INFORMACE O ČLENSTVÍ V SST

Svaz strojírenské technologie (SST) byl ustaven v červnu roku 1990 a sdružuje cca 50 společností, převážně výrobců obráběcích (OS) a tvářecích strojů (TS) v České republice, z toho v současné době i jednoho výrobce ze Slovenské republiky.

Svaz je od roku 1996 řádným členem prestižní Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO. Současně působí jako spolupořadatel mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT, konaného při příležitosti tradičního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Členství v SST přináší svým členům mimo jiné:

  • podporu jejich podnikatelských zájmů ve vztahu k orgánům státní správy České republiky;
  • profesionální prezentaci na veletrzích a výstavách OS a TS v zahraničí konaných pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci oficiálních nebo národních výstav formou společné expozice SST;
  • prezentaci v odborných časopisech (MM Průmyslové spektrum, Technický týdeník, Technik a v dalších titulech, včetně zahraničních (Tecnologie Meccaniche);
  • možnost prezentace ve svazovém, průřezově zaměřeném časopise Svět strojírenské techniky“ (3x ročně);
  • ekonomické statistiky a analýzy hospodářského vývoje a stavu oboru OS a TS jak z národního (každoroční Zpráva o stavu oboru), tak evropského či světového pohledu v podobě údajů prestižní instituce Oxford Economics;
  • možnost aktivně se podílet na činnosti CECIMO a rozvíjet kontakty s jednotlivými členskými svazy v Evropě i ve světě.

Zájemce o členství ve Svazu strojírenské technologie musí souhlasit s následujícími principy:

  • dodržování Stanov SST;
  • připojení se ke Smlouvě o založení SST v platném znění;
  • uzavření Smlouvy o poskytování služeb na dobu určitou, a to ode dne vzniku členství ve Svazu do dne jeho ukončení s tím, že tato smlouva je nedílnou součástí protokolu o vzniku členství ve Svazu a tedy i podmínkou členství v něm;
  • vyjádření souhlasu s výší poplatku za poskytované služby členům Svazu vypočítaného na základě objemu tržeb v příslušném roce + příplatku 100.-Kč, za každého zaměstnance, přičemž minimální úhrada činí 50 tisíc Kč, maximální úhrada pak byla stanovena ve výši 200 tisíc Kč (v případě přijetí v průběhu roku je fakturována alikvotní část vypočítané sumy).

 

Vyplněnou žádost o členství zaslat na adresu Svazu strojírenské technologie.  Jako přílohu k žádosti o členství je vhodné uvést důvody, které zájemce vedly k jejímu podání, respektive představu o benefitech, které by mělo členství žadateli a zároveň i Svazu přinést.

Žádost o členství ke stažení zde: žádost o členství

 

 

 

Svaz strojírenské technologie – zájmové sdružení (dříve Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky – zájmové sdružení) byl založen 22. června 1990. Zakladatelem bylo 21 organizací z České a Slovenské republiky zabývajících se výrobou, výzkumem a prodejem obráběcích a tvářecích strojů. Mezi zakladatele patřily i nositelé proslulých značek jako TOS, MAS, ZPS, Šmeral atd.
Svaz byl založen zejména na podporu a ochranu společných zájmů svých členů, s cílem koordinovat jejich součinnost ve všech oblastech, kdy je společný postup účelný při realizaci podnikatelských záměrů. V současné době SST sdružuje většinu společností a organizací působících v oboru České republice. V rámci České republiky pokrývají podniky sdružené ve Svazu více než 70% produkce obráběcích a tvářecích strojů. Zanedbatelná není ani ostatní produkce podniků SST, jako jsou dřevoobráběcí stroje, tlakové licí stroje, hydraulická zařízení, kuličkové šrouby a matice, motory, nářadí a  měřidla.

Strategie SST pro období 2017 – 2021

 Podpora inovačních aktivit v oboru obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a jejich technologií - podpora konkurenceschopnosti členských podniků SST.
- Využití inovované Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu oboru strojírenské výrobní techniky pro období 2015 – 2020, které zpracovala Technologická platforma   (TPSVT).
- Podpora členských podniků při získávání dotačních projektů (EU, MPO, TAČR atd.) ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi, dále při jejich činnosti v projektech výzkumu a vývoje v  oblasti OS a TS a podpora spolupráce při využití výsledků těchto projektů.
- Organizování setkání technických a výrobních ředitelů s odborným programem (2 x za rok).
- Spolupráce při zpracování prognóz oboru OS a TS.
- Využití koncepce Průmysl 4.0.

