Technický týdeník č. 12/2016

Evropská konference o aditivní výrobě a 3D tisku 2016

K zajištění budoucí vedoucí úlohy Evropy v aditivní výrobě je nezbytná společná evropská strategie.

Vedoucí pracovníci firem, institucí EU, think-tanků a další zástupci sektoru výrobních strojů se 26. května 2016 zúčastnili Evropské konference o aditivní výrobě a 3D tisku 2016, která se konala na půdě Evropského parlamentu v Bruselu. Diskutovali o tvorbě evropské strategie aditivní výroby („AM“), která by měla podporovat plynulý, dlouhodobý a konzistentní rozvoj této technologie v Evropě.

Jako hosté se konference zúčastnili členové Evropského parlamentu - zástupci čtyř politických seskupení: Dario Tamburrano (pravicová politická frakce Evropa svobody a přímé demokracie – Europe of Freedom and Direct Democracy EFDD), David Borrelli (EFDD), Reinhard Bütikofer (Zelení/Evropská aliance svobodných The European Free Alliance EFA), Eva Kaili (politická skupina S&D) a Andrej Novakov (Evropská lidová strana EPP). Všichni potvrdili, že AM představuje důležitou příležitost pro zajištění růstu výroby v Evropě a že by jí měla být dána politická podpora jak na evropské, tak na národní úrovni.

Za Evropskou komisi se konference zúčastnil Peter Dröll, ředitel platformy Klíčových technologií (Key Anabling Technologies) direktoriátu Výzkum a inovace (Research and Innovation) a Ronan Burgess, ředitel sekce fotoniky direktoriátu Connect. Zdůraznili trvalý význam jednotného přístupu na evropské úrovni pro konzistentní rozvoj pokročilých technologií jako je AM, které podporují růst evropského průmyslu. Rovněž podtrhli důležitost péče o inovace v digitálním průmyslu.

Za průmysl představili své projekty zástupci firem jako je Siemens, Stratasys, SLM Solutions, Ultimaker, Materialise, 3D Italy nebo Crawdfor Africa. Zdůraznili, že AM nabízí velký transformativní potenciál a uvolnění od faktorů omezujících výrobu. Jde o převratnou technologii, jež může mít pozitivní dopad na úspory materiálu a energie, kromě toho, že redukuje náklady dodavatelských řetězců a vede ke zlepšením ve vzdělávacím systému a dovednostech.

Během panelové diskuse hovořili účastníci o různých tématech, jež by měla být zařazena do evropské strategie AM: počínaje vědou, výzkumem a vzdělávací soustavou, přes ochranu práv duchovního vlastnictví (Intellectual Property Rights -IPR) malých a středních podniků až po standardizaci a certifikaci.

Stalo se již pravidlem, že nedostatek koordinace a dlouhodobější intervence vede k rozdrobení veřejných i soukromých investic ohrožuje celoevropskou výměnu znalostí týkajících se AM a vydává evropské podnikatele v AM i konečné uživatele na pospas mezinárodní konkurenci.

Nové technologie, jako je například AM, přispívají ke konkurenceschopnosti výroby a nepochybně i k udržitelnosti cestou redukce spotřeby energie a materiálu, jakož i lepší ochranou zdraví a bezpečnosti dělníků. Vedle aspektů konkurenceschopnosti a udržitelnosti by měla společná strategie pro oblast AM zahrnovat také podporu přístupu k financování, výzkum a inovace, standardizaci a certifikaci. Pro dosažení těchto cílů je základním předpokladem dialog mezi jednotlivými průmyslovými subjekty.

Evropská strategie zavádění AM by měla jít nad rámec financování výzkumu. Má sledovat urychlení tržní absorpce AM včetně vývoje standardů, přístup k financím zejména pro malé a střední podniky (SME), výchovu k jejímu vnímání a rozvoj dovedností, ochranu IPR, regulaci finančního zatížení, jakož i kvalifikaci a certifikační procedury. Zejména SME by měly mít příležitost k přístupu na databáze AM/3DP, které provozují provideři na evropské úrovni, což by se mohlo také ukázat jako užitečné k podpoře rozvoje těchto servisních organizací v oblasti AM. Přijetí standardů bude především důležité pro budování důvěry trhu a k podpoře rozvoje AM technologií. Vzdělání a dovednosti se rovněž jeví jako základ pro tržní absorpci AM technologií.

Materiály, jejich dostupnost a vývoj, by též měly být zařazeny do této strategie vzhledem k jejich důležité úloze ve vývoji technologií. V této oblasti by se strategie měla zaměřit na jasnou a jednoznačnou regulaci certifikace materiálů.

Účastníci panelu rovněž diskutovali o výzvách ve sféře informačních a komunikačních technologií – Information and Communication Technologies (ICT), kterým čelí evropský výrobní sektor. Pokročilé technologie umožňují rozvoj různých a inovativních dodavatelských řetězců, založených na pohybu dat, nejen materiálů, zboží a lidí. Proto je potřebná výkonná síť ICT v každém z 28 členských států EU, aby byl možný konzistentní vývoj AM technologií.

Filip Geerts, generální ředitel CECIMO, říká: „CECIMO oceňuje, že v Evropě jak národní vlády, tak i Evropská komise podporují rozvoj AM a investic do vědy a rozvoje (R&I ) a s tím spojené private-public partnerství (PPP) cestou přímých projektů a financování R&I Center. Výsledkem je, že díky iniciativě a odvaze podnikatelů zaujímá Evropa celosvětově vedoucí místo ve výrobě AM systémů, zhodnocujíce své dědictví průmyslových výrobních technologií. Existují nicméně výzvy a překážky na cestě k průmyslovému využití AM, které by měly být osvětleny. Státní politika musí hrát svou roli při rozvoji technologie a v procesu tržní absorpce. Se svým know how, zkušenou pracovní silou a zdroji má Evropa potenciál stát se globálním centrem excellence v AM“.

CECIMO bude pokračovat v zajišťování podmínek k tomu, aby se stal jedním z rozhodujících evropských tvůrců nezbytných vstupů pro návrh společné evropské strategie AM. Všechny zúčastněné subjekty jsou zvány, aby kontaktovaly CECIMO s cílem participovat na aktivitách spojených s AM.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.