Technický týdeník č. 16/2018

Umělá inteligence a budoucnost lidské práce
Lidská dimenze je pro umělou inteligenci (AI) a její zapojení do práce zásadní. Jedná se o kontinuální proces pracovní průpravy lidí a AI přitom lidské schopnosti násobí.“

Umělá inteligence (AI) představuje pro podnikatele obrovský potenciál uvolnění významných benefitů. Aplikace techniky a technologie AI povede k přesunům pracovníků mezi pracovními pozicemi a k eliminaci pracovníků s malou zběhlostí v jazycích a matematice. V důsledku toho byla na jarním zasedání CECIMO v Mohuči věnována speciální pozornost AI a budoucí podobě práce. Zasedání se účastnili významní hosté – průmyslníci, pracovníci aparátu EU, akcionáři a experti – kteří nám poskytli pohled na různé perspektivy AI, zejména na její dopad na různá odvětví ekonomiky a také na problematiku zaměstnanosti.

Technický týdeník č. 15/2018

MT průmysl v EU ve vztahu k Velké Británii po Brexitu
Po 30. březnu 2019 se Velká Británie stane pro státy EU třetí zemí.
Ve světle posledního vývoje jednání o Brexitu se jako jediná použitelná alternativa jeví dohoda o volném obchodu, s nulovými celními tarify na veškeré zboží a doufejme i na služby. Pro evropské výrobce by to byla dobrá zpráva, nejvíc pak pro výrobce obráběcích a tvářecích strojů, kteří představují páteř zpracovatelského průmyslu. Měli bychom ale mít na paměti, že výroba s využitím MT je vysoce automatizovaná, a proto zahrnuje sektor MT i služby. Schéma nulových tarifů pro služby bude proto pro evropský průmysl MT klíčové.

Technický týdeník č. 14/2018

Další výrazný pokrok v efektivnosti spalovacích motorů bude nezbytný

Studie ukazují, že v roce 2025 bude celosvětově vyrobeno přibližně 100 milionů aut oproti současným 80 milionům. Odhadujeme, že 90 milionů z nich bude mít spalovací motor. Celkově bude tedy vyrobeno více spalovacích motorů než dnes. To znamená, že, pokud jde o snižování CO2, je důležité dosáhnout plného potenciálu spalovacích motorů, namísto hledání možností v oblasti elektrifikace. Doporučujeme EU, kromě inovativních řešení mobility a zvýšeného využití elektrifikace, podporovat též další zvyšování efektivnosti konvenčních motorů.

Evropský průmysl MT k tomu přispívá nabídkou takových řešení, jež zlepší energetickou efektivnost spalovacích motorů.

Technický týdeník č. 13/2018

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST poprvé na Slovensku

Dne 7. června 2018 se v Trenčíně sešlo 23 obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie na půdě jednoho ze dvou slovenských členů svazu – společnosti TRENS SK, a.s. S profilem společnosti, která se stala v historii prvním zahraničním hostitelem setkání, seznámil účastníky generální ředitel TRENSu Ing. Vladimír Vrtel, který byl také jedním ze zasvěcených průvodců obchodních ředitelů při prohlídce výrobního provozu firmy.

TRENS SK, a.s. má ve výrobě obráběcích strojů dlouholetou tradici. Začátky náročné a přesné strojírenské výroby v akciové společnosti TRENS SK sahají až do roku 1937. Výroba samotných obráběcích strojů byla pak zahájena v roce 1951. TRENS SK, a.s. je dědicem tradic, dobrého jména a kvality výrobků nesoucích původní obchodní název TOS. Po dobu více než padesáti let dodává TRENS SK, a.s. na evropské a světové trhy stroje vysoké kvality.

Technický týdeník č. 12/2018

CECIMO vydalo optimistickou prognózu na rok 2018

V průběhu nedávného valného shromáždění v Mohuči oznámilo CECIMO, že v roce 2017 výroba obráběcích a tvářecích strojů zaznamenala růst o 8 %, takže překročila předešlý odhad. Obrat produkce CECIMO dosáhl 26 mld. euro, což znamená mimořádné oživení ve srovnání se slabým poklesem v předchozím roce, a zajišťuje CECIMU 33% podíl na globálním trhu. Pro rok 2018 je výhled rovněž velmi optimistický: naši největší výrobci očekávají 7 – 9% růst, protože objednávky nenaznačují pokles prodejů. Pokud jde o nejnovější politické kroky EU, diskutovalo se na valném shromáždění o obsahu posledního balíčku Evropské komise obsahujícím základní materiály věnované otázkám umělé inteligence, a vytýčilo trojí směr přístupu: investice, příprava socio-ekonomických změn a etický rámec.

Technický týdeník č. 11/2018

RENISHAW – 3D tisk našel své místo na slunci

Společnost Renishaw je nejen jednou z předních světových společností v oboru strojírenských a vědeckých technologií, ale také společností, která spolupracuje na zajímavých projektech i mimo své klíčové odvětví. Takovým projektem byla i spolupráce při výrobě slunečních hodin pro zámek Berkeley v Gloucestershire ve Velké Británii. Sluneční hodiny jsou specifické pro zeměpisnou šířku a délku daného místa. Klíčem k úspěchu celého projektu tedy byla zakázková výroba naprosto dokonalých slunečních hodin aditivní technologií (3D tiskem z kovového prášku). Hodiny jsou nyní vystaveny v zámecké zahradě.

Technický týdeník č.. 11/2018

KOVOSVIT MAS plánuje v roce 2018 další růst, výrobní novinky i aktivity na nových trzích

Po kritickém roce 2016 se KOVOSVIT MAS pod vedením nového majitele, společnosti INDUSTRY INNOVATION českého průmyslníka Jaroslava Strnada, vrátil k prosperitě. V roce 2017 dosáhl podnik podle neauditovaných čísel kladného hospodářského výsledku na úrovni 40 milionů korun. Podnik z jihočeského Sezimova Ústí vyrobil 280 obráběcích strojů a na trh uvedl tři novinky včetně stroje WeldPrint 5X umožňujícího 3D tisk z kovu a obrábění v jednom pracovním prostoru. Za tento produkt získal KOVOSVIT MAS Zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Technický týdeník č. 10/2018

Jubilant Ing. Radomír Zbožínek

Dne 19. března 2018 dovršil významný představitel našeho strojírenského průmyslu 70 let svého věku.

Ing. Zbožínek, rodák ze Vsetína, vystudoval strojní inženýrství, obor konstrukce strojů a zařízení, na Vysokém učení technickém v Brně a později absolvoval postgraduální studium v oboru Řízení inovačních procesů na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Po ukončení studia nastoupil Ing. Zbožínek v roce 1972 do podniku ZPS Zlín jako konstruktér obráběcích strojů - vícevřetenových automatů.

Vypracoval se na šéfkonstruktéra a následně byl pověřen řízením konstrukce obuvnických strojů. Výsledkem jeho tvůrčí konstruktérské činnosti je mimo jiné 14 patentů a 2 průmyslové vzory. Vedle zaměření na techniku rozšiřoval jubilant svou odbornost i studiem ekonomických věd, zvláště pak problematiky finančního řízení, což ho již v roce 1983 kvalifikovalo do funkce ekonomického náměstka, takže se stal nejmladším vrcholovým manažerem v ZPS. Přes své vysoké pracovní vytížení absolvoval vědeckou aspiranturu na pražském ČVUT v oboru řízení ekonomiky podniku. V roce 1990 byl zvolen ředitelem a v roce 1993 generálním ředitelem a předsedou představenstva ZPS a stal se tak i členem statutárních orgánů dceřiných společností ZPS a členem představenstva Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky. V roce 1993 se mu dostalo ocenění Manažer roku a v roce 1994 byl za spolupráci s japonskou firmou Yaskawa prezidentem této společnosti poctěn titulem ichi-ei, ichi-gei, který je v Japonsku výrazem nejvyšší úcty.

Technický týdeník č. 09/2013

Významné společenské ocenění Ing. Jana Rýdla staršího

Ve čtvrtek 19. dubna se dostalo majiteli společnosti TOS VARNSDORF Ing. Janu Rýdlovi staršímu velmi cenného uznání. Na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu byl jedním z deseti manažerských osobností České republiky, které obdržely speciální cenu u příležitosti čtvrtstoletí konání ankety Manažer roku.

Slavnostní galavečer pořádala Česká manažerská asociace (ČMA), zúčastnilo se ho více než dvě stovky manažerů, premiér, členové vlády a další významní hosté, včetně prezidenta Evropské asociace manažerů. Pan Rýdl se zde zařadil mezi deset Manažerů čtvrtstoletí, které vybrala ČMA u příležitosti jubilejního ročníku prestižní soutěže MANAŽER ROKU, kterou vyhlašuje a organizuje, a 100 let vzniku Československa.

Titulem Manažer čtvrtstoletí byli vedle Jana Rýdla st. jmenováni Zbyněk Frolík (LINET), Vladimír Feix (Karlovarský porcelán), Zdeněk Pelc (GZ Media, dříve Gramofonové závody v Loděnicích), Bořivoj Kačena (Eurovia CS, dříve Stavby silnic a železnic), Štěpán Popovič (Glaverbel, dříve Sklounion Teplice), Lubomír Stoklásek (Agrostroj Pelhřimov), Daniel Beneš (ČEZ), Jiří Cienciala (Třinecké železárny, ministr, vládní zmocněnec pro tři kraje). Jednou z osobností TOP 10 je Manažerka čtvrtstoletí Jaroslava Valová (SIKO koupelny).

