Technický týdeník č. 18/2016

Hlas českých strojařů v Bruselu bude slyšet výrazněji  (pokračování z čísla 17)

V předchozím čísle jsme uveřejnili první část úvahy předsedy dozorčí rady Svazu strojírenské technologie, generálního ředitele firmy Schneeberger Mineralgusstechnik s.r.o. se sídlem v Chebu a výkonného viceprezidenta SCHNEEBERGER Group pana Dipl. Ing. George Blahy, který v současné době stojí v čele Komise představenstva CECIMO pro komunikaci a obhajobu zájmů oboru obráběcích a tvářecích strojů v Bruselu. Dnes se budeme zabývat dalšími klíčovými otázkami, které tato odborná komise CECIMO v Bruselu řeší.

Významnou oborovou vědecko-výzkumnou institucí v Německu, která pravidelně spolupracuje s výrobní sférou a také s výrobci obráběcích strojů sdruženými v profesní asociaci VDW, je Fraunhoferův institut. Tým vědců z tohoto institutu připravuje spolu s odborníky CECIMO studii zabývající se pokročilými výrobními technologiemi.

Při takových na budoucnost oboru orientovaných iniciativách je potřeba zapojit, jak se říká, the best of the best, co má Evropa momentálně v daném oboru k dispozici. Pod vedením profesora Neugebauera představuje právě Fraunhofer Institut jeden ze stěžejních výzkumných komplexů v Evropě a lze s potěšením konstatovat, že se i nadále úspěšně rozvíjí. Z pohledu pracovníků ústavu představuje tematické zaměření studie chytrý šachový tah, neboť tým působící na půdě institutu samozřejmě není jediný, který se danou tématikou zabývá. Němečtí vědci se ovšem pokusili uchopit toto téma hned z několika možných úhlů, takže výsledkem studie by pak měl být jakýsi konsolidovaný pohled na další možný technologický vývoj oboru. Je však nutno si uvědomit, že se jedná o studii a podle toho je nutno s jejími výsledky nakládat. Kvalitní studie může v každém případě naznačit směr, tendence dalšího vývoje, ale nemusí se vždy doslova „strefit“ co se týče stěžejních témat, ani časového horizontu aktuálnosti jejich realizace.

Nejvýznamnější roli při vývoji a aplikaci nových technologií hraje vždy konečný zákazník, spotřebitel se svými požadavky a očekáváním. Ze zkušeností z různých průmyslových oborů je známo, že zákazník dokáže být často notně nevyzpytatelný a jeho přání bývají jen těžko odhadnutelná.

K nejnovějším iniciativám CECIMO patří jednak METALS – Metal Tools Alliance for Skills a pak také 3DPRISM – 3D PRinting Skills for Manufacturing. Tyto dvě klíčové iniciativy jsou zaměřeny na nové technologie a vytváření speciálních vzdělávacích modelů na základě požadavků na zvládnutí nových technologií. Obě zahrnují některé společné prvky: komunikaci na různých úrovních – s médii, institucemi EU, firmami a v neposlední řadě také s výzkumnými ústavy. Cílem těchto projektů je zajistit doplňkové vzdělávání a přípravu expertíz pro potřeby práce s novými technologiemi, jako je například additive manufacturing.

Z podnětu CECIMO byla letos v květnu zorganizována na půdě Evropského parlamentu Additive Manufacturing European Conference. Na základě závěrů této konference byl publikován Nástin evropské strategie pro Additive Manufacturing. Obě jmenované iniciativy – METALS a 3DPRISM – jsou zaměřeny na přípravu studijních plánů a náplně vzdělávacích kurzů v oboru nových technologií, které budou moci firmy použít pro své zaměstnance. Je potěšitelné, že právě tyto iniciativy CECIMO byly Evropskou komisí vyhodnoceny jako příklady nejlepší spolupráce na evropské úrovni v oblasti vzdělávání.

V rámci těchto iniciativ bude možno vytvořit určité kompendium odborných profesí, kterých je v sektoru výrobních strojů největší nedostatek napříč firmami sdruženými v členských asociacích CECIMO. Jejich cílem je totiž také definovat profese, kterých bude v budoucnu nejvíce zapotřebí, nově koncipovat jejich náplně a na ně navazující vzdělávací programy. Je ovšem velmi důležité - a zatím se to naštěstí daří - získat porozumění ze strany tvůrců evropské legislativy a přesvědčit je o nutnosti realizace zásadních kroků směrem k integraci potřeb výrobní sféry do vzdělávacího modelu. Podpora ze strany institucí EU je právě v oblasti vzdělávání nutná a nezastupitelná a uskutečnění nezbytných požadovaných změn bez ní prakticky není možné. Funkční a dobře připravená legislativa je v tomto směru základem.
Na úrovni CECIMO však existuje jistý problém s národními specifikami. Všechny členské asociace sdružené v CECIMO, respektive jejich členské firmy, pracují ve stejném oboru, obsluhují de facto stejné zákazníky a s jistými odlišnostmi týkajícími se vyspělosti využívají i stejné technologie. Otázky spojené s praktickým fungováním konkrétního vzdělávacího systému jsou však rozhodně problémem národním. Vzhledem k tomu, že požadavky na přípravu a odbornou zdatnost pracovníků ze strany průmyslu jsou ale prakticky všude stejné, není možné se na úrovni CECIMO národními specifikami zabývat. Ta by měly řešit jednotlivé národní asociace, v České republice je to Svaz strojírenské technologie spolu s ostatními průmyslovými svazy. Spolupráce s technickými školami na jedné straně a Ministerstvem školství na straně druhé spadá právě do jejich kompetence. Na úrovni národních svazů tedy bude nutno hledat cesty, jak nové požadavky integrovat do vzdělávacího systému České republiky a dalších členských zemí CECIMO.

