Název projektu: Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci


Číslo výzvy: 03_15_028
Název výzvy: Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 Praha

Příjemce projektu: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Partneři projektu: České vysoké učení technické v Praze, Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení
Období realizace: 1. 9. 2017 – 30. 8. 2019

Projekt je realizován za finanční podpory EU.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je přispět k žádoucí pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků vůči uplatnění dívek/žen ve strojírenství, a to na všech profesních úrovních. Projekt si klade za cíl dosáhnout této změny názorů prostřednictvím realizace osvěty o dlouhodobé perspektivě strojírenství v ČR a současné podobě práce ve strojírenství u výchovných/kariérových poradců na ZŠ a SŠ a pracovníků ÚP ČR (kariérových poradců), kteří významně ovlivňují kariérové rozhodování mladých lidí (žáků/studentů).

Stručný popis projektu
Projekt se zaměřuje na řešení nedostatečné a nesprávné informovanosti o současném charakteru práce ve strojírenství a z toho vyplývajících předsudků o nevhodnosti strojírenských oborů pro pracovní uplatnění dívek/žen. Obor strojírenské výrobní techniky, který patří mezi typické obory zpracovatelského průmyslu, má v ČR velkou tradici (více jak 100 let). Přes tyto pozitivní stránky přetrvává, dle odborných studií, v české společnosti mylný názor, že charakter práce ve strojírenství není vhodný pro dívky/ženy, a to zejména z důvodu její fyzické náročnosti a jejího výkonu často v nevhodném prostředí. Tomuto názoru pak odpovídá i nízký podíl žen pracujících ve strojírenství, který je jen nepatrně vyšší než 1/4 všech zaměstnanců ve strojírenství. Přitom celkový podíl žen na zaměstnanosti v národním hospodářství činí 44 % (VŠPS, ČSÚ, 2016). Technické školy stále vysílají signály, že ze strany dívek/žen je zájem o studium technických oborů dlouhodobě nízký. Podstatou realizovaných aktivit projektu je prostřednictvím cíleného proškolování, a to jak v praktické tak i teoretické rovině, kariérových poradců na ÚP ČR a výchovných/kariérových poradců na ZŠ a SŠ, kteří, vedle rodičů, významně ovlivňují rozhodování dívek/žen při dalším profesním vzděláváním, přispět k pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků vůči uplatnění dívek/žen ve strojírenství a vnést do kariérového poradenství nové informace o povaze pracovních pozic v technických oborech.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.