Technický týdeník 08/2018

Pozice CECIMO k problematice kontroly exportu zboží dvojího užití (2. část)

Navrhované změny a jejich důsledky pro sektor výrobních strojů
Návrh zavádí široce pojaté univerzální opatření, povinnost autorizace jdoucí nad rámec kontrolního seznamu, navíc zavádí ve svém článku 4 „možné zneužití ve spojitosti s akty terorismu nebo porušení lidských práv“. V důsledku toho jsou exportér a tradiční licenční autority povinni pracně odhadovat, zda je záměrem klienta exportovaný stroj zneužívat. To znamená, že se zavádějí nekvantifikovatelné subjektivní podmínky, jež se mohou během doby realizace projektu měnit. Současný sankční režim EU, upravující licencování exportu duálně použitelných výrobků, je daleko lepším nástrojem a je běžně členskými státy aplikován.
Podle CECIMO je přesun odpovědnosti za verifikaci duálního užití z hlediska respektu k lidským právům v zemi užití na exportéra a národní licenční úřad sporný, zejména z toho důvodu, že neodhadnutelné lokální odlišnosti ponechávají volný prostor pro různé interpretace.
CECIMO rozhodně podporuje evropské tvůrce politiky v boji proti šíření zbraní, terorismu a ve vytváření podmínek pro ochranu lidských práv, ale podnikatelé nemohou nést důkazní břemeno takových politických rozhodnutí, která jasně náležejí do sféry kontroly aktérů evropské a světové politiky.
Je třeba upozornit na to, že už v roce 2012 navrhl Evropský parlament podobnou směrnici, která se z pochopitelných důvodů nedostala do Nařízení 599/2014, které doplnilo Nařízení 428/20. Vágní dosah tohoto opatření nastoluje atmosféru neurčitosti a převádí odpovědnost za zachovávání lidských práv na exportéry, kteří jsou nejméně vhodnými subjekty pro to, aby se ujali realizace takového poslání.
Představitelé evropského průmyslu výrobních strojů se obávají, že zamýšlená opatření uvedou evropské producenty do značně nevýhodné pozice, způsobené dodatečnými kontrolními procesy na různých úrovních, pomalostí příslušných administrativních procesů a již existující globální nerovností, pokud jde o pravidla hry.
Většina pro byznys problematických aspektů spočívá v „posouzení užití“ při důležitých strategických rozhodovacích procesech. Producenti výrobních strojů mají obavy z rizik a budou posuzovat dvojí užití přísně, s ohledem na potenciální ztrátu byznysu vůči konkurenci při různé interpretaci pravidel. Ponechání takto velkého prostoru pro jejich interpretaci podnikatelům by mělo globálně negativní dopad na zdravou konkurenci v rámci jednotného trhu, ale i mimo něj.

Technický týdeník č. 08/2018

Pozice CECIMO k problematice kontroly exportu zboží dvojího užití (1. část)


V poslední době se ukázalo jako nezbytné vysvětlit pozici CECIMO, pokud jde o obsah Zprávy Evropského parlamentu a Rady Evropy, věnované unijnímu režimu kontroly exportu, transferů, dojednání technické asistence a transitu položek dvojího užití.
CECIMO souhlasí s potřebou evropské legislativní iniciativy k modernizaci stávajícího režimu kontroly exportu a harmonizaci jeho zavádění členskými státy. Tento návrh však obsahuje riziko, že uvede poctivé evropské výrobce obráběcích strojů do výrazně nevýhodné pozice v globální konkurenci tím, že zvyšuje administrativní překážky právě pro evropské výrobce. Zavedení tohoto široce pojatého opatření znamená těžko vyčíslitelnou, subjektivní, potenciálně nekonzistentní povinnost autorizace, jdoucí nad rámec kontrolního seznamu. To by mělo za následek zpožďování dodávek, finanční ztráty a v důsledku toho i snížení konkurenceschopnosti evropských výrobců strojů. Opuštění principu posuzování nezákonného postupu v podnikání by vedlo k tolerování různé interpretace konkurenčního prostředí, což by mohlo negativně ovlivnit vydávání strategických rozhodnutí, založených na předcházení rizikům a přinášet tak možnost vzniku podnikatelských ztrát.
I když CECIMO výrazně podporuje evropské tvůrce politiky při zdůrazňování lidských práv a prevence terorismu, podnikatelé by neměli být odpovědní za tvorbu politických rozhodnutí, protože tato odpovědnost leží právě na politických aktérech. Sankční režim nebo embargo jsou lepší nástroje k podpoře demokracie, dodržování právních ustanovení a respektování lidských práv.
Tento příspěvek je založen na rozsáhlých zkušenostech výrobců obráběcích strojů s duálním užitím sdružených v CECIMO a snaze po prosazování zájmů evropského průmyslového sektoru ve světě. Proto CECIMO doporučuje:

Technický týdeník č. 07/2018

Pozice CECIMO k tématům týkajícím se práce s daty, projednávaným na úrovni Evropské unie

Vlastnictví dat, přístup a volný tok ne-personálních dat

• Tok dat je pro byznys životně důležitý. Přístup k datům generovaným stroji je dostatečně definován bilaterálními kontrakty mezi dodavateli a uživateli a zde není nová legislativa EU zapotřebí.

• Je třeba se zabývat hlavními překážkami ve sdílení dat B2B (Business to Business), zvláště technickými zábranami v důsledku interoperativních bariér, bezpečnostních a ochranných požadavků, právních aspektů týkajících se vlastnických práv, utajení a závazků, nedostatku důvěry a obavami ze zneužití dat konkurencí, nízké poptávky po firemních datech nebo nedostatečné schopnosti porozumět tomu, jak mohou být data využita.

• Producenti výrobních strojů upřednostňují průmyslem zavedené mezinárodní standardy, pokud jde o přístup, využití a ochranu strojově generovaných dat, jakož i ne-legislativní přístupy, jako například odborná poučení o motivování ke sdílení a společnému přístupu k datům. Volný tok ne-personálních dat napříč hranicemi je pro byznys podstatný, proto podporujeme zrušení existujících neoprávněných podmínek lokalizace dat.

Technický týdeník č. 07/2018

Dokument CECIMO o zprávě Evropské komise „Budování evropské ekonomiky dat“

CECIMO, Evropská asociace průmyslu výrobních strojů, uvítala zprávu Evropské komise „Budování evropské ekonomiky dat“, protože vyzdvihuje do popředí konektivitu a výrobní technologie a předvídá dialog se zainteresovanými subjekty, zaměřený na zkoumání možností, jak v rámci EU řešit přístup ke strojově generovaným datům. Představitelé evropského průmyslu však zdůrazňují, že nelegislativní přístup, jako odborné vedení stimulující byznys ke sdílení dat pomocí sektorových reprezentantů, by měl mít přednost před jakoukoli legislativní iniciativou. CECIMO upozorňuje, že unáhlená legislativa může vytvořit různé bariéry vůči novým byznys modelům, protože průmyslový byznys se rychle transformuje a inovační cykly se zkracují v reakci na rychle se měnící poptávku zákazníků.

Technický týdeník č. 06/2018

Zvyšování evropské konkurenceschopnosti je klíčovou prioritou

Asociace reprezentující klíčové evropské průmyslové subjekty zabývající se výzkumem a inovacemi, vyzývají Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu EU, aby vypracovaly nový Program výzkumu a inovací (FP9) s vhodnou koncepcí a potřebným rozpočtem, odpovídající ambicím Nové průmyslové strategické politiky EU 2017. Zástupci těchto asociací podepsali v Bruselu v pořadí už druhou společnou deklaraci.

V Nové průmyslové strategii EU hraje zásadní roli pro posílení vedoucí pozice průmyslu oblast Výzkumu, Vývoje a Inovací - Research, Development and Innovation, RD&I). Budoucí konkurenceschopnost Evropy a udržitelnost evropského sociálního modelu do značné míry závisí na RD&I, protože dvě třetiny ekonomického růstu v Evropě se dnes odvozuje právě od výsledků výzkumu a vývoje. Investice do RD&I jsou klíčovým hnacím momentem technologického vývoje a základem pro zavádění inovací s různými dopady na společnost. Intenzita RD&I v Evropě je však mnohem nižší oproti takovým zemím, jako jsou USA, Čína, Japonsko nebo Jižní Korea. Dosažení cíle EU - vynakládat 3 % hrubého domácího produktu na výzkum a vývoj - si vyžádá značné zvýšení výdajů.

Technický týdeník č. 06/2018

 Průmyslová politika je jedním z hlavních témat Evropské komise

  • Ve své poslední publikaci "Evropa je znovu tady – urychlení průlomových inovacít" předkládá Evropská komise všechny důvody, které evropský průmysl opravňují k tomu, aby byl optimistický, sebevědomý a pozitivní. Evropská Komise by měla usilovat o formulaci průmyslové politiky zaměřené do budoucna, včetně akčního plánu doprovázeného konkrétními opatřeními. Stávající cíl dosáhnout do roku 2020 dvacetiprocentního podílu průmyslu na evropském hrubém domácím produktu je pro průmysl zásadní, ale jeho realizace by měla být podpořena správně volenými nástroji umožňujícími implementaci zásad společné průmyslové politiky EU.
  • Pro účinnou realizaci průmyslové politiky EU bude klíčovým problémem zlepšení administrativního řízení a transparentnost. Evropská komise by měla s jednotlivými členskými státy úzce spolupracovat při vytváření budoucí vize průmyslové politiky a rozvoje průmyslu do roku 2030. Evropský Den průmyslu a kulatý stůl na vysoké úrovni organizovaný k tématu „Průmysl 2030“ jsou velmi důležitými kroky k vyvolání pocitu odpovědnosti za budoucnost evropského průmyslu, a proto by měla mít nejširší veřejnost přístup k informacím o průběhu a závěrech těchto diskusí.

