Technický týdeník č. 19/2016

Co přináší digitalizace evropskému průmyslu výrobních strojů?

Vyspělý zpracovatelský průmysl je v neustálém vývoji. Velké ICT společnosti po celém světě se svými technickými kapacitami a vyjednávací silou v rostoucí míře vyvíjejí nová řešení pro tradiční výrobu a přeshraniční pohyb investičního zboží. Konkurenceschopnost ve výrobním sektoru postupuje od „výroby zboží s určitou funkcí“ ke generování systémů, jež zvyšují výkonnost a tvorbu hodnot. Kromě hardware vychází přidaná hodnota též ze software a služeb. V éře digitalizace pracují světoví hráči na konektivitě strojů a tvorbě systémů a definují nová pravidla konkurenceschopnosti. Na druhé straně, výrobci, kteří nedokáží sledovat trend digitalizace, mohou velice záhy čelit vážným problémům a stát se pouze dodavateli komodit pod kontrolou tvůrců systémů.

Objevují se nové byznys modely pro výrobce výrobních strojů
Měnící se schémata ve zpracovatelském průmyslu znamenají, že evropští výrobci vyvíjejí a implementují nové růstové strategie, které jim v éře digitalizace zajišťují konkurenceschopnost. Posun k digitalizaci slibuje u výrobců výrobních strojů změnu v pohledu na konečné uživatele, jimž jsou nová řešení nabízena. Zachování benefitů z přidané hodnoty vyžaduje od výrobců výrobních strojů adaptaci na nové normy, vývoj nových produktů s vyšším podílem digitalizace a služeb zaměřených na benefity pro koncové uživatele. Aby se v delším horizontu vyvarovali skutečnosti, že se stanou pouhými dodavateli komodit, měli by evropští výrobci získat pozici v nejvyšší světové třídě dodavatelů výrobních strojů, kombinujících digitální řešení ulehčující život zákazníkům prostřednictvím celosvětového přenosu a využití dat výrobních strojů.

Evropské firmy vyrábějící výrobní stroje docilují tradičně příjmy z výroby a prodeje sofistikovaných investičních produktů a zajišťování poprodejních služeb pro finální uživatele po celém světě. Protože se však zpracovatelský průmysl digitalizuje a stále více se orientuje na služby, musí i obor výrobních strojů promýšlet způsoby, jak využít nové, na služby orientované podnikatelské modely, jako je „product-as-a-service“ nebo „knowledge-as-a-service“ (PaaS and KaaS), které přinášejí benefity spíše než pouhý prodej stroje a zajištění poprodejní služby. V takových nových byznys-modelech mohou být například výrobci strojů nadále vlastníky stroje u zákazníka a zisk může být generován ze strojního času (např. dle spotřeby energie nebo počtu vyrobených kusů). Služby, mezi něž patří například preventivní péče o údržbu, mohou být jednou z hlavních oblastí růstu přidané hodnoty pro výrobce výrobních strojů. Na základě sběru dat od strojů využívaných zákazníky mohou výrobci strojů předcházet možným problémům a zasahovat ještě dříve, než nastane havárie nebo než bude nutno dodat zákazníkovi náhradní díly, což by omezilo nebo úplně znemožnilo využívání stroje.

Další byznys modely by mohly zahrnovat vývoj platforem digitálních výrobních strojů s využitím anonymních dat od strojů a systémů, jež lze uplatnit jako vstup pro další zlepšování strojních technologií. Nepochybně pomůže urychlit konektivitu sektoru i vývoj dalších byznys-modelů digitální ekonomiky, které jsou připravovány průmyslem výrobních strojů, jako je on-line využití strojů skupinami uživatelů vyměňujících si informace o strojích a procesech, nebo prodej platforem.

Přechod k digitální ekonomice vyžaduje vývoj sofistikovaných byznys strategií a investice do nových technologií. Aby bylo možno využít nové byznys modely, je třeba integrovat senzory sběru dat o využití a výkonu strojů v reálném čase, o jejich spotřebě energie, zdrojů a materiálu, jakož i možných požadavcích na údržbu. Tato data musí být bezpečně ukládána, analyzována za pomoci nového software a využívána jako vstup pro další zlepšování strojů, což vše dohromady vyžaduje vyšší investice a současně i uplatnění nových dovedností. Přitom však evropský průmysl výrobních strojů již nyní čelí nákladovým tlakům. Nejdůležitější je, že v digitální éře budou muset výrobci výrobních strojů mnohem intenzivněji vnímat potřeby zákazníků.

Kolik výrobců výrobních strojů dokáže využít nové příležitosti?

Dostat se co nejblíže k zákazníkovi
I když evropský průmysl výrobních strojů disponuje špičkovými dovednostmi a znalostmi pro generování inovativních výrobních technologií, konektivita mezi systémy není často pro výrobce otázkou zásadní důležitosti. Aby zajistili digitální sdílení, měli by společnosti především vycházet z jasné identifikace potřeb zákazníků. Uživatelé výrobních strojů budou akceptovat platby za zvláštní přídavné digitální prvky jen tehdy, když budou přesvědčeni, že zvýší jejich produktivitu a vygenerují přidanou hodnotu pro jejich byznys. Vezmeme-li v úvahu realitu byznysu, měly by firmy sektoru výrobních strojů začít identifikací digitálních řešení představujících pro zákazníky reálnou hodnotu. To rozhodně vyžaduje těsnou spolupráci se zákazníkem na společných projektech, jež pak mohou sledovat vývoj řešení pro potřeby každého zákazníka. Evropští výrobci výrobních strojů založili svou reputaci na personalizovaných produktech a službách, které jim skýtají silnou startovní pozici, neboť disponují právě zmíněnou těsnou vazbou na zákazníky. Nyní však tento průmysl potřebuje aplikovat svůj na partnerství založený byznys v nové oblasti, kterou je digitalizace.