Díky výsledkům kampaně Blue Competence se daří postupně měnit přístup evropských výrobců obráběcích strojů k problematice energetické efektivnosti a dlouhodobé ekologické udržitelnosti využíváním inovativních technologií tzv. čisté výroby. V této problematice je určitě nejdále Německo, jako iniciátor této kampaně. Stačí si povšimnout, že i německá ústava ve svém 14. článku hovoří o tom, že „majetek zavazuje“. Tento článek ústavy tudíž občany nabádá, aby se všemi hmotnými zdroji, které mají k dispozici, nakládali s náležitou péčí a v zájmu všech. Je důkazem vyspělosti každého národa, aby se jeho elity, a nejen ony, řídily tímto prostým principem. Že by to bylo dobře možné i bez ústavního zakotvení této zásady a dokonce i v České republice, to dokázal už před sto lety Tomáš Baťa.

V evropské asociaci CECIMO je soustředěno téměř 90 % celkového objemu výroby obráběcích strojů v Evropě. To je sice velice příjemná skutečnost, která ovšem v neposlední řadě zavazuje všechny zúčastněné aktéry k ochraně životního prostředí. Zákazníci ze sféry automobilového průmyslu se jasně přihlásili k podepsaným kyotským dohodám a zavázali se k redukci emisí. Tato skutečnost má samozřejmě dopady i na strojírenskou výrobu. Když byla na půdě německé strojírenské asociace VDM iniciována kampaň Blue Competence, byla členským národním svazům CECIMO nabídnuta možnost se k ní přihlásit a aplikovat její podmínky směřující ke snižování energetické náročnosti při výrobě i provozu produkovaných strojů. Zveřejnění členství svazu nebo výrobní společnosti v alianci Blue Competence jasně vypovídá o přístupu firem k zachování kvalitního životního prostředí pro budoucí generace. Dnes už existuje skutečně jen málo firem, které by se těmito problémy nezabývaly, a proto se na půdě CECIMO pravidelně diskutuje o nejvhodnějším nastavení jednotlivých parametrů.

Na jednotlivé iniciativy CECIMO a na závěry jednání představenstva, pravidelných porad generálních managerů, valných shromáždění, ale i odborných komisí reagují členské národní svazy, včetně Svazu strojírenské technologie. Na základě národních podmínek se přirozeně některá témata jeví jako naléhavější a jiná méně. Na základě fungující zpětné vazby je zaručeno, že se CECIMO zabývá záležitostmi, které managementu výrobních firem skutečně leží na srdci, problémy, které je tíží a potřebují je řešit a které jsou pro další rozvoj oboru stěžejní.

Statistický výbor při Ekonomické komisi CECIMO získává například důležité statistické údaje, které vycházejí z pravidelných statistických hlášení jednotlivých národních svazů. Na jejich základě jsou vytvářena aktuální evropská, ale i světová statistická vyhodnocení výsledků oboru, která pak dostávají jednotlivé členské asociace. Tyto tzv. CECIMO TOOL BOXY jsou členskými firmami SST vysoce hodnoceny a s českým komentářem se pravidelně objevují i na stránkách svazového časopisu Svět strojírenské techniky. Manažeři výrobních společností si velice dobře uvědomují, že k tak přesnému aktuálnímu vyhodnocení výsledků svého oboru by se jinými cestami jen obtížně dostávali.

V dnešním globalizovaném světě existují v rámci jednoho oboru – a často i mimo něj - zhruba stejné problémy k řešení a stejná témata k diskusím. Je možné je ve stručnosti shrnout zhruba takto: nedostatek technicky vzdělaných kvalifikovaných pracovníků, zvláště těch mladších, nevyhovující vzdělávací systém v technických oborech, nedostatečná příprava na vývojové změny v oboru a na aplikaci nových technologií, které podmínky pro další rozvoj oboru výrazně ovlivňují. Proto se také CECIMO aktuálně soustřeďuje na aktivity související s problematikou vzdělávání, aktivního prosazování a ochrany zájmů výrobců na úrovni Evropské unie, zprostředkování přístupu k novým technologiím - otázky spadající pod pojmy Průmysl 4.0 a Big Data - a v neposlední řadě i zmiňovaná energetická účinnost.

Význam činnosti CECIMO a jednotlivých specializovaných výborů pro SST a jeho členské firmy je kromě účasti na jeho kampaních a aktivitách manifestován mimo jiné právě dlouholetým členstvím SST v této evropské asociaci.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.