Prosazování zájmů členských podniků SST v dialogu se státní správou a společenskými organizacemi v ČR
- Prosazování zájmů členů SST přímým dialogem se zástupci státní správy (MPO, MMR, MŠMT, CzechTrade, CzechInvest, HK ČR), společenských organizací, EU a mezinárodních institucí zejména v   oblastech: podpory exportu, podpory investic, technického vzdělávání, zvyšování produktivity práce, snižování personálních nákladů a zvyšování flexibility lidských zdrojů.
- Prosazování zájmů SST v rámci spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR a s ostatními svazy v ČR.

Podpora marketingových aktivit členských podniků
- Spolupráce s Veletrhy Brno, a.s. při zajišťování účasti členských podniků na MSV/IMT, zajištění doprovodného programu a mediální propagace MSV a IMT v ČR i v zahraničí.
- Spolupráce se SP, MPO a CzechTrade při výběru oficiálních účastí a společných výstav a veletrhů pro členské podniky SST a spolupráce s dalšími pořadateli a realizátory výstav a veletrhů.
- Účast SST na schválených výstavách a veletrzích, zastupování vybraných členských subjektů.
- Aktualizace webových stránek SST.
- Organizování a zajištění setkání obchodních ředitelů s odborným programem (2 x za rok).
- Pořádání tiskových konferencí (pro MSV/IMT a EMO).

Propagace oboru a členských podniků SST v mediích
- Mediální prezentace SST a členských subjektů v odborných časopisech, rozhlase, TV a také v zahraničních médiích (publikace zahraničních svazů).
- Vydávání časopisu SST 3 x ročně, sběr informací z odborných medií, CECIMO, Oxford Studies, Gardner Research, překlady.
- Organizování (spoluorganizování) konferencí propagujících obor.
- Každoroční vyhlašování členského podniku, který dosáhl největšího meziročního absolutního a relativního růstu objemu výroby.

 Aktivní spolupráce s CECIMO
- Propagace členských subjektů SST v materiálech publikovaných CECIMO.
- Spolupráce s CECIMO resp. s VDW a UCIMU při zajišťování účasti členských subjektů SST na EMO Hannover resp. EMO Milano.
- Spolupráce s národními svazy sdruženými v CECIMO.
- Účast na jednáních General Managers, General Assembly a doprovodných akcích CECIMO.
- Aktivní spolupráce v oblasti přípravy podkladů pro jednání CECIMO včetně výměny statistických dat.
- Sběr a předávání statistických dat pro CECIMO (Barometr, National activity form).

 Podpora rozvoje technického vzdělávání
- Komunikace se státní správou (MŠMT, MMR) a dalšími organizacemi v oblasti technického školství (učňovské, střední a vysoké školy).
- Spolupráce se členskými subjekty SST při provádění statistických šetření v této oblasti.
- Zapojení do projektů v rámci OPPI/OPPIK.
- Organizace soutěže studentů středních technických škol a učilišť v programování CNC strojů v rámci MSV/IMT Brno.
- Komunikace a spolupráce se středními školami a dalšími institucemi v rámci udržitelnosti v CNC programování.
- Prezentace výsledků práce studentů a doktorandů v časopise SST, MM a na MSV Brno.

Poskytování informačních služeb
- Zajištění statistických údajů o produkci, vývozu, dovozu a spotřebě v ČR, v CECIMO a ve světě.
- Zpracování čtvrtletních studií o produkci, vývozu, dovozu a spotřebě.
- Vydávání Zprávy o stavu oboru za předchozí rok k 31. 8. běžného roku.

Rozšiřování členské základny
- Usilovat o rozšiřování členské základny zejména o výrobce OS a TS a výrobce nástrojů.

Pro dosažení cíle strategie se předpokládá, že všichni členové SST budou v maximální míře využívat výše uvedené strategické aktivity a že se budou na dosažení cíle strategie významně podílet nezbytným úsilím o zvýšení objemu svých výrob (své konkurenceschop-nosti) a tak svého rozvoje a udržitelnosti.

Představenstvo SvazuMístopředsedové:

Ing. Oldřich Paclík, CSc.
Ing. Ladislav Brynda
Ing. Jan Rýdl, MBA

Členové představenstva:

PaeDr. Karel DOUBRAVA, člen představenstva
Ing. Jiří SLÁMA,  člen představenstva
Ing. Monika ŠIMÁNKOVÁ, členka představenstva
Ing. Vladimír VRTEL,  člen představenstva
Prof. Ing. Jaromír HOUŠA, Dr.Sc., čestný člen představenstva

Dozorčí rada

blaha
Předseda dozorčí rady

Ing. George Blaha

Členové dozorčí rady:

Ing. Zdeněk Červinek, Ing. Jan Müller

 

 

Ředitel Svazu

paclik
Ing. Oldřich Paclík, CSc.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.