Techniký týdeník č. 17/2016

Hlas českých strojařů v Bruselu bude slyšet výrazněji.

Předseda dozorčí rady Svazu strojírenské technologie, generální ředitel firmy Schneeberger Mineralgusstechnik s.r.o. se sídlem v Chebu a výkonný viceprezident SCHNEEBERGER Group pan Dipl. Ing. George Blaha usedl v závěru loňského roku do čela Komise představenstva CECIMO pro komunikaci a obhajobu zájmů oboru obráběcích a tvářecích strojů v Bruselu.

Zvolení pana Ing. George Blahy do čela Komise pro komunikaci a obhajobu zájmů je nejen jeho osobním úspěchem, ale znamená významné zviditelnění českého strojírenství na celoevropské úrovni z pohledu partnerských národních strojírenských asociací a posílení pozice Svazu strojírenské technologie v rámci CECIMO.

CECIMO je jak známo evropskou organizací sdružující 15 národních strojírenských svazů, jedním z nichž je i český Svaz strojírenské technologie. CECIMO se tak stává reprezentantem více než 1500 výrobních firem, které působí v oboru obráběcích a tvářecích strojů a zaměstnávají téměř 150.000 pracovníků. V současné době vykazují roční obrat 24,3 miliardy € (2015), a představují tudíž velmi významné seskupení v rámci evropského průmyslového komplexu. Výroba obráběcích a tvářecích strojů představuje navíc po stránce technologické jedno z nejnáročnějších strojírenských odvětví.

V rámci organizační struktury CECIMO existují celkem tři odborné komise – Komise ekonomická, Komise technická a Komise pro komunikaci a obhajobu zájmů.

Cílem posledně jmenované komise je obhajovat společné zájmy výrobců obráběcích a tvářecích strojů při tvorbě evropské legislativy a aktivně spolupracovat při vytváření nových regulací. Primární snahou členů komise je zabránit tomu, aby výrobci byli na základě aktivit Evropské komise nuceni podřizovat se předpisům, které nejsou pro rozvoj oboru nezbytně nutné nebo jsou často dokonce kontraproduktivní. Takové neužitečné regulace totiž nejen v obecné rovině omezují svobodu podnikání, ale mohou i výrazně znevýhodňovat evropské výrobce ve vztahu ke světové konkurenci, která této evropské legislativě nepodléhá. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že v různých „odborných“ komisích Evropské unie a zvláště pak v Evropském parlamentu zasedají lidé, kteří – jak říká předseda Komise pro komunikaci Ing. Blaha - mnohdy nemají o strojírenství (či o průmyslu obecně) ani potuchy, o problematice obrábění a tváření ani nemluvě. Často to vypadá tak, že – vzhledem ke své odborné nedostatečnosti -mají jediný cíl, k němuž se vší urputností směřují: vytvářet nové a nové regulace snad jen proto, aby po nich takzvaně „vůbec něco zůstalo“.

Zástupci výkonného managementu předních evropských strojírenských podniků, kteří jsou pravidelně voleni do odborných komisí CECIMO, plní tudíž velice důležitý úkol: formou aktivní komunikace s úředníky působícími v rámci několika direktoriátů Evropské komise, jež mají svou náplní vztah k průmyslu, důsledně obhajovat zájmy podnikatelské sféry. Při nejlepší vůli však často nedokážou zabránit všem přehmatům a omylům a zajistit realizaci maxima prospěšných ustanovení vycházejících z Evropské komise. Je však jejich povinností vůči členským organizacím jejich národních svazů o to s plným nasazením usilovat.

Priority Komise pro komunikaci a obhajobu zájmů
Aktuální priority jsou pravidelně diskutovány na zasedáních představenstva CECIMO, na širším fóru pak na Valných shromážděních. Ideálním cílem práce Komise by samozřejmě bylo, aby se jejím členům podařilo dosáhnout maxima vytýčených cílů a zabránit tak přijímání nevhodných regulací a následně pak jejich dopadům negativně ovlivňujícím rozvoj oboru. Cesta k realizaci těchto cílů je zdlouhavá, ale je nepochybně také smysluplná. Dnes už je všeobecně známo, že není vždy jednoduché přeložit konkrétní myšlenky a výhrady do řeči bruselských byrokratů a politiků. Úkolem členů komise však je přinášet srozumitelné argumenty a trpělivě vysvětlovat své pozice, protože jen tak lze dospět k pozitivním výsledkům.

V současné době řeší komise tři stěžejní témata, která mají vysokou prioritu. Především je to snaha po dosažení principu „samoregulace“, který je pro strojírenský průmysl velice důležitý. Dále je například nutno při diskusích o návrhu Energetických kvalifikačních kritérií pro obráběcí a tvářecí stroje sledovat současně více ovlivňujících faktorů: směr vývoje na trzích se všemi očekávanými požadavky ze strany zákazníků, technické možnosti, které současný stupeň vývoje oboru nabízí, a v neposlední řadě možnosti aplikace špičkových moderních technologií, umožní uspořit energii nejen při výrobě, ale i při provozu našich strojů. Zároveň však je nutno zabránit nastavení takových parametrů, které by vyráběné stroje výrazně prodražily ve srovnání se světovou produkcí.