Technický týdeník č. 05/2018

Výuka prostřednictvím Fondu pro vývoj a vzdělávání mládeže a kariéra ve strojírenství

Veletrh METAV 2018 zdůraznil význam mladých talentů pro průmysl výrobních strojů, jeho zákazníky a dodavatele komponentů

„Udělejte něco pro svou budoucnost. Vaše šance je ve výrobě strojů“ – takové bylo motto Speciálního programu pro mládež v rámci výstavy METAV 2018, konané ve dnech 20. – 24. února v Düsseldorfu. Nikdy nebyla tak příznivá situace pro to, vybudovat si vzrušující a současně velmi dobře honorovanou kariéru ve strojírenství.

„Sektor výrobních strojů zažívá nyní velký rozkvět“ říká Peter Bole, ředitel Fondu pro vývoj a vzdělávání mládeže z Bielefeldu, který měl na METAVu zvláštní stánek pro studenty, učitele a instruktory. „Společnosti musí mobilizovat veškeré své kapacity, aby dokázaly vyřídit velký počet zakázek,“ pokračuje Petr Bole. Nicméně v určitých profesích, jako jsou například inženýři z oboru mechatronika nebo IT specialisté, se podle informací Federální agentury pro zaměstnání (BfA) ukazuje, že na počet volných míst se hlásí sotva poloviční počet uchazečů. To se vztahuje i na sektor výrobních strojů, jeho zákazníky a dodavatele komponent. Fond pro vývoj a vzdělávání mládeže chce na to reagoval tím, že ukazuje mladým lidem výhody tréninku pro práci ve strojírenské výrobě.

Technický týdeník č. 05/2018

Veletrh METAV 2018 předvedl inovace v broušení

Seminář věnovaný problematice broušení se stal příležitostí pro odborný dialog a získání kontaktů

Při příležitosti letošní 20. Mezinárodní výstavy METAV v Düsseldorfu se ve dnech 22. – 23. února uskutečnil 7. Dortmundský seminář „METAV – Special 2018“. Uspořádal jej Institut strojírenské technologie (ISF) Dortmundské univerzity aplikované vědy spolu s VDW (Německá asociace výrobců výrobních strojů). Poskytl zajímavý pohled na nejnovější vývoj, potenciál a praktickou implementaci novinek v oblasti brousicích technologií a přesného obrábění.

Technický týdeník č. 04/2018

Italská asociace UCIMU bilancuje

Objednávky obráběcích strojů zaznamenaly ve 4. kvartálu roku 2017 zásadní nárůst o 21,5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2016. Dařilo se vývozu (nárůst objemu o 6,2 %) a skvěle si vedla především výroba pro vnitřní trh (nárůst objemu o 86,2 %). Prezident UCIMU, pan Massimo Carboniero, komentuje tato statistická data následovně:

„Nárůst zakázek v roce 2017 prokazuje účinnost opatření uskutečněných v souvislosti s konceptem Průmysl 4.0. Super – a hyper - amortizace, aplikace nového Sabatiniho zákona a možnost daňových odpisů v souvislosti s investicemi do výzkumu a vývoje podpořily investice v italském průmyslu. Nyní bude ještě nezbytně třeba posílit ty součásti konceptu Průmysl 4.0, které vedou k implementaci novací do výroby.“

V rámci celoroční bilance došlo ve srovnání s rokem 2016 k nárůstu o 13,7 %. Nárůst zahraničních zakázek o 4,7 % dokázal vyrovnat ztrátu z minulého roku. Pozoruhodný je pak nárůst interních objednávek o 45,9 %, který jen potvrzuje rostoucí chuť výrobců ve strojírenství investovat do modernizace svých provozů.

Technický týdeník č. 04/2018

METAV 2018 předvedl inovace v broušení

Seminář věnovaný problematice broušení se stal příležitostí pro odborný dialog a získání kontaktů

Při příležitosti letošní 20. Mezinárodní výstavy METAV v Düsseldorfu se ve dnech 22. – 23. února uskutečnil 7. Dortmundský seminář „METAV – Special 2018“. Uspořádal jej Institut strojírenské technologie (ISF) Dortmundské univerzity aplikované vědy spolu s VDW (Německá asociace výrobců výrobních strojů). Poskytl zajímavý pohled na nejnovější vývoj, potenciál a praktickou implementaci novinek v oblasti brousicích technologií a přesného obrábění.

Brousicí procesy jsou využívány pro přesné a vysoce přesné obrábění a většinou představují závěrečnou fázi procesu opracování. Garantují dokonalý povrch a kvalitu komponentů. Požadavky na tyto procesy se postupně stále zpřísňují, především, pokud jde o obrábění nových materiálů a kompozitů nebo maximalizaci rychlosti obrábění.

Technický týdeník č. 04/2018

Objednávky pro německý průmysl výrobních strojů rostou

Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 zaznamenal německý průmysl výrobních strojů růst objednávek o 24 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Domácí objednávky byly vyšší dokonce o 48 %, objednávky z ciziny vzrostly o 13 %. Pro rok 2017 to znamená osmiprocentní nárůst: domácí zakázky stouply o 10 %, zatímco zahraniční o 7 %. Země eurozóny byly hnací sílou.

Technický týdeník č. 03/2018

CECIMO hlásí pozitivní ekonomickou bilanci roku 2017 a vyjadřuje se k debatě o umělé inteligenci

Na posledním generálním shromáždění CECIMO bylo oznámeno, že výroba v oboru obráběcích strojů v zemích CECIMO za rok 2017 zaznamená 2% růst a dosáhne 24,4 mld. Euro, proti loňským necelým 24 mld. Euro. Zatímco se objem světové produkce snížil o 2,4 %, výrobní společnosti sdružené v CECIMO se vyhnuly dalšímu poklesu a zvrátily tak negativní trend roku 2016 (pokles o 1,7 %). Lépe se tak vyrovnaly s různými negativními fenomény ekonomického i geopolitického charakteru a udržely si 35,6% podíl na globálním trhu.

Technický týdeník č. 02/2018

Nový prezident CECIMO

Na Valné hromadě Evropského výboru pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO, konané v závěru roku 2017 v Bruselu, byl zvolen Rakušan Dr. Roland Feichtl prezidentem CECIMO na období dvou let.

Dr. Feichtl nastupuje v této funkci po panu Luigi Galdabinim, výkonném řediteli společnosti CESARE GALDABINI S.p.A. Dr. Feichtlovi je tak svěřena odpovědnost za vedení asociace, jež representuje více než třetinu světové produkce výrobních strojů.

Během svého prezidentství se dr. Galdabini přednostně věnoval problematice takzvané „investiční mezery“. Podle něho nedosahují investice v evropských průmyslových podnicích dostatečné výše. V důsledku morálního opotřebení strojního parku pak v řadě zemí existuje riziko nástupu sestupné spirály: nízká produktivita – nízká přidaná hodnota – nízká ziskovost.

Technický týdeník č. 01/2018

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST ve Vyškově

Přes třicet obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie se sešlo v závěru roku 2017 v pohostinných prostorách společnosti HESTEGO, a.s. ve Vyškově na tradičním setkání. Souběžně proběhl i Workshop Technologické platformy Strojírenská výrobní technika.

O přivítání účastníků porady se postarali obchodní ředitel společnosti HESTEGO, pan Ing. Ondřej Vintr a generální ředitelka paní Ing. Monika Šimánková, Ph.D., která se v červnu 2017 stala členkou představenstva SST.

Dalším bodem programu byla mimořádně zajímavá komentovaná prohlídka provozu společnosti HESTEGO, kterou účastníci absolvovali rozděleni do tří menších skupin.

Technický týdeník č. 24/2017

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST v Liberci

Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci se dne 26. října 2017 stal hostitelem podzimního setkání technických a výrobních ředitelů členských podniků Svazu strojírenské technologie, které proběhlo spolu s workshopem a zasedáním Řídicího výboru Technologické platformy Strojírenská výrobní technika.

Setkání zahájil Ing. Bedřich Musil, který předal slovo náměstkovi ředitele SST Ing. Leoši Mačákovi. Ten ve své obsáhlé prezentaci komentoval současný stav oboru obráběcích a tvářecích strojů, jenž uvedl do souvislosti s aktuální ekonomickou situací u nás i s vývojovými tendencemi oboru ve světě.

Dalším bodem programu byla prezentace aplikací italské společnosti CAMOZZI, kterou přednesli pánové Petr Brabenec a Petr Novák. Camozzi s. r. o. je nová pobočka skupiny Camozzi založená v České republice pro české a slovenské zákazníky. Kancelář sídlí v Praze-Hostivaři, kde disponuje 200 m2 kancelářských ploch a 600 m2 skladových prostor. Generálním ředitelem české pobočky společnosti Camozzi je Ing. Fabio Giacobbi, který před časem navštívil vedení SST a se zástupci některých členských firem svazu se kontaktoval rovněž v průběhu mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Technický týdeník č. 22/2017

Němečtí producenti výrobních strojů se rozhodli postupovat v rámci Průmyslu 4.0 společně - VDW rozjíždí iniciativu k vytvoření výrobní sítě

Německý průmysl výrobních strojů patří mezi pět největších specializovaných uskupení v sektoru strojírenství. Dodává výrobní technologii pro aplikace na zpracování kovových materiálů všem oborům průmyslu a představuje tak zásadní příspěvek v procesu zavádění inovací a zvyšování produktivity průmyslu jako celku. Tento sektor produkuje stroje a služby v hodnotě kolem 15,2 mld. Euro a se svými cca 70 000 zaměstnanci má absolutně klíčový význam pro veškerou průmyslovou výrobu v zemi.

Německá asociace výrobců výrobních strojů VDW představila poprvé na EMO Hannover 2017 iniciativu německého průmyslu výrobních strojů k vytvoření výrobní sítě.

