, které se konalo ve dnech 11.-14. června 2022 v Edinburghu, zdůraznili představitelé strojírenských svazů sdružených v Evropské asociaci průmyslu výrobních strojů CECIMO, že v době geopolitických výzev a dalších globálních rušivých faktorů pokračuje evropský sektor obráběcích a tvářecích strojů (MT) v roce 2022 v oživení. Evropští výrobci spolu s významnými řečníky z politické a obchodní sféry diskutovali o klíčových otázkách odvětví, jako je digitální transformace, narušení dodavatelského řetězce, inflace, standardizace a udržitelnost. Za Českou republiku se jednání zúčastnil prezident Svazu strojírenské technologie Ing. Jan Rýdl, MBA, ředitel SST Ing. Oldřich Paclík CSc. a členové představenstva SST a současně delegáti SST v CECIMO Ing. Monika Šimánková, PhD. a Dipl. Ing. George Blaha.

Hospodářský výhled a trendy

Nejnovější odhady CECIMO potvrdily oživení odvětví MT s 11,6% nárůstem v roce 2021. Globální produkce se zotavila ještě o něco rychleji a dosáhla 72,1 miliardy eur, což znamená nárůst o přibližně 19,7 %. Předseda Hospodářského výboru Marcus Burton zdůraznil, že ''navzdory nejistému globálnímu trhu zůstává Evropa světovým lídrem ve výrobě obráběcích strojů, která v roce 2021 dosáhla objemu přibližně 22,6 miliardy eur''.

 Přes zmíněné obtíže pozorujeme v oboru MT v roce 2022 pokračující oživení. Předběžné odhady naznačují, že produkce MT v zemích CECIMO vzroste letos přibližně o 12 %. Prognóza společnosti Oxford Economics očekává v roce 2022 též silný růst spotřeby MT v zemích CECIMO, a to přibližně o 19 %.

Dopad nejnovějších sankcí vůči Rusku na obchodní bilanci a export zemí CECIMO je sice citelný, ale je mírněn skutečností, že podíl obchodu s Ruskem se již v důsledku předchozích sankcí drasticky snížil. V roce 2022 je očekáván růst vývozu MT přibližně o 9 %. Vzhledem k vysokým očekáváním růstu spotřeby MT v Evropě se předpokládá, že dovoz MT poroste o něco rychleji, přibližně o 12 %.

Růstová očekávání pro rok 2022 jsou podpořena značným počtem nových zakázek v prvním čtvrtletí tohoto roku. Kombinovaný index domácích a zahraničních zakázek osmi hlavních výrobců MT CECIMO8 (Německo, Itálie, Švýcarsko, Španělsko, Rakousko, Francie, Velká Británie a Česká republika) vzrostl za první čtvrtletí roku 2022 o 25 % oproti předchozímu čtvrtletí a o 14 % oproti stejnému období loňského roku.

Nedávné výluky související s čínskou politikou nulové tolerance vůči pandemii způsobily, že evropští výrobci čelí novým narušením v dodavatelských řetězcích. Problémy s dodávkami materiálu a surovin jsou příčinou nárůstu počtu nevyřízených objednáve. Účastníci valného shromáždění diskutovali také o důsledcích přechodu od spalovacích motorů k výrobě elektrovozidel, který bude mít na výrobce MT značný dopad. Kromě narušení dodavatelského řetězce, rostoucích cen energií a vstupů a inflačních tlaků podkopává konkurenceschopnost odvětví MT i nedostatek kvalifikované pracovní síly.

 Úvodní politická debata

Jarní setkání CECIMO 2022 se v rámci hlavní konference zaměřilo na téma Formování budoucnosti výroby. V této souvislosti se sešli hosté na vysoké úrovni z byznysu a politiky, aby diskutovali o nutnosti digitální transformace průmyslu a příležitostech, které přináší výrobním podnikům. Dominantním tématem konference byla spolupráce mezi aktéry v průmyslu a tvůrci politik na úrovni EU. Pochopení a předvídání toho, jak průkopnické technologie, inovativní obchodní modely a nová partnerství mění podniky a jak zásadní je jeho význam pro budoucnost odvětví. Řečníci rovněž zdůraznili nutnost podpory malých a středních podniků při zavádění nových technologií během přechodu k digitální, cirkulární a zelené ekonomice.