Další důležitou oblastí aktivit je zlepšení úrovně vzdělávání mladých lidí v technických oborech. To je téma, které trápí management firem v České republice, ale potýká se s ním doslova celá průmyslová Evropa. Proto se i v rámci CECIMO snaží zástupci národních asociací podpořit a zpopularizovat technické obory, aby se tak staly pro mladé lidi atraktivnějšími.

Pro specialisty jsou pak vrcholně zajímavé otázky nových technologií – additive manufacturing, stejně jako Industry 4.0 a problematika „big data“.

Průmysl obráběcích a tvářecích strojů stojí teprve na začátku procesu vytváření potřebného právního rámce na celoevropské úrovni a z toho důvodu se členové různých odborných komisí účastní jednání u kulatých stolů a snaží se aktivně uplatnit své názory v rámci tematicky zaměřených platforem. Z politického hlediska nemá Brusel ještě dodnes jasnou představu o komplexnosti celého tématu. Není to ostatně nic překvapivého. Zde bude velice důležitá spolupráce a průběžná aktivní diskuse s dalšími průmyslovými obory, jako jsou průmysl automobilový, robotika a automatizace a v neposlední řadě IT.

Kampaň Industry 4.0 bude mít vliv na všechny průmyslové obory s tím, že obor strojírenských technologií je dnes pravděpodobně nejdál. Přenos dat z CAD do CAM a přenos 3D modelu výrobku přímo do programovacích jednotek CNC obráběcích strojů – to je již začátek Industry 4.0. Ostatní průmyslové obory mají v tomto směru ještě hodně co dohánět.

Obor výrobních strojů nabízí možnosti rychlého technologického rozvoje a rozšíření digitalizace směrem k našim zákazníkům i dodavatelům. Stojíme před obrovskou šancí, která vyvolá významné změny nejen v oboru obráběcích a tvářecích strojů, ale v průmyslu vůbec. Budeme ovšem potřebovat mladé experty v oboru IT, kteří budou nadále hrát velice důležitou roli při uplatňování progresivních změn ve výrobních procesech.

V neposlední řadě bude důležitá otázka „kdo bude vlastníkem dat“ – a odpověď na ni není po právní stránce vůbec jednoduchá. Nutná diverzifikace „vlastnictví dat“ bude hrát zásadní roli v rámci celého „hodnotového řetězce“ vedoucího k produkci výrobku. Vlastnictví dat na jedné straně umožní realizaci nových obchodních modelů, na druhé pak zavazuje ke správě, archivování a dokonalému zabezpečení těchto dat.

Je patrné, že tato problematika je velice komplexní a zdaleka nebude jednoduchá. Důležité je, že i český Svaz strojírenské technologie je prostřednictvím CECIMO do této legislativní diskuse od začátku velice aktivně zapojen a rovněž jeho zástupce se bude snažit orientovat evropské politiky tím správným směrem.

Realizace všech kroků v rámci kampaně Industry 0.4 je vždy mnohem komplikovanější pro malé a střední podniky (SME), které na evropské úrovni tvoří přes 80 % členů národních asociací a tedy zprostředkovaně i CECIMO. Všechny aktivity Komise pro komunikaci, včetně těch technicky a technologicky zaměřených, jsou pravidelně dvakrát ročně na programu jednání Valného shromáždění CECIMO. Členské subjekty jsou tedy o možnostech, které se jim v tomto směru nabízejí, velmi dobře informovány. Všechny členské organizace CECIMO mají naprosto otevřený přístup ke všem údajům. Je velice důležitá právě zpětná vazba, protože CECIMO a jeho činnost je přímo závislá na aktivitě svých členů. CECIMO nemá vlastní výzkumné ani poradenské instituce. Snaží se pouze o zviditelnění činnosti svých členů v oblasti technologií a o užitečné a efektivní propojování subjektů působících na tomto poli. Primárním úkolem komisí CECIMO v rámci kampaně Industry 4.0 je inspirovat poslance Evropského parlamentu k tomu, aby vhodnými legislativními kroky vytvořili v Evropě prostředí v maximální míře příznivé pro vývoj nových technologií, které pomůže firmám působícím v oboru výrobních strojů k rychlé a efektivní implementaci nových technologií do výroby a prostřednictvím špičkových výrobků následně také na trh. V tomto směru jsou národní svazy i jejich členské podniky velmi aktivní.

Rovněž vytvoření Mapy evropských technologických center byl určitě krok tím správným směrem. Míra jejího využití bude pak přímo závislá na individuálních potřebách jednotlivých výrobních společností. I zde platí, že veškerý informační potenciál, který CECIMO shromažďuje, z členské základny vychází a také je bez výjimky právě pro ni určen.

Všechny zmíněné aktivity jsou ovšem velice důležité i z hlediska CECIMO jako takového. Zviditelňují ho totiž ve vztahu k Evropské komisi, Evropskému parlamentu i zainteresovaným politikům. Práce CECIMO se tudíž dostává na mnohem vyšší úroveň, než tomu bylo před lety. Z takto posílené pozice má pak šanci aktivně diskutovat a ovlivňovat evropské rozhodovací procesy a zástupci národních asociací mají možnost i právo jednat s evropskými politiky jako rovní s rovnými. Právě tuto skutečnost je nutno považovat za stěžejní kvalitu a zároveň úlohu CECIMO, protože dnes v Bruselu působí přes dvě tisícovky profesionálních lobbyistů z nejrůznějších oborů. (Pokračování v příštím čísle)

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.