„Cílem je vyvinout standard pro propojení množství nesourodých strojírenských řídicích systémů, sdílení interface a vytvoření potřebného softwaru“ řekl Dr. Heinz-Jürgen Prokop, předseda VDW, na tiskové konferenci asociace. Základní team se bude nejdříve zabývat projekty firem DMG Mori, Emag, Grob, Heller, Liebherr-Verzahntechnik, United Grinding, Trumpf a VDW.

Technický týdeník č. 22/2017

Stav oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice podle ředitele Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřicha Paclíka, CSc. (pokračování z minulého čísla)

Jednou z aktuálních otázek pro české výrobce obráběcích a tvářecích strojů je, jak se vyrovnají s digitalizací, robotizací, tedy s razantním nástupem takzvaného Průmyslu 4.0? Jádrem tohoto procesu je propojení řídicích systémů a senzorů s jakýmsi vyšším serverem a zpracováním těchto dat. Dodavatelé řídicího systému jsou u našich firem stejní jako u konkurence, jde především o firmy Siemens a FANUC. Ostatní záleží na požadavcích a možnostech zákazníka. Objevily se první vlaštovky, kdy například TOS VARNSDORF nabízí na jednom svém novém stroji jakési rozhraní pro zpracování dat, ale u běžných strojů se tato záležitost uplatní až v druhé etapě Průmyslu 4.0. To hlavní se odehraje u finálních výrobců v těch nejvyspělejších ekonomikách, přičemž nositeli inovace jsou výrobci automatizačních systémů a řešitelé softwaru. Výrobci strojů budou typickými uživateli – těžko si lze představit, že by výrobce obráběcích strojů byl tvůrcem nějaké softwarové aplikace.

Technický týdeník č. 21/2017

Stav oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice podle ředitele Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřicha Paclíka, CSc.

Čeští výrobci obráběcích a tvářecích strojů zažili rekordní žně v roce 2015, od té doby se jejich tržby mírně snižují. Stagnaci či pokles ovšem zažívají i jiné země, nejde tedy o nic mimořádného. Jednou z příčin poklesu tržeb českých výrobců je vývoj domácí poptávky, kterou ovlivňuje nerovnoměrné čerpání evropských dotací. Dochází-li v čerpání těchto peněz ke zpoždění, projevuje se to na zakázkách, protože řada tuzemských firem si za ně pořizuje nové stroje. Navíc se propadla poptávka na některých trzích, které jsou z hlediska českých výrobců důležité. Potíže v Rusku jsou všeobecně známé – sankce, pokles hodnoty rublu, výkyvy cen ropy, platební neschopnost místních odběratelů, nedůvěra bank, atd. Tato situace zasáhla řadu našich výrobců.

Technický týdeník č. 20/2017

Firma RÖHM Slovakia, s.r.o. - ŠPECIALISTI NA UPÍNAČE

Slovenská firma RÖHM Slovakia, s.r.o. se stala novým členem Svazu strojírenské techniky a spolu s trenčínskou firmou TRENS SK, a.s. je už druhým slovenským subjektem v členském portfoliu svazu. Od svého členství si vedení společnosti RÖHM Slovakia slibuje především zjednodušení vstupu na český trh, možnost přímé komunikace s českými zákazníky a snažší kooperaci s ostatními členskými subjekty SST.

Dlhé roky boli český a slovenský zákazníci firmy RÖHM obsluhovaní z Nemecka. Od roku 2014 je však k zákazníkom oveľa bližšie – od tohto roku sa o optimálny servis stará vlastná dcérska spoločnosť v Bánovciach nad Bebravou. Sídlo v Bánovciach nad Bebravou ponúka niekoľko výhod: mesto s približne 21 000 obyvateľmi je vzdialené približne 30 km od diaľnice D1 a krajského mesta Trenčín. Miestny priemyselný park je okrem spoločnosti RÖHM Slovakia domovom mnohých známych firiem. V tomto regióne našla firma RÖHM dobre vyškolených zamestnancov so skúsenosťami s obrábaním kovov.

Technický týdeník č. 19/2017

Přípravy na 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně vrcholí

V pondělí, 9. října 2017, se otevřou brány brněnského výstaviště a bude slavnostně zahájen 59. mezinárodní strojírenský veletrh. MSV 2017 akcentuje některá atraktivní témata jako automatizaci, robotizaci a digitalizaci průmyslové výroby, zavádění technologií pro ochranu životního prostředí nebo moderní řešení pro dopravu a logistiku. Průmysl 4.0 s sebou přináší inteligentní komunikaci průmyslových zařízení napříč dodavatelskými a výrobními řetězci, což úzce souvisí také se zefektivněním dopravy a logistiky.

Technický týdeník č. 18/2017

Názory na indickou ekonomiku jsou více než optimistické
Indický den na EMO Hannover 2017 ukáže potenciál výrobních technologií a investic

Znamená „Módíekonomika“ (Nárendra Módí je od roku 2014 předsedou indické vlády) pro Indii průmyslovou renesanci? Taková otázka bude položena během Indického dne, pořádaného VDW - Německou asociací výrobců obráběcích strojů, dne 20. září na EMO Hannover 2017. Investoři a ratingové agentury na Indické burze aspoň předpovídají ve střednědobé perspektivě dobré obchodní příležitosti. Jeremy Leonard, ředitel globálních průmyslových služeb na Britském institutu pro výzkum Univerzity Oxford poznamenává, že „více proaktivní ekonomická stimulace, refinancování nákladů komerčních bank plus plánovaná reforma daní za zboží a služby mohou akcelerovat dynamiku“.

Technický týdeník č. 18/2017

Evropský průmysl výrobních strojů

Evropský průmysl výrobních strojů se vyrovnává s problémy globální ekonomiky, která se vyznačuje vysokou úrovní politické nejistoty, stagnací mezinárodní obchodní výměny, útlumem investic a nárůstem politiky protekcionismu.

V roce 2016 vyvezly evropské země výrobní stroje za téměř 19 mld. Euro, přičemž převážná většina (96 %) pocházela ze zemí CECIMO. Vývoz CECIMO představoval téměř polovinu světového exportu oboru MT. Tyto výsledky, které se jen nepatrně rozcházejí s předpovědí, jsou lepší, než byl v roce 2016 globální trend: Mezinárodní obchod se v tomto sektoru snížil v roce 2016 o 8 %. Import do zemí CECIMO se snížil o 2,5 %, z 8,9 mld. Euro v roce 2015 na 8,5 mld. Euro v roce 2016. Vysoká úroveň globalizace, velká otevřenost trhu (123 % v roce 2016) a skutečnost, že CECIMO exportuje asi 36 % produkce mimo EU, činí sektor náchylným na oslabení na základě změn mezinárodních podmínek. Vnitroevropský obchod ale jasně zůstává pro členy CECIMO nejdůležitější. Více jak 4 z 10 strojů prodaných do zahraničí ze zemí CECIMO směřuje do Evropy a je to také jediný region, kam se v roce 2016 vyvezlo více než v roce 2015 (+ 0,3 %). Ostatní hlavní odbytiště pro země CECIMO zaznamenaly pokles, zejména pak Asie: Firmy sdružené prostřednictvím svých národních asociací v CECIMO tam vyvezly v roce 2016 stroje za 4,3 mld. Euro (-6,8 %). Největší byl meziroční pokles exportu do Číny o 10,5 %, přičemž tento představuje pro CECIMO 65 % celkového asijského trhu. Pro nejbližší budoucnost ale průzkumy nasvědčují solidnímu růstovém momentu pro export MT ze zemí CECIMO.

Technický týdeník č. 17/2017

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST

Na svém jarním setkání se 22. června 2017 sešli techničtí a výrobní ředitelé členských firem SST. Tentokrát to bylo na půdě Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.

Program setkání byl tematicky zaměřen na vybrané aspekty kampaně Průmysl 4.0 a jejich specifický dopad pro obor obráběcích a tvářecích strojů - Koncept Industry 4.0 v oboru Machine Tools.

Jednání zahájil za hostitel Ing. Jan Smolík, PhD. ze Společnosti pro obráběcí stroje, z.s. Hlavnímu tématu odborného semináře – Industry 4.0 v oboru Machine Tools – se jako první ve svém vystoupení věnoval Ing. Petr Kolář, Ph.D., vedoucí výzkumného centra RCMT při FS ČVUT v Praze.

V další části programu byl dán prostor hostům ze společnosti SIEMENS s.r.o. Jako první se ujal slova Ing. František Podzimek, který představil projekt Testbed Industry 4.0 na pracovišti CIIRC ČVUT. Po něm vystoupil Ing. Leoš Dvořák, který je nově jmenovaným ředitelem pro digitalizaci, jehož úkolem bude posílit působení firmy Siemens na poli Průmyslu 4.0 a tzv. Chytrých měst. Seznámil účastníky setkání se základními nástroji digitalizace výroby u firmy SIEMENS.

Technický týdeník č. 16/2017

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST

Tradiční jarní setkání proběhlo letos v režii společnosti WALTER, s.r.o. v Kuřimi a bylo spojeno s workshopem projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika.
Úvodní slovo k účastníkům setkání přednesl v angličtině předseda představenstva společnosti WALTER Dipl. Ing. Franz Dettling, který ve stručnosti shrnul historii firmy a předal slovo obchodnímu řediteli Ing. Georgi Žilevovi, který ve své prezentaci seznámil kolegy se současným výrobním programem a hospodářskými výsledky společnosti WALTER.
Historie firmy začíná vlastně už rokem 1919, kdy podnikatel Richard Walter založil v Düsseldorfu podnik Montanwerke Walter. V roce 1924 se sídlo firmy přesouvá do Tübingenu. V roce 1953 opouští brány továrny první automatická bruska a v roce 1977 přináší firma na trh první číslicově řízenou brusku na světě pod značkou Helitronic 20NC/LIP2. V roce 1981 následuje otevření první mimoevropské pobočky na území Spojených států a v roce 1996 zahájila výrobu dceřiná společnost v České republice, v Kuřimi. Od roku 1988 začal WALTER vyrábět CNC univerzální brusku s 8 osami. Od roku 2013 se společnost prezentuje, spolu se sesterským švýcarským podnikem EWAG v Etzikenu, s nímž vytvořila skupinu KÖRBER, pod společným názvem United Grinding Group. Tato skupina je 10. největším výrobcem obráběcích strojů v Evropě a 20. na světě.