Vývoj dlouhodobých partnerských vztahů s ICT dodavateli.
Aby zůstali na špičce a neztratili kontrolu nad trhem, budou výrobci výrobních strojů potřebovat vytvořit nové formy partnerství s dodavateli, včetně ICT firem, dodavateli software, řídicích systémů apod. V digitální éře bude třeba zmapovat nové dodavatelské řetězce, jež mohou být rozdílné od těch dnešních, a vyvíjet nové ekosystémy, v nichž si výrobci výrobních strojů podrží klíčovou pozici. Vytváření týmů s mladými, malými a pružnými ICT dodavateli se specifickou kvalifikací pro trh, které nabízejí cloudové produkty, vysoce výkonné aplikace a ready-to-use analytiky, může napomoci tradičním výrobním firmám akcelerovat vývoj nových digitálních byznys-modelů pro koncového uživatele.

Pro výrobce výrobních strojů je důležité, aby měli na paměti, že tvorba nového byznys-modelu není krátkodobý úkol a že vývoj digitálních řešení, která poskytnou zákazníkům novou hodnotu, přestavuje dlouhodobý závazek. Jinými slovy, digitalizace by neměla být považována za revoluční událost, nýbrž za evoluční proces. Výrobci výrobních strojů potřebují jít krok za krokem cestou digitalizace a postupně investovat do řešení, která zákazníci potřebují. Klíčové technologie po digitální revoluci budou překračovat současné hranice zpracovatelského průmyslu. Klíčem je kooperace, protože osamocený postup v éře digitální transformace nepřináší užitek.

Investovat do zvládnutí průmyslových dat
Sběr, analýza a využití dat je základem pro uchopení nových podnikatelských příležitostí, ale přináší také sobě vlastní komplikace. Firmy ze sektoru výrobních strojů, které se zaměřují na sběr pokročilých dat ze strojních zařízení, potřebují technické kapacity, jež často nejsou dostupné bez spolupráce s tradičními výrobci investičního zboží. Investiční náklady, které analýza dat vyžaduje, mohou být značné. Firmy budou také potřebovat zjistit formou průzkumu, jaké druhy dat a data-managementu by mohly představovat hodnotu pro koncové uživatele. Díky senzorům a dalším zařízením zachycujícím data se rozšiřuje škála dat, jež může být využita ve výrobních zhodnocovacích řetězcích, a zahrnují využití energie a zdrojů, výkonnost stroje, načasování, dodávky součástek, spotřebu dalších materiálů atd.

Data-management také zahrnuje velký počet utajovaných skutečností, jako je požadavek zákazníků na zajištění, aby jejich data byla ukládána a bylo s nimi zacházeno na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Firmy potřebují strategie na zmírnění rizik z úniku informací, protože citlivá data sebou nesou rizika a vyžadují nákladné bezpečnostní procedury. Pro byznys bude důležitá tvorba zpravodajských programů či investování do cloudových aplikací. Ve výrobním sektoru má každá alternativa své „profíky a mukly“ a závisí na potřebách zákazníka, jaký čas je třeba pro odpověď, jaká je úroveň utajení či složitost rozhraní. Zatímco například cloudové aplikace mohou výrobcům výrobních strojů usnadnit upgrade softwaru a další změny, zasazení software do obráběcího stroje může být bezpečnější, pokud vychází z utajovaných dat.

Pokud jde o vlastnictví dat, musí být definováno kontraktační smlouvou s dodavateli a konečnými uživateli. Například, i když výrobce výrobních strojů je jediný, jenž produkuje investiční statky, je současně spotřebitelem. Smlouva o právech a sdílení dat je proto nezbytná. Je jasné, že pokud Evropa vyžaduje prosperující, datově orientovanou výrobní základnu, bude sektor výrobních strojů potřebovat přístup k datům vznikajícím při využití strojů u různých uživatelů v rámci hodnotového řetězce. Výrobci výrobních strojů se spolu s jejich uživateli potřebují účastnit komunikačních kampaní. Totéž platí i pro další zainteresované subjekty, které vykazují benefity ze spoluvlastnictví dat, včetně rostoucí produktivity, kontinuální inovace a energetické efektivnosti.

Doporučení pro výrobce výrobních strojů

• Příští generace uživatelů bude zřejmě spíše poptávat modely ´product-as-a-service´, namísto nakupování a vlastnictví produktů. Proto přemýšlejte, jaké vaše firma poskytne benefity pro zákazníka, spíše než, abyste jen prodávali produkty.
• Aktuálně je zapotřebí porozumět digitálním řešením u vašich zákazníků. Konečný uživatel zaplatí jen za řešení, která mu budou generovat hodnotu.
• Je nutná trpělivost. Digitalizace je dlouhá cesta a vyžaduje rozsáhlou kooperaci. Nastartujte týmovou spolupráci s mladými a agilními ICT dodavateli, jejichž expertizy je zapotřebí.
• Sběr, ukládání a analýza průmyslových dat je komplikovaný byznys. Vyžaduje specializaci na určitý typ dat, jakož i rozsáhlé technické kapacity.
• Internetové technologie jsou nutnou kvalifikací pro všechny zaměstnance. Přitáhnout, najmout a přeškolit ICT specialisty je důležitější, než kdykoli dříve.
• Je třeba začít s budováním malého týmu, zahrnujícího jak ICT specialisty, tak výrobní technology pracující na specifických projektech.
• Dlouhodobou strategií v oblasti schopností je budování mostů mezi software, telekomunikacemi, počítačovými a informačními systémy v inženýrských odděleních vašich akademických a VET partnerů, jakož i ICT výzkumných institucí.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.