Po skončení otevřeného fóra byly předneseny zprávy předsedů jednotlivých výborů CECIMO. Informace z Ekonomického výboru konstatovala zlepšení v oblasti poskytování ekonomických dat prostřednictvím Statistického Toolboxu. Byl představen nový projekt - Statistický dashboard (panel) CECIMO, který je k dispozici na extranetu. Pokračuje spolupráce s HPO Forecasts a Oxford Economics, která poskytuje informace o trendech v odvětví MT. Mezinárodní projekt výměny dat o obráběcích strojích, který byl zahájen v roce 2020, je úspěšný a bude sloužit jako základ pro vytvoření databáze CECIMO o celosvětové produkci MT, spotřebě a obchodu. Pokud jde o opatření v oblasti obchodní politiky v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou, připravil Ekonomický výbor dokument, který upozorňuje na negativní dopad sankcí na sektor obráběcích strojů. Výsledky průzkumu uskutečněného na toto téma byly sděleny Evropské komisi.

V rámci Technického výboru CECIMO pokračovala jednání o nařízení o strojních zařízeních a podpoře přípravy norem na podporu harmonizace v rámci jednotného trhu a inovací s cílem zajistit zároveň vysokou úroveň bezpečnosti. Po přijetí návrhu nařízení o strojních zařízeních identifikovalo CECIMO řadu potenciálních hrozeb pro sektor MT.

Pokud jde o standardizaci, spolupracuje CECIMO na normalizační strategii EU. V této souvislosti vyjádřilo CECIMO obavy týkající se strategie EU v oblasti standardizace v pozičním dokumentu a ve společném dokumentu Industry Statement. CECIMO se zejména domnívá, že Evropská komise by neměla zasahovat do práce normalizačních orgánů, protože by to mohlo narušit důvěru v současný systém, který se vyznačuje tržně orientovaným partnerstvím veřejného a soukromého sektoru.

Taxonomii je nutno chápat jako příležitost k propagaci odvětví MT a jako prostředek, který podporuje udržitelnost. Vzhledem k významu této problematiky rozhodl se sekretariát CECIMO připravit pokyny k taxonomii s přehledem všech požadavků na vykazování. Sekretariát CECIMO je v současné době ve styku s různými evropskými průmyslovými asociacemi, aby byla zajištěna pravidelná výměna názorů na společné problémy spojené s taxonomií. Vzhledem k nebývalému politickému úsilí směřujícímu k udržitelnosti dokončil Technický výbor CECIMO projekt Životní cyklus obráběcích strojů. Tento dokument vychází pojímá obráběcí stroje z pohledu celého jejich životního cyklu, aby se toto odvětví stalo zodpovědným a proaktivním aktérem v kontextu oběhového hospodářství. V září 2022 uspořádá CECIMO na půdě Evropského parlamentu akci na vysoké úrovni na téma oběhového hospodářství, která přispěje k formulaci účinné sektorové strategie.

Součástí práce Technického výboru je i sledování trendů v oblasti výzkumu a vývoje. V současné době existují čtyři projekty financované z evropských fondů, které přispívají k rozvoji pokročilého výrobního sektoru. Brožura nazvaná Průvodce po možnostech financování EU obsahuje všechny důležité informace o financování programů, které se týkají odvětví MT.

Pro Průmyslové fórum CECIMO vypracoval Výbor CECIMO pro aditivní výrobu SWOT analýzy pro aplikace aditivní výroby. Evropské komisi byl určen i podpůrný dokument, který zdůrazňuje důležitost zařazení aditivní výroby na seznam podporovaných opatření taxonomicky sladěných investic.

Výbor CECIMO pro AM pokračuje ve spolupráci se členy Evropského parlamentu a Evropské komise formou diskusí o aktuálních tématech týkajících se aditivní výroby. Jedná se především o vyjasnění definice odpovědnosti za výrobek a dopadu strategie taxonomického průmyslu na výrobce oboru MT. Cílem je vymezit pozici AM jako klíčové technologie, která pomůže EU zajistit větší odolnost dodavatelských řetězců cestou decentralizace a lokalizace výroby.