Technický týdeník č. 15/2017

Tisková konference k veletrhu EMO Hannover 2017 v Praze

Dne 7. června 2017 se v reprezentativních prostorách hotelu Savoy v Praze na Hradčanech konala tisková konference, jejímž cílem bylo informovat odborné ekonomické novináře o stavu příprav a hlavním tematickém zaměření letošního ročníku veletrhu EMO, který proběhne v září v Hannoveru.

Tisková konference proběhla v režii Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW, pražského zastoupení společnosti Deutsche Messe, ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie, jehož členské subjekty budou na veletrhu vystavovat, a se Společností pro obráběcí stroje, která je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které se podílejí na výrobě, rozvoji a užití obráběcích strojů.

Technický týdeník č. 14/2017

Přípravy na EMO Hannover 2017 jsou v plném proudu

V době od 18. do 23. září 2017, po čtyřleté pauze, se znovu otevřou brány výstaviště v Hannoveru pro světovou premiéru produkce strojírenského sektoru. Svým mottem Komunikační systém pro inteligentní výrobu obrátí veletrh pozornost k zásadním tématům digitalizace a síťového sdílení v rámci výrobních procesů.

Svou účast již nyní potvrdilo více než 2 000 firem ze 45 zemí, což představuje přes 1 400 vystavovatelů jen z Evropy. Počet asijských účastníků se zvyšuje o 21 až 25 procent.

„Stav registrace je tedy podstatně vyšší oproti předešlé výstavě“ říká generální komisař výstavy Carl Martin Welcker, „takže řada ukazatelů nasvědčuje rekordní účasti“.

Technický týdeník č. 14/2017

Výstava LAMIERA v Miláně zaznamenala mimořádný úspěch

Veletrh LAMIERA, mezinárodní přehlídka zaměřená na obor tvářecích strojů a s tímto sektorem spojené inovativní technologie, se konala na výstavišti Fieramilano Rho od 17. do 20. května 2017.

Výstavní plocha dvou pavilonů, určených pro konání výstavy (haly 13 a 15), byla o 21 % větší, než v roce 2016. Celková plocha činila 40 tisíc metrů čtverečních a zaregistrovalo se mnohem více vystavovatelů, než se očekávalo, takže bylo zcela vyprodáno.

Technický týdeník č. 13/2017

Mezinárodní strojírenský veletrh METALLOOBRABOTKA Moskva 2017

18. mezinárodní specializovaná výstava zařízení, přístrojů a nástrojů pro kovoobrábění a tváření METALLOOBRABOTKA 2017 se konala ve dnech 15. – 19. května 2017 v komplexu EXPOCENTRE, který vedle vlastní výstavní funkce slouží jako zázemí pro organizátory veletrhu, doprovodné semináře i stravování. Veletrh byl zaměřen především na obráběcí a tvářecí stroje s příslušenstvím, včetně nástrojového vybavení, dále na slévárenská a svařovací zařízení, tepelné úpravy, měřicí zařízení, materiály, atd.

Organizátory veletrhu jsou a.s. EXPOCENTRE a ruská asociace výrobců obráběcích strojů a nástrojů „STANKOINSTRUMENT“. Veletrh se konal za podpory Horní komory Federální vlády Ruské federace, Ministerstva průmyslu a obchodu RF a Svazu strojírenství RF. Patronátu nad veletrhem se ujala Obchodně-průmyslová komora RF.

Technický týdeník č. 12/2017

Nové složení představenstva Svazu strojírenské technologie

Na zasedání správní rady, která je nevyšším orgánem zájmového sdružení SST, proběhly dne 6. června 2017 v prostorách brněnského hotelu Holiday Inn volby do představenstva.

Představenstvo SST bude nadále pracovat v tomto složení:

Ing. Miroslav ŠABART, výkonný ředitel ŽĎAS, a.s., předseda představenstva
Ing. Oldřich PACLÍK, CSc., ředitel SST a 1. místopředseda představenstva
Ing. Ladislav BRYNDA, jednatel Weiler Holoubkov s.r.o., místopředseda představenstva
Ing. Jan RÝDL, MBA, statutární ředitel TOS VARNSDORF, a.s., místopředseda představenstva
PaeDr. Karel DOUBRAVA, jednatel Pilous-pásové pily, s.r.o., člen představenstva
Ing. Jiří SLÁMA, generální ředitel TOS Olomouc, s.r.o., člen představenstva
Ing. Monika ŠIMÁNKOVÁ, generální ředitelka HESTEGO, a.s., členka představenstva
Ing. Vladimír VRTEĽ, generální ředitel TRENS SK, a.s., člen představenstva
Prof. Ing. Jaromír HOUŠA, Dr.Sc., čestný člen představenstva

Nové složení dozorčí rady vzejde z voleb, které proběhnou na prosincovém zasedání správní rady SST.

Technický týdeník č. 12/2017

Některé aspekty kampaně Průmysl 4.0 z hlediska oboru výrobních strojů

Ředitel Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřich Paclík CSc. byl osloven vedením renomované výzkumné společnosti CEEC Research, aby se vyjádřil k některým aspektům iniciativy Průmysl 4.0 tak, jak se jeví z hlediska oboru obráběcích a tvářecích strojů.

Společnost CEEC Research je přední analytickou a výzkumnou společností zaměřující se na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy. Její studie jsou využívány v současné době více než 17 000 organizacemi. Společnost CEEC Research byla ustavena v roce 2005 jako analytická organizace specializující se na zpracovávání výzkumů a analýz stavebního sektoru, následně se analytické pokrytí rozšířilo i na další vybrané sektory ekonomiky, včetně strojírenství.

Kromě vypracovávání pravidelných a bezplatných analýz organizuje CEEC Research navíc také vysoce specializované odborné konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností, prezidenti klíčových svazů, cechů a komor a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí.

Technický týdeník č. 11/2017

EMO Hannover 2017 se opět stane vrcholnou strojírenskou událostí

„Veletrh EMO Hannover 2017 bude letošní vrcholnou událostí v oboru zpracování kovů,“ konstatoval s potěšením ve Frankfurtu nad Mohanem Dr. Wilfried Schäfer, jednatel svazu VDW (Svaz německých výrobců obráběcích strojů), který je organizátorem veletrhu EMO. Veletrh se od 18. do 23. září 2017 opět stane místem mezinárodního setkání odborníků ze sféry strojírenské výroby. Pod heslem Connecting systems for intelligent production bude přitom tentokrát v centru pozornosti konektivita a digitalizace výroby.

Technický týdeník č. 11/2017

Odhad střednědobých trendů v oboru obráběcích a tvářecích strojů

Hlavním hnacím motorem světového růstu v uplynulém desetiletí byl vzestup Číny-a to, jak pokud jde o výrobu, tak i o spotřebu obyvatel – a její rostoucí integrace do světového obchodu. Růst reálného HDP v Číně po dobu deseti let až do roku 2012 činil v průměru 10,5 % ročně, přičemž výdaje za fixní investice ve všech odvětvích ekonomiky se ve stejném období každoročně zvyšovaly o téměř 14 %. To znamená, že čínský podíl na celosvětových investicích byl větší než její podíl na HDP.

Technický týdeník č. 10/2017

Perspektiva oboru výrobních strojů 2017 - 2018


Oproti závěru roku 2016 zaznamenávají v roce 2017 některé indikátory známky oživení globálního ekonomického růstu. Indikátory, jako je například nákupní manažerský index (PMI), významně rostly v předchozích dvou kvartálech a povzbudily aktivity, které stimulují světový obchod. Nadále nicméně očekáváme zpomalení spotřebitelských výdajů, protože kupní síla domácností je snižována zvyšující se inflací. Navzdory známkám pozitivního trendu jsme ekonomické předpovědi nadále opatrné. Celkově se očekává, že celosvětový hrubý domácí produkt se v roce 2017 zvýší o 2,6 % a v roce 2018 o 2,9 %, po růstu o 2,3 % v roce 2016.

Technický týdeník č. 10/2017

Pokus o zmapování současného stavu čínských investic v Evropské unii a evropských v Číně na úrovni CECIMO (pokračování)

Při poslední evropské debatě na toto téma, pořádané 9. března 2017, vyslovili zástupci politických autorit a reprezentanti soukromého sektoru otevřeně to, co si mnozí z nich zatím jen v tichosti myslili: nemáme zájem na tom, aby za čínské peníze byly v Evropě vykupovány „perly" z oblasti technologií a vysoce inovativního know-how, které byly navíc vytvořeny za přispění veřejných fondů (např. Horizon 2020).

Technický týdeník č. 09/2017

Pokus o zmapování současného stavu čínských investic v Evropské unii a evropských v Číně na úrovni CECIMO

Evropa bude i nadále otevřena všem opatřením vedoucím k rozvoji obchodních vztahů a zahraničních investic. Navzdory politickým výkyvům si Evropská unie udržuje pozici zastánce otevřené a férové obchodní politiky. Jedná se o dlouhodobě budované, uvědomělé a vyvážené směřování, které je plně v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO) a vyznívá jako pozitivní odpověď na otevřené i skryté formy dumpingu a využívání dalších ochranářských obchodních nástrojů.

