Technický týdeník č. 14/2020

Obor výrobních strojů včera, dnes a zítra

V roce 2019 jsme zaznamenali výrazné zhoršení oproti roku 2018 ve všech sledovaných parametrech. Export poklesl o téměř 18 procent a produkce o 15 procent. Hlavními příčinami byl pokles poptávky po investičním zboží v Číně a strukturální změny v evropském automobilovém průmyslu. Výrazný pokles čínského importu obráběcích strojů byl způsobem zejména zhoršením obchodních vztahů s USA. Nejistoty v automobilovém průmyslu, který řeší problémy s emisními limity a pomalým nástupem elektromobility, stojí za nízkou poptávkou na straně subdodavatelů. V důsledku této situace se Česká republika propadla ve světovém žebříčku producentů obráběcích a tvářecích strojů o několik míst.

Svaz strojírenské technologie je členem Evropského sdružení průmyslu výrobních strojů a technologií známého pod zkratkou CECIMO. Toto sdružení reprezentuje zájmy patnácti evropských zemí, které patří mezi přední výrobce obráběcích a tvářecích strojů a souvisejících technologií. Podíl CECIMO na světové produkci těchto zařízení je v současné době cca 35 %.

 Budoucnost oboru obráběcích a tvářecích strojů

 Obor obráběcích a tvářecích strojů je základním kamenem celého strojírenství. Rozvoj tohoto oboru zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj dalších strojírenských oborů, a tím i celého průmyslu. Je charakteristický vysokou technickou úrovní a technologickou vyspělostí. Základními požadavky kladenými na obráběcí stroje jsou přesnost, produktivita, bezpečnost a spolehlivost. V mnoha oblastech představují obráběcí stroje absolutní špičku. Jsou to například mechatronické systémy, řídicí systémy, pohony vřeten a os, upínací a uchopovací technika, nástrojové a obrobkové sondy, zásobníky nástrojů a také řada IT a technologických systémů. Naši výrobci používají pro své výrobky komponenty od stejných výrobců jako jejich konkurenti. Tyto CNC stroje mohou být zapojeny do komunikačních struktur odpovídajících požadavkům konceptu Průmyslu 4.0. Přestože se dnes již uplatňují nové technologie, jako například aditivní výroba, obrábění a tváření budou ještě dlouho nejrozšířenějšími technologickými procesy ve strojírenství. U rozměrově nejpřesnějších výrobků je obrábění nenahraditelné.

Úspěchy českých firem z oboru na tuzemských i zahraničních trzích, česká účast na veletrzích v roce 2019 – 2020

 Hlavními exportními teritorii jsou pro nás Německo (30 %), Slovensko (9 %), Rusko (6 %), Polsko (6 %), USA a Čína. Export do Německa se pohybuje dlouhodobě kolem 30 %. Export do Číny však meziročně poklesl o více než 60 %. Export do Ruské federace meziročně mírně poklesl na úroveň cca 900 mil. Kč. Tento objem ve srovnání s exportem v roce 2014 představuje cca 30 %. Mírný pokles vykázal také export do Polska. Polský trh se ale dlouhodobě zvětšuje a je pro naše výrobce velmi zajímavý.

Přestože export představuje pro naše výrobce největší část jejich produkce, velmi důležitý je také domácí trh, na kterém lze nejlépe uplatnit naše konkurenční výhody. V průměru mají naši výrobci asi dvaadvacetiprocentní podíl na trhu ČR. V exportu jsme na srovnatelné úrovni například s Rakouskem nebo Francií. V rámci členských zemí CECIMO jsme na 8. místě.

 Z hlediska exportních komodit jsou na prvním místě brusky, následovány frézovacími stroji a obráběcími centry. Hlavním oborem nakupujícím strojírenské technologie je automobilový průmysl, respektive jeho subdodavatelé, výrobci nástrojů a forem, obranný, letecký a energetický průmysl. 

 České firmy se zúčastňují mnoha významných světových výstav a veletrhů. V roce 2019 se jednalo například o výstavu CIMT v Pekingu, Metalloobrabotku v Moskvě a zejména EMO v Hannoveru. Pro všechny domácí výrobce byl samozřejmě velmi významnou událostí Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.

 Silné trendy a očekávání, které ovlivňují obor obráběcích a tvářecích strojů, využití evropských fondů na projekty

 Za hlavní trendy lze považovat pokračující rozšiřování robotizace, automatizace, digitalizace a konektivity, známé jako Průmysl 4.0. Roste význam nových technologií, z nichž na prvním místě jsou aditivní výrobní technologie, které představují novou kvalitu ve výrobě speciálních součástí a tvarově složitých struktur. Velký vliv na další směřování oboru obráběcích a tvářecích strojů bude mít také rozvoj elektromobility a umělé inteligence. Náš obor je závislý především na vývoji automobilového a leteckého průmyslu, energetiky a dalších oblastí strojírenství. Doposud byly tyto trendy negativně ovlivňovány nedostatkem kvalifikované pracovní síly.

 Inovace v oboru obráběcích a tvářecích strojů, úkoly, které stojí před pracovníky výzkumu a vývoje v oboru, vzdělávání v tomto oboru v ČR

 Vysoká úroveň českých obráběcích a tvářecích strojů je mimo jiné dána inovační aktivitou většiny výrobců. K nejvýznamnějším domácím výrobcům patří například společnosti TOS VARNSDORF, KOVOSVIT MAS Machine Tools, TAJMAC - ZPS, TOSHULIN, TOS Kuřim, FERMAT a další. Základem jejich inovačních aktivit jsou vlastní konstrukční a vývojové kapacity podporované spoluprací s vysokými školami. Mezi přední pracoviště patří například Výzkumné centrum strojírenské výrobní techniky a technologie - RCMT při ČVUT Praha, ZČU Plzeň, VUT Brno. Nezanedbatelné jsou i výstupy samostatných výzkumných pracovišť, například VÚTS Liberec nebo Intemac v Kuřimi.

Priority SST

 

V roce 2020 očekáváme ve srovnání s rokem 2019 další citelné zhoršení výsledků oboru v souvislosti s dopady pandemie COVID - 19. V důsledku známých makroekonomických a geopolitických problémů vyvolávajících obavy investorů zejména v oboru automobilového průmyslu, ale i v řadě dalších oborů, předpokládáme v roce 2020 pokles domácí i zahraniční poptávky po obráběcích strojích. Podle aktuálních podkladů očekáváme pokles ukazatelů produkce a exportu oproti roku 2019 o cca 20 %. V této složité situaci je hlavním úkolem SST podpora marketingových aktivit našich členů rozšiřováním možností prezentace našich firem například formou částečně dotovaných výstav. Z dalších oblastí je to zapojení našich členských firem do projektů zaměřených na vzdělávání a podporu inovací. Trvalým úkolem je propagace oboru a prohlubování zájmu mladých lidí o studium a práci ve strojírenském průmyslu a zejména v našem oboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.