Od posledního valného shromáždění CECIMO zahájil výbor práci na významné osvětové iniciativě, jejímž výstupem bude brožura obsahující případové studie AM. Ta zdůrazní přínos tohoto odvětví pro dosažení vyšší udržitelnosti výrobků. Z tohoto důvodu vyhlásil sekretariát CECIMO interní výzvu adresovanou národním strojírenským asociacím k předkládání osvědčených postupů. Ty nejlepší budou zveřejněny v brožuře, která poskytne důkaz o přínosu AM pro realizaci cílů EU v oblasti oběhového hospodaření a zároveň bude sloužit k propagaci CECIMO a národních asociací. Zmíněná brožura bude představena na speciální akci ve třetím čtvrtletí roku 2022.

Výbor CECIMO pro komunikaci, propagaci a obhajobu zájmů oboru pracuje hned na několika významných tématech v oblasti digitálních politik v odvětví MT, jako je například umělá inteligence, kybernetická bezpečnost nebo data a polovodiče.

V předloženém návrhu zákona Evropské komise o umělé inteligenci spatřuje CECIMO jeden zásadní problém, a tím je rozsah působnosti aktu o umělé inteligenci, který je příliš široký a znamená, že i běžné činnosti prováděné stroji jsou zařazovány do kategorie činností řízených umělou inteligencí a jsou tudíž považovány za vysoce rizikové. Pokud jde o kybernetickou bezpečnost, zintenzivnil výbor CECIMO svou činnost vzhledem ke složitému mezinárodnímu vývoji a zvýšenému riziku kybernetických útoků. V příštím období se CECIMO zaměří na vytvoření komunikačního kanálu směrem k Evropské komisi, kterým by dostatečně pružně procházela naléhavá témata, jako například definování rozdílu mezi kybernetickou bezpečností softwaru a kybernetickou obranou propojeného hardwaru strojů.

Co se týče návrhu zákona o datech, vypracovalo CECIMO dokument o významu sdílení dat mezi podniky, v němž jsou zdůrazněny hlavní překážky, které tomuto sdílení brání.

V reakci na návrh Evropského zákona o čipech monitoroval výbor CECIMO problematiku nedostatku polovodičů a vyzval delegáty, aby podpořili revizi nedávno přijatého zákona o polovodičích, který poskytuje přehled o iniciativách EU v této oblasti.

V posledních šesti měsících zorganizoval výbor CECIMO dvě zasedání pracovní skupiny pro digitalizaci zaměřená na analýzu digitální strategie a realizaci politiky EU. Cílem bylo dosažení součinnosti mezi národními asociacemi a zajištění pravidelné výměny materiálů k tomuto tématu.

CECIMO se stalo uznávaným partnerem některých stěžejních akcí EU s důrazem na dvě akce: Nástup pokročilé výroby a Příprava pracovní síly pro budoucnost výroby, pořádané v rámci projektu EU Industry Days 2022.

CECIMO rovněž hraje důležitou roli jako spolukurátor pracovní skupiny 5 Průmyslového fóra, v níž koordinuje vypracování SWOT analýz a doporučení. Tato pracovní skupina v současné době formuluje doporučení, jak by mělo vedení EU pracovat na tom, aby si Evropa udržela vedoucí postavení v oblasti pokročilé výroby. Tato doporučení budou využita v nadcházejícím předsednictví Rady a budou předložena ve formě konkrétních opatření na podporu konkurenceschopnosti zemí EU v oblasti pokročilé výroby.

V návaznosti na aktivity Evropské platformy pro spolupráci klastrů spolupořádalo CECIMO konferenci, jejímž cílem bylo prozkoumat možnosti spolupráce s Ukrajinou. Kromě zmapování současné situace ukrajinského průmyslu se pracovníkům štábu CECIMO podařilo zorganizovat samostatná setkání s představiteli Ukrajiny a ukrajinského průmyslu s cílem projednat možnou spolupráci s ukrajinskými průmyslovými podniky a výrobními společnostmi z oboru MT nebo oborů navazujících.

V závěru valného shromáždění představil výkonný ředitel VDW Dr. Wilfried SCHÄFER koncepci veletrhu EMO Hannover 2023, jehož speciálním tématem bude udržitelnost. V průběhu výstavy se počítá se zapojením start-upů a provozem otevřeného standardu UMATI pro uživatele obráběcích strojů. V on-line formátu bude v rámci přípravy veletrhu probíhat každou poslední středu v měsíci nová platforma pro rozhovory s renomovanými vědci o výrobních technologiích zítřka nazvaná ''Let's talk Science''.

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.