Představitelé evropských průmyslových kruhů s touto politikou jednoznačně souhlasí, ale současně požadují od svých čínských partnerů reciprocitu a jistotu obdobně férového postupu. Existuje jednomyslná dohoda, že Evropa bude pokračovat v podpoře všech přijatých ujednání WTO a bude uskutečňovat politiku volného obchodu se svými protějšky. V otázkách rovného přístupu na trhy a zajištění stejných podmínek pro podnikatele a investory musí rovněž platit naprostá reciprocita. Často se však z Evropy ozývají hlasy, že v tomto směru není z čínské strany patrná potřebná ochota.

Dr. Brinken, předseda Ekonomického výboru CECIMO a člen Rady ředitelů Starrag Group, rovněž tento názor sdílí.

Technický týdeník č. 08/2017

Stanovisko CECIMO k Nové evropské průmyslové strategii

Pan Luigi Galdabini, prezident CECIMO a výkonný ředitel Galdabini SPA, byl jedním z renomovaných panelistů prvního Evropského průmyslového dne. Podpořil nároky malých a středních podniků a informoval o výzvách, kterým průmysl čelí v souvislosti s přístupem k novým technologiím. Jeho vystoupení bylo v souladu se „Společnou výzvou k ambiciózní evropské průmyslové strategii“, kterou podepsalo 125 evropských průmyslových asociací a jež vyzývá evropské instituce, aby definovaly a implementovaly ambiciózní Evropskou průmyslovou strategii.

CECIMO vyjadřuje požadavky malých a středních podniků podnikajících
v průmyslu na prvním Evropském průmyslovém dni
CECIMO vítá první Evropský průmyslový den zorganizovaný Evropskou komisí za účasti předních tvůrců politiky, včetně viceprezidenta Komise Jurki Katainena, komisařky Elżbiety Bieńkovské a Carlose Moedase. Tato událost přivedla ke společnému jednacímu stolu stovky podnikatelů napříč celou Evropou, aby mohli prodiskutovat nanejvýš důležité otázky evropského průmyslu.

Technický týdeník č. 08/2017

Budování evropské ekonomiky dat

Asociace CECIMO uvítala iniciativu Evropské komise nazvanou „Budování evropské ekonomiky dat“, protože vyzdvihuje do popředí konektivitu a výrobní technologie a předjímá dialog se subjekty usilujícími o průzkum možností, jak by měla Evropa přistoupit ke strojově generovaným datům. Ale průmysl zdůrazňuje, že nelegislativní přístup, jako třeba stimulace sdílení dat mezi reprezentanty oborů, by měl mít prioritu před legislativní iniciativou. CECIMO připomíná, že ukvapené schvalování zákonů může vytvořit závažné bariéry proti novým byznys modelům, protože výrobní byznys se rychle transformuje a inovační cykly se zkracují, aby odpovídaly rychle se měnící poptávce spotřebitelů.

Technický týdeník č. 07/2016

Italská strojírenská asociace UCIMU hlásí pozitivní výsledky výrobců výrobních strojů, robotů a automatizační techniky za rok 2016.

Massimo Carboniero, prezident UCIMU, říká: „Vládní instituce v Itálii odvedly tentokrát kus dobré práce. Byl zpracován plán kampaně Průmysl 4.0, který představuje konkrétní program průmyslové politiky, schopný zajistit zvýšení konkurenceschopnosti italského zpracovatelského průmyslu“.

Italský průmysl výrobních strojů, robotů a automatizace ukončil rok 2016 s kladnými ekonomickými ukazateli a je připraven další růst nastartovat i v roce 2017. Takto ve stručnosti představil vyhlídky pro rok 2017 prezident Massimo Carboniero na tiskové konferenci asociace UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.

Technický týdeník č. 07/2017

Evropský Industry Day v Bruselu (pokračování)

V sekci zabývající se problematikou přístupu malých a středních podniků k moderním technologiích vystoupil rovněž prezident Evropského výboru pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO pan Luigi Galdabini. Ve svém projevu shrnul zkušenosti patnácti národních členských asociací, které představují obrovský potenciál cca 1500 průmyslových podniků, z nichž většina patří právě do kategorie malých a středních. Průmyslové podniky, jejichž zájmy CECIMO na evropské úrovni zastupuje, zaměstnávají přes 150 000 pracovníků, dosahují ročního obratu přes 22 miliard EUR, pokrývají 99 % evropské produkce obráběcích strojů a 30 % produkce světové. Více než tři čtvrtiny výrobků těchto podniků jsou přitom exportovány za hranice Evropské unie. Otázka jejich stávající i budoucí konkurenceschopnosti, zvláště ve srovnání s produkcí asijských výrobců, je dnes tudíž více než aktuální.

Technický týdeník č. 06/2017

Evropský Industry Day v Bruselu

V posledním únorovém dni se ve výstavných prostorách budovy Karla Velikého v Bruselu konala mezinárodní konference pod názvem Industry 4 People – European Industry Day. Význam tohoto setkání podtrhl ve svém videopozdravu sám prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker. Úvodní projev přednesla evropská komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska. Hlavní náplní konference byla mezinárodní výměna názorů na různé možnosti, jak zajistit Evropě vedoucí úlohu v rámci nové průmyslové revoluce a tím i budoucí konkurenceschopnost evropské průmyslové výroby.

Technický týdeník č. 06/2017

Indická výstava obráběcích strojů s mezinárodní účastí IMTEX 2017 spojená s Mezinárodní výstavou obráběcích nástrojů a nástrojových systémů TOOLTECH 2017 (pokračování)

Pan Carboniero ale také potvrdil, že stále větší množství strojů se exportuje z Indie do Itálie. Svaz UCIMU je na indickém trhu přímo přítomen v rámci projektu „PLATFORM INDIA“, který má za cíl poskytovat poradenskou činnost italským firmám, které se rozhodly založit výrobní pobočku v Indii, a UCIMU rovněž podporuje “Italian Technology Center“ v Pune. Pan Carboniero také řekl, že na indickém trhu je aktivních více než 10 významných italských investičních společností. Na letošním veletrhu IMTEX se představilo 22 italských vystavovatelů obráběcích strojů.

Technický týdeník č. 05/2017

Indická výstava obráběcích strojů s mezinárodní účastí IMTEX 2017 spojená s Mezinárodní výstavou obráběcích nástrojů a nástrojových systémů TOOLTECH 2017

Indický strojírenský veletrh IMTEX 2017 se konal ve dnech 26. ledna až 2. února 2017 v Bangalore. Proběhl v komplexu Bangalore International Exhibition Centre (BIEC), jenž letos zahrnoval šest velkých veletržních hal a další budovy, které slouží jako zázemí pro organizátory veletrhu, doprovodné semináře a stravování. V letošním roce byl veletrh zaměřen pouze na obráběcí stroje a zájem indické odborné veřejnosti včetně studentů o strojírenskou techniku byl obrovský. Výstaviště bylo zaplněno každý den od rána až do večerní zavírací hodiny. Nikdy a nikde nekončící dav návštěvníků zaplavoval výstaviště a výstavní haly a jakýkoli cílený pohyb v tomto lidském mraveništi byl velmi obtížný.

Technický týdeník č. 04/2017

Výsledky hodnocení členských podniků Svazu strojírenské technologie

Na základě rozhodnutí představenstva Svazu strojírenské technologie, vycházejícího ze schválené strategie rozvoje svazu, byla vypracována metodika a v souladu s ní pak bylo uskutečněno statistické šetření mezi členskými subjekty svazu zaměřené na vyhodnocení členského podniku s největším meziročním růstem objemu výroby.

Statistická informace vycházela z veřejně dostupných účetních výkazů a reflektuje index růstu a absolutní přírůstek tržeb v roce 2015 oproti roku předchozímu.

Na první pozici žebříčku, co se týče indexu růstu objemu tržeb, se umístila firma

Technický týdeník č. 03/2017

Nový člen SST – firma PRATO, spol. s r.o.


Společnost PRATO, která se od 1. ledna 2017 stala členem Svazu strojírenské technologie, je významným dodavatelem modernizovaných strojů a zařízení pro výrobu zápustkových výkovků. Hlavním předmětem činnosti společnosti PRATO jsou kompletní generální opravy, repase a modernizace strojů pro kovárenský průmysl, kovacích mechanických lisů, ostřihovacích lisů, kalibrovacích lisů, kovacích válců, kovacích bucharů a dodávky kovacích linek včetně linek plně robotizovaných.

Společnost byla založena v roce 1991 a zahájila svou činnost obchodováním s použitými stroji. Od samého počátku se specializovala na oblast tvářecích strojů pro zápustkové kovárny. Nejprve vykupovala použité tvářecí stroje v České republice a dodávala je zákazníkům v Itálii, později rozšířila své nákupní aktivity na země bývalého Sovětského svazu a postupně získávala zákazníky nejen v celé západní Evropě, ale i na zámořských trzích.

Technický týdeník č. 02/2017

CECIMO vstupuje do roku 2017 s řadou aktuálních témat

Na podzim a v závěru roku 2016 proběhla dvě významná zasedání CECIMO. První z nich - zasedání generálních managerů evropských strojírenských asociací - se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. října 2016 v Praze. 25. a 26. listopadu pak proběhlo Valné shromáždění CECIMO v Římě.

Pracovní program obou zasedání řídil generální ředitel CECIMO pan Filip Geerts a jednání spolumoderoval projektový manager CECIMO pan Emir Demircan.

Technický týdeník č. 02/2017

Setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie na jižní Moravě. (dokončení)

Společnost EXX, s.r.o., která byla založena v roce 1995, představil Ing. Miloslav Zpěvák. Společnost je součástí skupiny Eurolux Group a.s. a věnuje se projekci a realizaci interiérů a osvětlení ve všech tržních segmentech. Ve své prezentaci se ředitel střediska Morava soustředil na problematiku modernizace osvětlení v průmyslových a logistických areálech.

Firma Foyo Bussines, kterou na setkání obchodních ředitelů zastupoval její jednatel Bc. Pavel Zajíc, se zabývá prodejem malých a středních podniků. Společnost byla založena v roce 2010 jako zprostředkovatel prodeje podniků v České republice. Prostřednictvím neveřejného webového portálu foyo.cz nabízí vybraným investorům možnosti investic do českých a slovenských výrobních a obchodních podniků. V dalších letech rozšířila své služby i o akviziční a právní poradenství v tomto oboru. Know-how firmy spočívá především v osobním a individuálním přístupu ke každé akvizici, či obchodnímu případu. Pro investory nabízí vyhledávání obchodních příležitostí a firem ze zvoleného oboru. Prodávajícím pak nabízí možnost přípravy jejich podniku k prodeji. Podle přání klienta i na základě vlastní databáze osloví makléři firmy investory, popřípadě podnikatele z konkrétního regionu a odvětví. Prodávajícímu poté poskytne asistenci při všech krocích prodejního procesu, včetně přítomnosti u due diligence. Díky rozsáhlé partnerské síti jsou pracovníci firmy schopni zajistit poradenství v oblasti evropských dotací, benchmarkingu, zakládání fondů, faktoringu, přípravy na veřejnou dobrovolnou dražbu atd. V roce 2015 se společnost Foyo business s.r.o. stala součástí skupiny Arios. V následujících letech má firma ambice stát se veřejnou internetovou platformou pro investory i prodávající, a tudíž i předním poskytovatelem služeb v tomto segmentu.

Technický týdeník č. 11/2016

Tchajwanská obchodní mise v České republice 2016

Tchajwanská Rada pro rozvoj zahraničního obchodu (External Trade Development Council, TAITRA) je přední tchajwanskou neziskovou organizací propagující obchod. Pod její gescí proběhla koncem dubna v Praze návštěva obchodní delegace 22 významných tchajwanských podniků a také obchodní setkání ve formátu B2B v konferenční místnosti pražského hotelu Diplomat.

Technický týdeník č. 11/2016

Členství v Exportním klubu agentury CzechTrade – nová příležitost pro exportéry z řad strojírenských firem

V současné době je v agentuře CzechTrade pod heslem Více kontaktů a exportních informací na váš stůl připravován nový projekt Exportního klubu CzechTrade. Významnou revizi a aktualizací projde rovněž existující Adresář Exportérů.

Exportní klub CzechTrade si klade za cíl zviditelnit své členy v zahraničí a poskytnout jim nadstandardní informační servis. Vytváří rovněž jedinečný prostor pro výměnu zkušeností a kontaktů svých členů.
Členství v Exportním klubu CzechTrade nabízí čtyři hlavní výhody neboli 4 PLUS:

Technický týdeník č. 11/2016

Výjezdní zasedání vědecké rady Fakulty strojní Českého vysokého učení technického Praha na půdě společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.

Dne 21. dubna 2016 proběhlo na Fakultě strojní ČVUT v Praze interní školení pro obchodní zástupce a vybrané pracovníky společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. Přednášky se týkaly speciálních technologií, možností jejich využití, jejich tržního potenciálu a dále také staveb a konstrukce prototypového stroje, který společnost KOVOSVIT MAS vyvíjí ve spolupráci s Research Center of Manufacturing Technology (RCMT) při ČVUT Praha. Došlo i na praktické ukázky činnosti vývojového pracoviště.

Technický týdeník č. 11/2016

Postřeh z účasti na veletrhu CCMT Shanghai 2016

KOVOSVIT MAS, a.s. byl jedinou českou strojírenskou společností, která na CCMT Shanghai 2016 v Číně vystavila svůj vlastní stroj. Konkrétně se jednalo o obráběcí stroj MCU 700, o který se strhl obrovský zájem a přímo na veletrhu si také našel svého koncového zákazníka.

Technický týdeník č. 10/2016

Veletrh CCMT Šanghaj 2016

Čínský svaz výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích strojů CMTBA pořádal ve dnech 11. - 15. dubna 2016 v areálu výstaviště Shanghai New International Expo Centre - Pudong devátý ročník výstavy CCMT 2016 (The 9th China CNC Machine Tool Fair, Shanghai 2016).

Oproti poslední výstavě CCMT 2014, která proběhla na tomto výstavišti v únoru 2014, byly tentokrát využity navíc tři další haly, takže celkový počet výstavních hal dosáhl počtu deseti. Mezinárodní výstaviště v Pudongu disponuje celkem sedmnácti velkými halami a v době výstavy CCMT se v sedmi halách areálu souběžně konala výstava sklářských strojů. Z dosavadních devíti ročníků výstavy CCMT se šest výstav konalo v Šanghaji, jedna v Pekingu a dvě v Nanjingu. Česká expozice byla realizována v Nanjingu v roce 2012.

Technický týdeník č. 09/2016

Manažerem roku 2015 byl vyhlášen Ing. Miroslav Dvořák ze společnosti MOTOR JIKOV Group

Dne 21. dubna 2016 proběhlo v pražském Paláci Žofín vyhlášení výsledků soutěže Manažer roku 2015. Jedním z absolutních vítězů se stal i předseda představenstva a generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Ing. Miroslav Dvořák. Ocenění nejlepším manažerům před čtyřmi stovkami podnikatelů a významných hostů předal prezident republiky Miloš Zeman za přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky a zástupců vyhlašovatelů soutěže – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslava Hanáka, prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) Jana Wiesnera a prezidenta České manažerské asociace (ČMA) Pavla Kafky.

Technický týdeník č. 09/2016

Stanovisko Svazu strojírenské technologie k možným dopadům udělení Statutu tržní ekonomiky Číně na obor výrobních strojů v České republice

Výrobní podniky působící v oboru obráběcích a tvářecích strojů jsou výrazně exportně orientovány. Vývoz z České republiky do Číny dosáhl v roce 2015 celkové hodnoty 70 764 tis. Eur, což je cca 10 % z celkového oborového exportu. Zároveň dovoz obráběcích a tvářecích strojů z Číny do České republiky od roku 2010 výrazně narostl a v roce 2015 dosáhl hodnoty 22 234 tis. Eur.

Technický týdeník č. 09/2016

Semináře věnované Fondům vnější spolupráce (pokračování)

V oblasti Středomoří jsou určeny pro podporu malých a středních podniků tyto investiční aktivity: poskytování rizikového kapitálu (Evropská investiční banka), záruční fond, mechanismus pro finanční inkluzi drobných, malých a středních podniků, investiční fond SANAD pro podporu drobných podnikatelů. Pro země Východního partnerství jsou určeny: finanční mechanismus pro podporu malých a středních podniků (EIB, EBRD, KfW), fond pro „zelené“ investice (EIB), Evropský fond pro Jihovýchodní Evropu (EFSE, KfW), finanční nástroje pro malé a střední podniky v rámci implementace DCFTA (EBRD a EIB). V rámci Východního partnerství pak existuje zastřešující iniciativa „The SME Flagship“, jejímž cílem je vytvoření vhodného podnikatelského prostředí zejména prostřednictvím poskytování poradenských služeb, zajištění přístupu k financování a podpory obchodních organizací.

Technický týdeník č. 08/2016

Semináře věnované Fondům vnější spolupráce

V březnu proběhl v Bruselu sektorový seminář na téma Fondy vnější spolupráce – podpora privátního sektoru. Sektorové semináře se konají dvakrát do roka, a to zpravidla na jaře a na podzim. Tento seminář organizovala stálá zastoupení Nizozemska a Velké Británie. Semináře se zúčastnilo více než sto převážně konzultačních firem. Během dopolední části semináře byly účastníkům představeny jednotlivé typy fondů, finančních nástrojů, způsoby implementace projektů včetně příkladů z praxe a další iniciativy na podporu privátního sektoru ve třetích zemích. Zúčastnění měli dále možnost seznámit se s novými pravidly pro zájemce o fondy vnější spolupráce a zapojit se do panelové diskuse s úspěšnými uchazeči o veřejné zakázky financované právě z těchto fondů. Odpolední část byla již tradičně věnována vzájemné výměně kontaktů mezi zástupci jednotlivých firem.

Technícký týdeník č. 08/2016

Závěry Strojírenského fóra Praha 2016


Zajímavé trhy, export a zahraniční zkušenosti

  • Stát musí podnikat kroky k udržení tradičních trhů, neměnit stále priority a podporovat zahraniční obchod efektivními nástroji.
  • Stát by měl směrovat své proexportní aktivity zejména do zemí mimo EU a zde posílit a stabilizovat síť ekonomických diplomatů a kanceláří   CzechTrade.
  • Ekonomická diplomacie by měla podporovat snahy firem o optimalizaci diverzifikovaného tržního portfolia a přispět tak k lepšímu uplatnění produkce českých strojírenských firem na globalizovaném trhu.
  • Česká vláda má usilovat o vytvoření politických podmínek pro další rozvoj obchodních vztahů s Ruskou federací i přes pokračující ekonomické sankce ze strany EU.
  • Strojírenské firmy požadují urgentní řešení témat financování vývozu a pojištění vývozních rizik, a to i pro země řazené do rizikovějších kategorií.
  • Stát by měl zohlednit zájmy českých strojírenských firem při vyjednávání podmínek uzavíraných dohod o volném obchodu (TTIP, EU-Japonsko).
  • V souladu s potřebami českých strojírenských firem musí stát intenzivně prosazovat řízenou ekonomickou migraci za účelem získávání zaměstnanců potřebných (nedostatkových) profesí.

Technický týdeník č. 07/2016

Evropa se brání přiznat Číně statut tržní ekonomiky

Evropský průmyslový manifest za oboustranně výhodný obchod
My, zaměstnanci a zaměstnavatelé působící v rámci evropského průmyslového sektoru – reprezentující více jak 500 mld. Eur ročního obratu a miliony pracovních míst – vzhledem k významu evropského průmyslu jako základního hnacího momentu inovací, ochrany životního prostředí, růstu a pracovních příležitostí v Evropě, podporujeme principy soutěže na volném a svobodném trhu.

Technický týdeník č. 06/2016

Vychází 3. vydání katalogu „MADE IN CZ INDUSTRY“

Hlavním problémem českého strojírenského exportu je v současné době konkurenceschopnost produkce. Ta je založena na zvyšování podílu výrobků s vyšší přidanou hodnotou, rychlé implementaci výsledků aplikovaného výzkumu a inovací do výroby, schopnosti pružně reagovat na individuální požadavky zákazníka a nabídce dokonalého servisu. V neposlední řadě je zde naléhavá otázka nedostatku kvalifikované pracovní síly, která souvisí s často diskutovanou reformou středního a učňovského technického školství.

Technický týdeník č. 06/2016

První ročník Veletrhu VĚDA VÝZKUM INOVACE v Brně

Ve dnech 9. až 11. března 2016 se na brněnském výstavišti, v pavilonu B, uskutečnil první ročník technické výstavy s názvem Veletrh Věda Výzkum Inovace. Záštitu veletrhu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Úřad průmyslového vlastnictví. Svaz strojírenské technologie se stal partnerem veletrhu.

Cílem Veletrhu Věda Výzkum Inovace je vytvořit novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím a poskytnout příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou za rok fyzicky představit výstupy své práce odborné i široké veřejnosti.

Technický týdeník č. 05/2016

Zamyšlení před startem třetího ročníku Strojírenského fóra

Strojírenské fórum dospěje v roce 2016 už do svého třetího ročníku a stejně jako v předchozích ročnících chce přinést aktuální témata k diskusi. Konference bude jako v loňském roce dvoudenní a uskuteční se ve dnech 22. – 23. března 2016. Účastníky a přednášející přivítá opět Obecní dům v Praze.
Motto letošního ročníku Strojírenského fóra, které vlastně zastřešuje všechna diskutovaná témata, je následující: Klíčovým faktorem úspěchu je osobní iniciativa. Samotná vystoupení se pak zaměří především na tři – jak předpokládáme – zajímavé a přitom ožehavé tematické okruhy. Prvním bude Export, zajímavé trhy a zahraniční zkušenosti, druhým Nástroje výzkumu a vývoje a jejich uplatnění v rámci inovačního procesu a nakonec tradičně ožehavé téma Restrukturalizované technické školství – jeden z nosných pilířů úspěchu firem. Tomu bude, vzhledem k jeho naléhavosti, věnován celý druhý den konference.

Technický týdeník č. 04/2016

Více než dvě třetiny strojírenských firem budou i nadále hledat nová odbytiště v zahraničí

Téměř tři čtvrtiny strojírenských firem předpokládají v následujících dvou letech navýšit objem exportu (77 procent v roce 2016, respektive 73 procent v roce 2017). Sedm z deseti strojírenských společností (71 procent) má proto v plánu za tímto účelem rozšiřovat v následujících letech svá exportní teritoria.
Takové jsou alespoň výsledky průzkumu analytické společnosti CEEC Research. Zkušenosti managementu členských firem Svazu strojírenské technologie a ředitelů řady dalších velkých strojírenských společností potvrzují, že pro české strojírenství je otázka exportu naprosto klíčová. Stala se ostatně také jedním z hlavních témat letošního ročníku připravovaného Strojírenského fóra, které se uskuteční ve dnech 22. – 23. března 2016 v Obecním domě v Praze.

Technický týdeník č. 04/2016

Ing. Miroslav Šabart rozšířil řady členů představenstva SPČR

Členové představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky na svém prvním letošním zasedání s vysokou převahou hlasů kooptovali nového člena – Ing. Miroslava Šabarta, prezidenta Svazu strojírenské technologie a generálního ředitele akciové společnosti ŽĎAS Žďár nad Sázavou.
Pan Miroslav Šabart patří už po celou

Technický týdeník č. 03/2016

Luigi Galdabini se stal prezidentem Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO

Delegáti CECIMO zvolili na svém valném shromáždění prezidentem CECIMO na dobu příštích dvou let pana Luigiho Galdabiniho. Vystřídá v této funkci pana Jean-Camille Uringa, člena výkonné rady akciové společnosti FIVES CINETIC a prezidenta francouzské asociace výrobních technologií SYMOP. Pan Galdabini byl na základě této volby pověřen vedením evropské asociace CECIMO, která reprezentuje 39 % celosvětové produkce výrobních strojů.

Předchozí prezident CECIMO, pan Uring, vždy zdůrazňoval, že klíčové pro zlepšení produktivity, efektivnosti a využití zdrojů jsou investice do moderního výrobního zařízení a technologií. Zavádění pokročilých výrobních technologií je předpokladem urychlení posunu evropského průmyslu směrem k inteligentní, digitalizované a vnitřně propojené výrobě. Pan Uring prosazoval názor, že pro malé a střední podniky musí být vyčleněn větší objem záruk a garancí úvěrů s cílem pomoci jim v překonávání nedostatku kapitálu, který brzdí jejich investiční aktivity. Rovněž vyzýval k adekvátnímu financování infrastruktury potřebné pro oblast výzkumu a inovací výrobních technologií. Kladl důraz na investice do vzdělání a pracovní průpravy, jež jsou třeba k překonání narůstající mezery mezi potřebou a nabídkou dovedností a k tomu, aby se kvalifikace pracovních sil přizpůsobila technologickým změnám.

Technický týdeník č. 03/2016

Přesvědčivé výsledky evropského sektoru výrobních strojů za rok 2015

Ekonomická situace a výhled
Evropský průmysl výrobních strojů, který exportuje více jak 40 % své produkce mimo EU, je silně závislý na světové ekonomické perspektivě. Zhoršení globálních vyhlídek, zejména, co se týče rozvíjejících se trhů, má tudíž restriktivní účinek na očekávaný růst tohoto sektoru. Na druhé straně, příznivá podnikatelská nálada v Evropě napomáhá investování a uzavírání kontraktů. V důsledku toho zaznamenala produkce výrobních strojů v Evropě podle předběžných odhadů za rok 2015 růst o 2 % a dosáhla hodnoty 23,6 mld. Euro, přičemž silná domácí poptávka podporuje příznivá očekávání i pro rok 2016.

Po desetiprocentním růstu v roce 2014 byl tedy růst za rok 2015 nižší. Odbyt výrobních strojů v Evropě se zvýšil o 4 % na 14,2 mld. Euro. Tok objednávek nasvědčuje stálému růstu poptávky po výrobních strojích, třebaže se dynamika ve třetím čtvrtletí 2015 oproti druhému čtvrtletí snížila, kdy index domácích objednávek CECIMO dosáhl 6 % proti stejnému kvartálu 2014. Předpokládáme, že spotřeba evropských výrobních strojů v příštích čtyřech letech každoročně vzroste o 3,5 %. Domácí odbyt pohání i dovoz do zemí CECIMO. Slabé euro sice dovozy zdražuje, ale přesto import za celý rok 2015 vzrostl díky rostoucí poptávce evropského průmyslu. CECIMO odhaduje růst dovozu výrobních strojů za rok 2015 o 4 % na celkových 9,2 mld. Euro.

Technický týdeník 02/2016

Naléhavé výzvy, kterým v současné době čelí evropský průmysl výrobních strojů (pokračování z minulého čísla)

Energetická účinnost a environmentální regulace
Prudký růst cen energií budí v evropském průmyslu MT rostoucí obavy. Dlouho byl evropský průmysl schopen udržovat si nákladovou konkurenceschopnost díky zlepšování energetické účinnosti a opouštění energeticky vysoce intenzivních oborů. To se ale může změnit. V evropském průmyslu již v blízké budoucnosti nezbývá příliš mnoho prostoru pro další zlepšování energetické efektivnosti a země v ostatních částech světa v tom pravděpodobně Evropu dohánějí, přičemž využívají nových levných řešení k redukci energetické náročnosti, jako je například využití břidličného plynu v USA. Proto je pro Evropu klíčové omezování dalšího růstu cen energií, prosazování energetické úspornosti a dodržování zásad efektivnosti nákladů.

Technický týdeník 01/2016

Naléhavé výzvy, kterým v současné době čelí evropský průmysl výrobních strojů

Evropský výbor pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO identifikoval některé klíčové problémy, jejichž řešení hledají podnikatelé působící v oboru výrobních strojů.

Měnová fluktuace

Podle průzkumu, uskutečněného mezi manažery z patnácti národních asociací CECIMO a vysoce postavenými manažery z pětatřiceti firem vyrábějících obráběcí stroje v zemích EU, Švýcarsku a Turecku, představují měnové výkyvy jeden z hlavních faktorů vyvolávajících nejistotu na trhu.

Po přijetí eura profitoval výrobní průmysl z větší stability, než když každá evropská země používala svou národní měnu, to ale nikterak neochránilo evropské producenty MT před účinky kolísání měnových kurzů. V daném oboru dominují SME, a ty nejsou často vybaveny k pokrytí rizik spojených s výkyvy směnných kurzů.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.